Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaatbesluit aan de frontoffice medewerker bevolking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit aan de frontoffice medewerker bevolking
CiteertitelOndermandaatbesluit aan de frontoffice medewerker bevolking
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201328-11-2013nieuwe regelgevinjg

22-03-2013

Electronisch Gemeenteblad, weeknr. 14 - 3 april 2013

22032013

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

Ondermandaatbesluit

Het hoofd Dienstverlening, A.J.S. Daemen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013 (hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De frontoffice medewerker bevolking heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   uitoefenen van bij of krachtens de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en Besluit GBA aan burgemeester en wethouders opgedragen taken met betrekking tot de basisadministratie persoonsgegevens en verstrekken van de volgende documenten:

   Reisdocumenten (paspoorten, identiteitskaarten)

   Eigen verklaringen

   Rijbewijzen

   Uittreksels

   Verstrekken van gewaarmerkte kopieën

   Pas 65+

  • ·

   verlangen van schriftelijke machtiging (artikel 2:1 lid 2 Awb);

  • ·

   doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan, het daarvan mededeling doen aan de afzender en waar nodig terugzenden van geschriften aan de afzender (artikel 2:3 Awb);

  • ·

   stellen van een termijn aan een adviseur (art.3:6 Awb);

  • ·

   vaststellen van een formulier voor het indienen van aanvragen en verstrekken van gegevens (artikel 4:4 Awb)

  • ·

   besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 3:18 leden 1 en 2 Awb juncto artikel 4:5 Awb);

  • ·

   afwijzen van een herhaalde aanvraag (artikel 4:6 Awb);

  • ·

   in de gelegenheid stellen van aanvrager en/of belanghebbende zijn zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:7, 4:8, 4:11 en 4:12 Awb);

  • ·

   stellen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14 Awb);

  tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 2.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”,

“namens dezen,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Regulier overleg tussen teammanager en frontoffice medewerker bevolking

 • ·

  Ad hoc overleg tussen teammanager en frontoffice medewerker bevolking (bij spoedeisende zaken)

Artikel 4. Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerder vastgestelde submandaat ingetrokken.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 22-03-2013

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Dienstverlening

A.J.S. Daemen

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen,

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

J.H.J. Höppener