Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Verordening op de heffing en invordering van markt- en marktpromotiegelden Sittard-Geleen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van markt- en marktpromotiegelden Sittard-Geleen 2015
CiteertitelVerordening marktgelden 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

incl. tarieventabel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regelgeving

13-11-2014

Electronisch Gemeenteblad week 50 - 10 december 2014

2014/103

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van markt- en marktpromotiegelden Sittard-Geleen 2015

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van 30 september 2014, gemeenteblad 2014, nummer 103,

Gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet,

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de,

Verordening op de heffing en invordering van markt- en marktpromotiegelden Sittard-Geleen 2015

(Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2015)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  standplaats: de op een openbare markt door het bevoegde gezag voor een bepaalde duur aangewezen oppervlakte voor het uitoefenen van de markthandel;

 • b.

  een dag of dagdeel: een kalenderdag;

 • c.

  frontlengte: het totale aantal ingenomen strekkende meters (m1) frontlengte, daaronder begrepen de grondplaats die wordt gebruikt voor gronduitstallingen, kramen, tafels, tenten, luifels, zeilen, parasols, of andere soortgelijke opstallen, alsmede motorvoertuigen en of aanhangwagens;

 • d.

  oppervlakte: het aantal vierkante meters (m2), dat verkregen wordt door vermenigvuldiging van het aantal m1 van de grootste lengte van de staan- of standplaats, met het aantal m1 van de grootste breedte daarvan; Voor de breedte van een standplaats wordt uitgegaan van een standaardbreedte van 3 m1, tenzij de ruimte die wordt ingenomen voor het uitstallen van goederen en/of waren, substantieel breder is;

 • e.

  een gedeelte van een strekkende of vierkante meter wordt voor een volle strekkende of vierkante meter berekend;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'Marktgelden' worden rechten geheven voor het gebruik of genot van de door burgemeester en wethouders als markt aangewezen openbare grond;

 • 2.

  Onder de naam “Marktpromotiegeld” worden rechten geheven voor collectieve consumenten wervende publiciteit, door de Stichting Centrummanagement Sittard-Geleen, in samenwerking met de marktkooplieden.

 • 3.

  Onder de naam “Elektragelden” worden rechten geheven voor het gebruik of genot van een door het college beschikbaar gestelde elektriciteitsaansluiting op de markt.

 • 4.

  Deze verordening is niet van toepassing op losse standplaatsen of tijdens de jaarlijkse kermis.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die gebruik maakt van de in artikel 2 genoemde openbare grond, of daarvan het genot heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De rechten geheven naar de afmeting c.q. de oppervlakte van de standplaats.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Indien de rechten worden geheven naar dag- of maandtarieven is het belastingtijdvak de dag respectievelijk de maand waarop de standplaats wordt ingenomen.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een aanslag, gedagtekende nota of ander schriftuur.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt in de kennisgeving, de nota of de andere schriftuur vermeld.

Artikel 7 Wijze van inning

 • 1.

  De marktgelden worden verschuldigd en moeten worden voldaan op het tijdstip, waarop het gebruik van de standplaats aanvangt.

 • 2.

  De bij wege van abonnement geheven marktgelden worden verschuldigd bij aanvang van een maand, of zo dit later is bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8 Tarief

De rechten worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan markten aanwijzen, waarvoor van vaste standplaatshouders het marktgeld uitsluitend bij wijze van abonnement wordt geheven.

 • 3.

  De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk overdraagbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet ten volle gebruikt abonnement vindt uitsluitend plaats indien het college een ontheffing heeft verleend wegens arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 13 van het Marktreglement 2011.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2014-1” van 5 juli 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening marktgelden 2015”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 13 november 2014.

 

De griffier

drs. J.Vis

De voorzitter

drs. G.J.M.Cox

Tarieventabel behorende bij Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2015

 

Het tarief bedraagt

Weekmarkten

per dag

abonnement

per maand

1.

voor een vaste standplaats, per m² met een minimum van 12 m2

€ 0,74

€ 3,24

2.

voor een zogenoemde “dagplaats”, per eenheid per m², met een minimum van 12 m2

€ 0,74

 

3.

voor een zogenoemde dagplaats na de eerste maand van eerste inname per m², met een minimum van 12 m2

€ 0,96

 

4.

voor een vaste standplaats op de wijkmarkten buiten de centra van Sittard en Geleen per m2, met een minimum van 12 m2

€ 0,45

€ 1,92

5.

voor een zogenoemde “dagplaats”, op wijkmarkten buiten de centra van Sittard en Geleen per m², met een minimum van 12 m2

€ 0,45

 

6.

voor een zogenoemde dagplaats op wijkmarkten buiten de centra van Sittard en Geleen na de eerste maand van eerste inname per m², met een minimum van 12 m2

€ 0,58

 

7.

voor marktpromotiegeld per standplaats (per maand), dagplaats of standwerkerplaats (per week)

€ 1,27*

€ 5,52*

8.

voor het marktpromotiegeld van de wijkmarkten buiten de centra van Sittard en Geleen 60% van de bovengenoemde tarieven, dagplaats of standwerkersplaats per week

€ 0,77*

€ 3,36*

 

 

 

 

9.

voor gebruik van een door de gemeente beschikbaar gestelde lichte elektriciteitsaansluiting van 230 V (Volt) per standplaats (dagplaats, vergunninghouder dan wel standwerker)

€ 5,05*

€ 21,84*

10.

voor gebruik van een door de gemeente beschikbaar gestelde zware elektriciteitsaansluiting van 380 V (Volt) per standplaats (dagplaats, vergunninghouder dan wel standwerker)

€ 10,01*

€ 43,80*

 

Jaarmarkten

 

 

11.

voor een dagplaats met non-food op een jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€ 12,01

 

12.

voor een dagplaats met food op een jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€ 18,27

 

13.

voor een dagplaats met bloemen en planten op de jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€ 8,88

 

14.

voor een standwerkerplaats op de jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€ 15,66

 

15.

voor gebruik van een marktkraam zonder plaats op een jaarmarkt

€ 23,38*

 

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 13 november 2014, nr 103.

 

De griffier

drs J.Vis

De voorzitter

drs. G.J.M.Cox


*

deze tarieven zijn inclusief 21% omzetbelasting.

*

deze tarieven zijn inclusief 21% omzetbelasting.

*

deze tarieven zijn inclusief 21% omzetbelasting.

*

deze tarieven zijn inclusief 21% omzetbelasting.

*

deze tarieven zijn inclusief 21% omzetbelasting.

*

deze tarieven zijn inclusief 21% omzetbelasting.

*

deze tarieven zijn inclusief 21% omzetbelasting.

*

deze tarieven zijn inclusief 21% omzetbelasting.