Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaat aan de coördinator Frontoffice Burgerzaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat aan de coördinator Frontoffice Burgerzaken
CiteertitelOndermandaat aan de coördinator Frontoffice Burgerzaken
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-201306-01-2014nieuwe regelgeving

11-11-2013

Elektronisch Gemeenteblad week 48 - 27 november 2013

11112013

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

 

Het hoofd Dienstverlening, A.J.S. Daemen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II (hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan haar gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De coördinator Frontoffice Burgerzaken heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   uitoefenen van bevoegdheden, waaronder het nemen van besluiten, dan wel uitvoering geven aan taken bij of krachtens de

   • o

    Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, Regeling GBA, Beheerregeling GBA, Besluit GBA en de vigerende Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgedragen taken met betrekking tot de basisadministratie persoonsgegevens;

   • o

    Wegenverkeerswet en reglement rijbewijzen;

   • o

    Paspoortwet;

   • o

    Wet op de Lijkbezorging;

   • o

    Kieswet en Kiesbesluit;

   • o

    aanvragen VOG.

  • ·

   voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

  • ·

   het op uitnodiging van de voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften vertegenwoordigen van het verwerend orgaan tijdens de hoorzitting en het opstellen van een verweerschrift als bedoeld in de ‘Verordening commissie bezwaarschriften Sittard-Geleen’’;

  • ·

   het nemen van besluiten met betrekking tot het verkopen, overdragen aan derde(n) om niet en vernietigen van gevonden voorwerpen conform de artikelen 6, 8, 11 en 12 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit gevonden voorwerpen (van 22 augustus 1991; uitvoering van artikel 5:12 BW).

  • ·

   verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof;

  • ·

   invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;

  tenzij bij wet anders is bepaald.

 • 2.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Regulier overleg tussen hoofd en teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris;

 • ·

  Ad hoc overleg tussen hoofd en teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris (bij spoedeisende zaken).

Artikel 4. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door de coördinator Backoffice Burgerzaken, coördinator 1e lijns KCC of teammanager KCC en Burgerzaken vervangen.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 11-11-2013

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Dienstverlening

A.J.S. Daemen

 

 

Goedkeuring:

Voor akkoord

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen

J.H.J.Höppener