Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaatbesluit heffingsbevoegdheid leges (legesheffing balie) en afvalstoffenheffing (hoofdstuk I tarieventabel indien er sprake is van een heffing gevolgd door directe inning aan de balie) BsGW 2014 Sittard-Geleen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit heffingsbevoegdheid leges (legesheffing balie) en afvalstoffenheffing (hoofdstuk I tarieventabel indien er sprake is van een heffing gevolgd door directe inning aan de balie) BsGW 2014 Sittard-Geleen
CiteertitelOndermandaatbesluit heffingsbevoegdheid leges (legesheffing balie) en afvalstoffenheffing (hoofdstuk I tarieventabel indien er sprake is van een heffing gevolgd door directe inning aan de balie) BsGW 2014 Sittard-Geleen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen-II.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regelgeving

08-09-2014

Elektronisch Gemeenteblad week 29 - 24 september 2014

08092014

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit heffingsbevoegdheid leges (legesheffing balie) en afvalstoffenheffing (hoofdstuk I tarieventabel indien er sprake is van een heffing gevolgd door directe inning aan de balie) BsGW 2014 Sittard-Geleen

Cluster Dienstverlening

Ondermandaatbesluit

Hoofd van de cluster Dienstverlening, A.J.S. Daemen

overwegende:

dat het dagelijks bestuur van BsGW op grond van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar), aan te wijzen;

dat het dagelijks bestuur van BsGW op 3 januari 2014 heeft besloten om de heer W.C.G. Fiddelaers, Directeur van BsGW aan te wijzen als heffingsambtenaar;

dat de Directeur van BsGW op 12 augustus 2014 aan het hoofd van de cluster Dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen de heffingsbevoegdheid van leges (legesheffing balie) en afvalstoffenheffing (hoofdstuk I tarieventabel indien er sprake is van een heffing gevolgd door directe inning aan de balie) heeft gemandateerd;

dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de cluster Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan haar gemandateerde bevoegdheden;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het vigerende Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen-II.

 

BESLUIT

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  Het hoofd van de cluster Dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen mandateert onder aan medewerker BackOffice Burgerzaken, de administratief medewerker GBA, de coördinator Frontoffice Burgerzaken, de medewerker Frontoffice Burgerzaken van het team KCC en Burgerzaken, de heffingsbevoegdheid en – zover van toepassing – de bevoegdheid tot toezending of uitreiking van kennisgevingen, nota’s of ander schrifturen dan wel aanslagbiljetten ter zake de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Sittard-Geleen vastgestelde regelingen:

  • -

   leges (legesheffing balie)

  • -

   afvalstoffenheffing (hoofdstuk I tarieventabel indien er sprake is van een heffing gevolgd door directe inning aan de balie)

 • 2.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in dit besluit;

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

Artikel 3. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

De heffingsambtenaar BsGW,

namens deze,

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam.

Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4. Toezicht en rapportage

 • 1.

  De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2.

  De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 5. Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerdere ondermandaat ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2014.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit heffingsbevoegdheid leges (legesheffing balie) en afvalstoffenheffing (hoofdstuk I tarieventabel indien er sprake is van een heffing gevolgd door directe inning aan de balie) BsGW 2014 Sittard-Geleen”.

Sittard-Geleen, 8 september 2014

Hoofd Dienstverlening

A.J.S. Daemen

Voor akkoord,

mede namens de functionarissen genoemd in artikel 1

Teammanager KCC en burgerzaken

J. Terpstra-Krabbenbos

Goedkeuring:

Voor akkoord,

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

Mr. J.H.J. Höppener

Toelichting artikel 1

 • -

  afvalstoffenheffing (hoofdstuk I tarieventabel indien er sprake is van een heffing gevolgd door directe inning aan de balie) betreft de afvalpas.