Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Aanwijzing toezichthouders werkzaam binnen team Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders werkzaam binnen team Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen
CiteertitelAanwijzing toezichthouders (door burgemeester) werkzaam binnen team Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Titel 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Sittard –Geleen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-201429-06-2019nieuwe regelgeving

15-07-2014

Elektronisch Gemeenteblad week 33 - 13 augustus 2014

15072014/1148221

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders werkzaam binnen team Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WERKZAAM BINNEN TEAM HANDHAVING VAN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

De Burgemeester van Sittard-Geleen;

Overwegende:

Dat de burgemeester van Sittard-Geleen de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift zijn belast;

Dat het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te kunnen maken van deze bevoegdheid;

Gelet op het bepaalde in Titel 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Sittard –Geleen.

B E S L U I T;

 • I.

  Het besluit tot aanwijzing van 12 oktober 2010, 2010/110384 in te trekken;

 • II.

  Het aanwijzingsbesluit toezichthouders werkzaam binnen het Cluster Dienstverlening, team Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  toezichthouder: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift (zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht);

 • b.

  legitimatiebewijs: het bewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toezichthouders

 • 1.

  Als toezichthouder zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit aangewezen: de ambtelijk medewerkers die zijn en worden benoemd in de functie met nummer 3320000 3320001 3320002 3320003 3320004 3320005 3320006 3320007 3321000 3321001 3321002 3321003 3322000 3322001 3322002 3322300 3322003 3322004 3322301.

 • 2.

  Als toezichthouder kan bij apart daartoe strekkend besluit door de Burgemeester worden aangewezen: iedere ambtelijk medewerker waarvoor het naar het oordeel van de Burgemeester noodzakelijk is voor een goede functievervulling op toezichthoudend gebied;

 • 3.

  Als toezichthouder kunnen bij apart daartoe strekkend besluit door de Burgemeester worden aangewezen: personen niet ambtenaar zijnde, belast met tijdelijke uitvoering van toezichthoudende taken.

Artikel 3 Termijn

De aanwijzing tot toezichthouder als bedoeld in artikel 2 geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de voornoemde functienummers.

Artikel 4 Naleving

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wettelijke voorschriften;

·De Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen

Artikel 5 Uitgifte legitimatie en registratie toezichthouders

De uitgifte van de legitimatiebewijzen en de registratie van de toezichthouders geschiedt conform de gemeentelijke procedure voor uitgifte van legitimatiebewijzen.

Artikel 6 Legitimatiebewijs

 • 1.

  De regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb is op het legitimatiebewijs, dat aan toezichthouders wordt uitgereikt, van toepassing.

 • 2.

  Het legitimatiebewijs wordt opgesteld conform de “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb” dat is vastgesteld door de minister van Justitie.

 • 3.

  Legitimatiebewijzen worden alleen uitgegeven aan ambtenaren en/of derden, aan wie toezichthoudende bevoegdheden zijn toegekend door of namens de burgemeester.

 • 4.

  Bij beëindiging van de aanstelling c.q. aanwijzing levert de toezichthouder het legitimatiebewijs in bij de burgemeester.

Artikel 7 Mandaat aanwijzing en ondertekening legitimatie

Met de inwerkingtreding van dit Aanwijzingsbesluit wordt de bevoegdheid tot het aanwijzen van ambtelijk medewerkers en personen als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, gemandateerd aan het hoofd van het Cluster Dienstverlening. Het hoofd van het Cluster Dienstverlening ondertekent namens de burgemeester de legitimatiebewijzen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Vastgesteld door de Burgemeester op 15 juli 2014 nummer 1148221

 

De Burgemeester

drs. G.J.M.Cox