Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaat- en aanwijzingsbesluit uitvoering Wet bag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat- en aanwijzingsbesluit uitvoering Wet bag
CiteertitelOndermandaat- en aanwijzingsbesluit uitvoering Wet bag
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaatbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), alsmede het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-201313-11-2014nieuwe regelgeving

13-06-2013

Electronisch gemeenteblad weeknr. 25 -19 juni 2013

13062013

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat- en aanwijzingsbesluit uitvoering Wet bag

de teammanager Automatisering en dataservices (mandaatgever);

hierna in deze regeling verder aangeduid als ‘de teammanager’;

overwegende:

 • -

  dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), Stbl. 2009, 110, inwerkinggetreden 1-7-2009, het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 • -

  dat het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder en plaatsvervanger(s) aan te wijzen;

 • -

  dat het voorts wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet bag;

 • -

  dat het doelmatig en doeltreffend is dat de teammanager Automatisering en dataservices gebruik maakt van ondermandaat bij het verrichten van zijn werkzaamheden c.q. aan hem gemandateerde bevoegdheden;

gelet op:

 • -

  de artikelen 10:1, 10:3 ,10:9 en 10:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • -

  de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag);

 • -

  het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013;

 • -

  het ondermandaatbesluit dd 29 januari 2013, van de adjunctgemeentesecretaris/ directeurde adjunctgemeente-secretaris/directeur aan de teammanager;

 • -

  het Besturings- en Managementconcept, het Organisatiebesluit, de Budgetregeling en het Besluit Planning- en Controlcyclus;

BESLUIT:

A. De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen

  • 1.

   Als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen de Geodata beheer specialist van team Automatisering en dataservices.

  • 2.

   Als plaatsvervangend beheerder(s) van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen de Geodata beheer medewerker van team Automatisering en dataservices.

  • 3.

   De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen en zijn vervanger mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden uit te voeren:

   • a.

    het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die bedoeld onder D;

   • b.

    het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

   • c.

    het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

   • d.

    het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

   • e.

    het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

   • f.

    het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

   • g.

    het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

   • h.

    het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

   • i.

    het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

   • j.

    het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

   • k.

    het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders.

  • 4.

   De beheerder genoemd onder letter A lid 1 hiervoor, heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten met betrekking tot het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden en voor zover gelegen binnen zijn werkterrein:

   • ·

    het nemen van besluiten in het kader van huisnummering op basis van het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

B. Ambtenaren belast met vaststelling definitieve geometrie

Als ambtenaren aangewezen voor de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen de landmeetkundig specialist.

C. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen de landmeetkundig specialist, de Geodata beheer specialist en de Geodata beheer medewerker.

D. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument, aan te wijzen de landmeetkundig specialist, de Geodata beheer specialist en de Geodata beheer medewerker.

E. Overige bepalingen

Nadere richtlijnen

De teammanager Automatisering en dataservices kan ten aanzien van de uitoefening van de mandaten nadere richtlijnen geven.

Geschillen

Geschillen omtrent de toepassing van de hiervoor onder A tot en met D verstrekte mandaten worden voorgelegd aan de teammanager.

Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze(n),”

gevolgd door de functienaam van de (onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door de Geodata beheer medewerker of de coördinator unit dataservices vervangen.

Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt desgevraagd verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en het gebruik van verleende bevoegdheden, aan de teammanager;

Bekendmaking

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden ingetrokken:

  • ·

   het ondermandaatbesluit van 21 december 2010 inzake de uitvoering van de Wet bag;

  • ·

   het submandaatbesluit aan de medewerker administratieve Geo-informatie van 19 november 2008..

Sittard-Geleen, 13 juni 2013.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen

Namens dezen,

de teammanager Automatisering en dataservices,

P.P.M.J. Meens

Voor gezien

De adjunct gemeentesecretaris/directeur

Ir. J.L.H. Nelissen

Voor akkoord

De gemeentesecretaris/algemeen directeur van Sittard-Geleen,

Mr. J.H.J. Höppener