Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

submandaat afdeling dienstverlening aan de administratief medewerker van het team Zorg en Ondersteuning.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingsubmandaat afdeling dienstverlening aan de administratief medewerker van het team Zorg en Ondersteuning.
Citeertitelsubmandaat afdeling dienstverlening aan de administratief medewerker van het team Zorg en Ondersteuning.
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaatregeling gemeente Sitard-Geleen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200804-04-2013nieuw besluit

01-09-2008

Trompetter, 27 aug. 2008

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Zorg en Ondersteuning Administratief Medewerker

Afdeling Dienstverlening

Team Zorg en ondersteuning

Submandaatbesluit

Het hoofd van de afdeling Dienstverlening, J.A.M. Heesen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 en de Eerste wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 (hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de afdeling Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De administratief medewerker van het team Zorg en ondersteuning heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

  • besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 3:18 leden 1 en 2 juncto artikel 4:5 Awb);

  tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • Regulier overleg tussen afdelingshoofd en teamleider / administratief medewerker

 • Ad hoc overleg tussen afdelingshoofd en teamleider / administratief medewerker (bij spoedeisende zaken)

Artikel 4. Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerder vastgestelde submandaat tussen het afdelingshoofd Stadswinkels en de administratief medewerker ingetrokken.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van1 januari 2008.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in “De Trompetter”, op het intranet en de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 01-09-2008

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Het hoofd van de afdeling Dienstverlening

J.A.M. Heesen

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen, 27-08-2008.

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

Mr. M.E.J. Goldsmits-Brouns