Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaat aan de unitcoördinator WIZ binnen het team Inkomen van het cluster sociale Zaken.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat aan de unitcoördinator WIZ binnen het team Inkomen van het cluster sociale Zaken.
CiteertitelOndermandaat aan de unitcoördinator WIZ binnen het team Inkomen van het cluster sociale Zaken.
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-201301-01-2015nieuwe regelgeving

02-12-2013

Elektronisch Gemeenteblad week 50 - 11 december 2013

02122013

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

Ondermandaatbesluit

Het hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II (hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Sociale Zaken gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De unitcoördinator WIZ heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   nemen van besluiten die gebaseerd zijn op de Wet werk en bijstand (WWB), de Invoeringswet Wet werk en bijstand (IWWB), de Algemene bijstandswet (Abw),de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet inburgering (WI), de Wet Kinderopvang (WKO) en de Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders (Regeling KOA), Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs).

   Hieronder worden eveneens begrepen:

   • a)

    het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten;

   • b)

    het opleggen van verplichtingen die aan deze besluiten worden verbonden.

  • ·

   Het nemen van besluiten inzake het terugvorderen van uitkering, subsidie of kosten van voorzieningen die bij of krachtens de WWB , IWWB, Abw, WIW, IOAW, IOAZ, WI, en WKO werden toegekend Hieronder wordt eveneens begrepen het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten, inclusief het nemen van herzieningsbesluiten die aan de terugvordering ten grondslag liggen.

  • ·

   Het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van de IOAW, IOAZ, WI en WKO

   Hieronder wordt begrepen het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de besluiten tot het opleggen van een boete.

  • ·

   Het nemen van besluiten op grond van de WWB en Abw inzake het verhalen van kosten van bijstand.

  • ·

   voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

  • ·

   verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof;

  • ·

   invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties reiskosten binnen een straal van 60 km (overeenkomstig de Regeling vergoeding bij gebruik eigen vervoermiddelen bij het vervullen van de functie gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

  • ·

   verlangen van schriftelijke machtiging (artikel 2:1 lid 2 Awb);

  • ·

   doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan, het daarvan mededeling doen aan de afzender en waar nodig terugzenden van geschriften aan de afzender (artikel 2:3 Awb);

  • ·

   stellen van een termijn aan een adviseur (artikel 3:6 Awb);

  • ·

   besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 3:18 leden 1 en 2 Awb juncto artikel 4:5 Awb);

  • ·

   afwijzen van een herhaalde aanvraag (artikel 4:6 Awb);

  • ·

   in de gelegenheid stellen van aanvrager en/of belanghebbende zijn zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:7, 4:8, 4:11 en 4:12 Awb);

  • ·

   stellen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14 Awb);

  tenzij bij wet anders is bepaald.

 • 2.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Regulier overleg tussen hoofd en teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris;

 • ·

  Ad hoc overleg tussen hoofd en teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris; (bij spoedeisende zaken)

Artikel 4. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 02-12-2013.

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Sociale Zaken

J.A.M. Heesen

 

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen,

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen

J.H.J.Höppener