Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaatbesluit teammanager Bestuur en Communicatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit teammanager Bestuur en Communicatie
CiteertitelOndermandaatbesluit teammanager Bestuur en Communicatie
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201306-02-2014nieuwe regelgeving

28-03-2013

Electronisch Gemeenteblad, weeknr. 15 - 10 april 2013

28032013

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

De gemeentesecretaris/algemeen directeur (= mandaatgever);

gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013;

overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is, dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur gebruik maakt van ondermandaat bij het verrichten van zijn werkzaamheden;

gezien het ondermandaatbesluit dd 29 januari 2013 en overwegende dat het gewenst wordt geacht het in artikel 2, lid 1 genoemde bedrag aan te passen;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De teammanager Bestuur en Communicatie (=gemandateerde) heeft ondermandaat ten aanzien van het nemen van besluiten en afdoen van stukken betreffende alle aangelegenheden die behoren tot zijn taken, conform het Organisatiebesluit, en is uit dien hoofde bevoegd verplichtingen met -financiële- consequenties aan te gaan en uitgaven goed te keuren conform de Budgetregeling, tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 2.

  Gemandateerde kan dit aan hem verleende ondermandaat – voor wat betreft alsdan specifiek op te sommen bevoegdheden - opdragen aan anderen. Hiervoor is goedkeuring door de gemeentesecretaris/algemeen directeur vereist.

Artikel 2. Uitzonderingen op ondermandaatmogelijkheid

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 is geen ondermandaat mogelijk voor:

  • -

   de bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen en het geven van opdrachten tot een bedrag boven de € 150.000,--- exclusief BTW; de uitoefening van deze bevoegdheid dient in overeenstemming te zijn met het gemeentelijk aanbestedings- en inkoopbeleid, de productbudgetten en het werkterrein van het team;

 • 2.

  De mandaatgever kan ten aanzien van de uitoefening van het ondermandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 3. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze(n),”

gevolgd door de functienaam van de gemandateerde,

de handtekening van deze gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze gemandateerde.

Artikel 4. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de gemandateerde wordt dit ondermandaat uitgeoefend door de aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 5. Verantwoording

De gemandateerde legt in algemene zin verantwoording af in Managementrapportages en desgewenst specifiek in een nadere rapportage, over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden.

Toezicht op de uitvoering van dit besluit vindt plaats overeenkomstig het Interne controlekader.

Artikel 6. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het besluit van 29 januari 2013 ingetrokken

Sittard-Geleen, 28 maart 2013.

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze(n),

De gemeentesecretaris/algemeen directeur van Sittard-Geleen,

Mr. J.H.J.Höppener