Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaat aan de teammanager Werk binnen het cluster Sociale Zaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat aan de teammanager Werk binnen het cluster Sociale Zaken
CiteertitelOndermandaat aan de teammanager Werk binnen het cluster Sociale Zaken
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-201301-01-2015nieuwe regelgeving

02-12-2013

Elektronisch Gemeenteblad week 50 - 11 december 2013

02122013

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

 

Het hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II (hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Sociale Zaken gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De teammanager Werk heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   nemen van besluiten die gebaseerd zijn op nemen van besluiten die gebaseerd zijn op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet inburgering (WI), de Wet Kinderopvang (WKO) en Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs).

   Hieronder worden eveneens begrepen:

   • a)

    het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten;

   • b)

    het opleggen van verplichtingen die aan deze besluiten worden verbonden.

  • ·

   nemen van besluiten inzake het terugvorderen van uitkering, subsidie of kosten van voorzieningen die bij of krachtens de WWB, IOAW, IOAZ, WI, en WKO werden toegekend

   Hieronder wordt eveneens begrepen het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten, inclusief het nemen van herzieningsbesluiten die aan de terugvordering ten grondslag liggen.

  • ·

   Het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van de IOAW, IOAZ, WI en WKO

   Hieronder wordt begrepen het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de besluiten tot het opleggen van een boete

  • ·

   het op uitnodiging van de voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften vertegenwoordigen van het verwerend orgaan tijdens de hoorzitting en het opstellen van een verweerschrift als bedoeld in de ‘Verordening commissie bezwaarschriften Sittard-Geleen’;

  • ·

   het verrichten van handelingen ter voorbereiding of uitvoering van door of namens burgemeester en wethouders te nemen besluiten naar aanleiding van bezwaarschriften;

  • ·

   het ter zitting vertegenwoordigen van de gemeente in rechtsgedingen, alsmede het opstellen van ambtsberichten en verzoekschriften in het kader van een gerechtelijke procedure;

  • ·

   aanschaffen van goederen en diensten, kantoorartikelen en specifieke software producten en bijbehorende diensten, inclusief het akkoord tot betaling van facturen. De bevoegdheid tot het geven van opdrachten geldt tot een bedrag van € 25.000,- exclusief BTW en dient in overeenstemming te zijn met het gemeentelijk aanbestedings- en inkoopbeleid, de productbudgetten en het werkterrein van het team;

  • ·

   aangifte van bedreiging, mishandeling en vernieling te doen bij de politie;

  • ·

   opleggen van een gebouwverbod;

  • ·

   verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof;

  • ·

   invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties reis- en verblijfkosten (overeenkomstig het Reisbesluit);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties autokosten (overeenkomstig de Regeling autokostenvergoeding Gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties overuren (overeenkomstig de vigerende Arbeidsvoorwaardenregeling en vigerende Bezoldigingsreglement van de gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties onregelmatigheidstoelage (overeenkomstig de vigerende Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties studiekosten voor zover opgenomen in een goedgekeurd opleidingsplan;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van zwangerschaps- bevallingsverlof;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van ouderschapsverlof;

  • ·

   afhandelen van klachten als bedoeld in de gemeentelijke klachtenregeling behalve als de klacht betrekking heeft op een gedraging van het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan (artikel 9 lid 2 Awb);

  • ·

   het doen van openbare bekendmakingen/kennisgevingen ten aanzien van krachtens mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten;

  • ·

   fiatteren van betaal- en inningsopdrachten;

  • ·

   verlangen van schriftelijke machtiging (artikel 2:1 lid 2 Awb);

  • ·

   doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan, het daarvan mededeling doen aan de afzender en waar nodig terugzenden van geschriften aan de afzender (artikel 2:3 Awb);

  • ·

   stellen van een termijn aan een adviseur (artikel 3:6 Awb);

  • ·

   vaststellen van een formulier voor het indienen van aanvragen en verstrekken van gegevens (artikel 4:4 Awb)

  • ·

   besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 3:18 leden 1 en 2 Awb juncto artikel 4:5 Awb);

  • ·

   afwijzen van een herhaalde aanvraag (artikel 4:6 Awb);

  • ·

   in de gelegenheid stellen van aanvrager en/of belanghebbende zijn zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:7, 4:8, 4:11 en 4:12 Awb);

  • ·

   stellen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14 Awb);

  • ·

   (onverwijld) mededeling doen aan het orgaan waarbij het bezwaar of beroep aanhangig is van het intrekken of wijzigen van het bestreden besluit dan wel het besluit na bezwaar en beroep tegen het niet nemen van een besluit conform artikel 6:20 Awb (artikel 6:18 lid 2 en lid 4 Awb, artikel 6:20 lid 3 en 5 Awb; Hoofdstuk 6 Awb ‘Algemene bepalingen over bezwaar en beroep’);

  tenzij bij wet anders is bepaald

 • 2.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Uitgezonderde besluiten

In afwijking van artikel 1 dient, alvorens wordt besloten, inhoudelijke afstemming plaats te vinden met het hoofd over de volgende besluiten:

 • ·

  besluiten en beslissingen op bezwaarschriften met een hoog financieel risico waarbij het gaat om een bedrag van meer dan € 50.000,-;

 • ·

  het nemen van besluiten over het al dan niet instellen van een rechtsmiddel in een juridische procedure;

Artikel 4. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door het hoofd dan wel een andere aanwezige teammanager vervangen.

Artikel 5. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Voorjaars- en najaarsrapportages

 • ·

  Afdelingsrapportages

 • ·

  Jaarrekening

 • ·

  (Meerjaren-)Begroting

 • ·

  Regulier overleg tussen hoofd en teammanager

 • ·

  Ad hoc overleg tussen hoofd en teammanager (bij spoedeisende zaken)

  Managementinformatie (maandelijks)

Artikel 6. Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerder vastgestelde ondermandaat ingetrokken.

Artikel 7. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 02-12-2013.

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Sociale Zaken

J.A.M. Heesen

 

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen,

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen

J.H.J.Höppener