Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Sittard-Geleen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Sittard-Geleen
CiteertitelMandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Sittard-Geleen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

betreft mandaat van BsGW

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

08-08-2014

Elektronisch Gemeenteblad week 35 - 27 augustus 2014

08082014

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Sittard-Geleen

De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BSGW);

overwegende:

dat het dagelijks bestuur van BsGW op grond van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar), aan te wijzen;

dat het dagelijks bestuur van BsGW op 3 januari 2014 heeft besloten om de heer W.C.G. Fiddelaers, Directeur van BsGW aan te wijzen als invorderingsambtenaar;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

De invorderingsambtenaar mandateert aan het clusterhoofd dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen, de invorderingsbevoegdheid van de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Sittard-Geleen vastgestelde regeling:

 • a.

  parkeerbelasting (indien er sprake is van een heffing gevolgd door directe inning aan de balie);

 • b.

  leges (directe inning van een legesheffing aan de balie);

 • c.

  afvalstoffenheffing (hoofdstuk I tarieventabel indien er sprake is van een heffing gevolgd door directe inning aan de balie)

 • d.

  marktgelden (uitsluitend indien sprake is van een heffing gevolgd door directe inning).

Artikel 2 Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in dit besluit;

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

Artikel 3 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“De invorderingsambtenaar van de BsGW,

namens deze,”

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4 Ondermandaat

Ondermandaat van de in dit besluit toegekende bevoegdheden is toegestaan aan functionarissen in dienst van de gemeente Sittard-Geleen.

Artikel 5 Toezicht en rapportage

 • 1.

  De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2.

  De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het mandaatbesluit van 1 april 2014 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2014.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Sittard-Geleen”.

Roermond, 8 augustus 2014

De ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar),

De directeur,

W.C.G. Fiddelaers

Ondergetekendeverklaart zich akkoord met de voorgestelde mandatering,

Sittard-Geleen, 12 augustus 2014

Hoofd cluster dienstverlening

A.S.J. Daemen