Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaat aan de unitcoördinator participatiehuis van het team Werk binnen het cluster Sociale Zaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat aan de unitcoördinator participatiehuis van het team Werk binnen het cluster Sociale Zaken
CiteertitelOndermandaat aan de unitcoördinator participatiehuis van het team Werk binnen het cluster Sociale Zaken
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regelgeving

18-11-2014

Electronisch Gemeenteblad week48 - 26 november 2014

18112014

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

Het hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II (hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Sociale Zaken gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De unitcoördinator participatiehuis heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   nemen van besluiten die gebaseerd zijn op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet inburgering (WI) en Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) alsmede op alle daarop gebaseerde lagere regelgeving (AMvB’s), uitvoeringsregelgeving en beleidsregels

   Hieronder worden eveneens begrepen:

   • a)

    het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten;

   • b)

    het opleggen van verplichtingen die aan deze besluiten worden verbonden.

  • ·

   opschorten en verdagen van de beslistermijn van een Wob-verzoek (artikel 6 lid 2 en 3 Wob);

  • ·

   uitvoering geven aan de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp), Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) en Regeling SUWI alsmede op alle daarop gebaseerde lagere regelgeving (AMvB’s), uitvoeringsregelgeving en beleidsregels;

  • ·

   voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

  • ·

   verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof;

  • ·

   invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties reiskosten binnen een straal van 60 km (overeenkomstig de Regeling vergoeding bij gebruik eigen vervoermiddelen bij het vervullen van de functie gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   verlangen van schriftelijke machtiging (artikel 2:1 lid 2 Awb);

  • ·

   doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan, het daarvan mededeling doen aan de afzender en waar nodig terugzenden van geschriften aan de afzender (artikel 2:3 Awb);

  • ·

   stellen van een termijn aan een adviseur (artikel 3:6 Awb);

  • ·

   besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 3:18 leden 1 en 2 Awb juncto artikel 4:5 Awb);

  • ·

   afwijzen van een herhaalde aanvraag (artikel 4:6 Awb);

  • ·

   in de gelegenheid stellen van aanvrager en/of belanghebbende zijn zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:7, 4:8, 4:11 en 4:12 Awb);

  • ·

   stellen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14 Awb);

  tenzij bij wet anders is bepaald

 • 2.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door de teammanager vervangen

Artikel 4. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Regulier overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris;

 • ·

  Ad hoc overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris (bij spoedeisende zaken).

Artikel 4. Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerder vastgestelde ondermandaat ingetrokken (publicatie 11-12-2013).

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 01-01-2015.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 18-11-2014

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Sociale Zaken

J.A.M. Heesen

 

 

Goedkeuring:

Voor akkoord

 

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen

Mr. J.H.J.Höppener