Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Verordening op de heffing en invordering van Telecommunicatierechten Sittard-Geleen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Telecommunicatierechten Sittard-Geleen 2015
CiteertitelVerordening telecommunicatierechten Sittard-Geleen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

incl tarieventabel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet en de Telecommunicatieverordening 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regelgeving

13-11-2014

Electronisch Gemeenteblad week 50 - 10 december 2014

2014/103

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Telecommunicatierechten Sittard-Geleen 2015

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van 30 september 2014, gemeenteblad 2014, nummer 103,

Gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet en de Telecommunicatieverordening 2012,

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van Telecommunicatierechten Sittard-Geleen 2015

(Verordening telecommunicatierechten Sittard-Geleen 2015)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1

  Telecommunicatiebedrijf: bedrijf dat telecommunicatiediensten aanbiedt.

 • 2

  Beheerkosten: administratieve en coördinatiekosten van de gemeente die samenhangen met de (herstel)werkzaamheden van de telecommunicatiebedrijven. Het gaat hierbij om voorinspectie definitief tracé, coördinatie, begeleiding en toezicht van/op de werkzaamheden, inspectie na oplevering, administratieve nazorg, etc. Hier is niet van belang of een eventueel herstel is gedaan door het telecommunicatiebedrijf of de gemeente.

 • 3

  Degeneratiekosten: vergoeding voor versnelde degeneratie van het verhardingsoppervlak als gevolg van graafwerkzaamheden. Degeneratie is de vermindering van de algehele kwaliteit alsmede de algehele levensduur van de verharding als gevolg van het opbreken van bestratingen.

 • 4

  Kennisgeving: schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “telecommunicatierechten” wordt een recht geheven wegens het door of vanwege de telecommunicatiebedrijven realiseren van kabels en of leidingen in openbare gronden.

Artikel 3 Belastingplicht

De telecommunicatierechten worden geheven van degene die het verzoek zoals bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet indient.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De telecommunicatierechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van een eenheid wordt in de tarieventabel onder een gedeelte van een eenheid verstaan een volle eenheid.

Artikel 5 Wijze van heffing

De telecommunicatierechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de telecommunicatierechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de telecommunicatierechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de telecommunicatierechten.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening telecommunicatierechten Sittard-Geleen 2014”, vastgesteld op 12 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening telecommunicatierechten Sittard-Geleen 2015”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 13 november 2014.

 

De griffier

drs. J.Vis

De voorzitter

drs. G.J.M.Cox

Tarieventabel behorende bij de Verordening Telecommunicatierechten Sittard-Geleen 2015

Over onderstaande tarieven wordt géén b.t.w. geheven!

Beheer- en degeneratiekosten

Het tarief bedraagt voor:

 

Eenheid

Tarief

Lasgat

 

 

Beheerkosten

(ongeacht wel of geen verharding dan wel type verharding)

per stuk

€ 1,82

Degeneratiekosten

(alleen in verhardingen)

per stuk

€ 5,56

 

 

 

Sleuf

 

 

Beheerkosten

(ongeacht wel of geen verharding dan wel type verharding)

per m1

€ 1,34

Degeneratiekosten

(alleen in verhardingen)

per m1

€ 3,17

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 13 november 2014, nr 103.

 

De Griffier

Drs. J.Vis

De voorzitter

Drs. G.J.M.Cox