Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit van de teammanager Facilitaire services van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent ondermandaat aan de coördinator van de unit DIV van het team Facilitaire services

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de teammanager Facilitaire services van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent ondermandaat aan de coördinator van de unit DIV van het team Facilitaire services
CiteertitelOndermandaat aan de coördinator van de unit DIV van het team Facilitaire services
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-202001-01-2020artikel 1

05-02-2020

gmb-2020-44699

13-02-201420-02-2020nieuwe regelgeving

30-01-2014

Elektronisch Gemeenteblad week 7 - 12 februari 2014.

30012014

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de teammanager Facilitaire services van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent ondermandaat aan de coördinator van de unit DIV van het team Facilitaire services

De teammanager Facilitaire services (mandaatgever);

gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II (Mandaatbesluit);

gezien het ondermandaatbesluit dd 29 januari 2013, van het hoofd Dienstverlening aan de mandaatgever;

gelezen het Besturings- en Managementconcept, het Organisatiebesluit, de Budgetregeling en het Besluit Planning- en Controlcyclus;

gelezen het besluit van 16 december 2013 inzake de aansturing van het team Facilitaire services door de adjunct gemeentesecretaris/directeur;

overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat de teammanager Facilitaire services gebruik maakt van ondermandaat bij het verrichten van zijn werkzaamheden c.q. aan hem gemandateerde bevoegdheden;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De coördinator van de unit DIV van het team Facilitaire services (mandaatkrijger) heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten, als bedoeld in artikel 2 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden en voor zover gelegen binnen het werkterrein van de unit:

  • -

   het verlenen van verlof en adv;

  • -

   werkzaamheden met betrekking tot ziek- en herstelmeldingen waarbij per ‘CC-mail’ de teammanager Facilitaire services wordt geïnformeerd;

  tenzij bij wet anders is bepaald..

 • 2.

  De teammanager Facilitaire services kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 2. Verantwoording

De mandaatkrijger legt desgevraagd verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van opgedragen bevoegdheden aan de teammanager Facilitaire services.

Artikel 3. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de mandaatkrijger, wordt deze door de teammanager Facilitaire services vervangen.

Artikel 4. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Daarmede vervalt het mandaatbesluit van 1 september 2008 aan de coördinator unit DIV.

Sittard-Geleen, 30 januari 2014

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

De teammanager Facilitaire services,

R.F.M. Hermans

 

Voor gezien

De adjunct gemeentesecretaris/directeur van de gemeente Sittard-Geleen,

Ir. J.L.H. Nelissen

 

Voor akkoord

De gemeentesecretaris/algemeen directeur van Sittard-Geleen

Mr. .J.H.J.Höppener