Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Submandaat afdeling Dienstverlening aan medewerker bevolking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubmandaat afdeling Dienstverlening aan medewerker bevolking
CiteertitelSubmandaat afdeling Dienstverlening aan medewerker bevolking
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaatregeling gemeente Sittard-Geleen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200804-04-2013nieuw besluit

01-09-2009

Trompetter, 27 aug. 2008.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Team Frontoffice Dienstverlening mdw. Bevolking

Afdeling Dienstverlening

Submandaatbesluit

Het hoofd van de afdeling Dienstverlening, J.A.M. Heesen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 en de Eerste wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 (hierna: Mandaatbesluit;

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de afdeling Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De frontoffice medewerker bevolking van het team Frontoffice Dienstverlening heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   uitoefenen van bij of krachtens de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en Besluit GBA aan burgemeester en wethouders opgedragen taken met betrekking tot de basisadministratie persoonsgegevens en verstrekken van de volgende documenten:

   • Reisdocumenten (paspoorten, identiteitskaarten)

   • Eigen verklaringen

   • Rijbewijzen

   • Uittreksels

   • Verstrekken van gewaarmerkte kopieën

   • Pas 65+

  • ·

   verlangen van schriftelijke machtiging (artikel 2:1 lid 2 Awb);

  • ·

   doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan, het daarvan mededeling doen aan de afzender en waar nodig terugzenden van geschriften aan de afzender (artikel 2:3 Awb);

  • ·

   stellen van een termijn aan een adviseur (art.3:6 Awb);

  • ·

   vaststellen van een formulier voor het indienen van aanvragen en verstrekken van gegevens (artikel 4:4 Awb)

  • ·

   besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 3:18 leden 1 en 2 Awb juncto artikel 4:5 Awb);

  • ·

   afwijzen van een herhaalde aanvraag (artikel 4:6 Awb);

  • ·

   in de gelegenheid stellen van aanvrager en/of belanghebbende zijn zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:7, 4:8, 4:11 en 4:12 Awb);

  • ·

   stellen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14 Awb);

  tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Regulier overleg tussen afdelingshoofd en teamleider / frontoffice medewerker bevolking

 • ·

  Ad hoc overleg tussen afdelingshoofd en teamleider / frontoffice medewerker bevolking (bij spoedeisende zaken)

Artikel 4. Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerder vastgestelde submandaat tussen het afdelingshoofd Stadswinkels en de medewerker Bevolking ingetrokken

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in “De Trompetter”, op het intranet en de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 01-09-2008

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Het hoofd van de afdeling Dienstverlening

J.A.M. Heesen

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen, 27 aug. 2008.

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

Mr. M.E.J. Goldsmits-Brouns