Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Uitvoeringsbesluit jeugdhulp Sittard-Geleen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit jeugdhulp Sittard-Geleen 2015
CiteertitelUitvoeringsbesluit jeugdhulp Sittard-Geleen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp3D

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1., vierde lid, van de Jeugdwet en de verordening jeugdhulp Sittard-Geleen 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201526-03-2016nieuwe regelgeving

02-12-2014

Electronisch Gemeenteblad week 50 - 10 december 2014

02122014

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit jeugdhulp Sittard-Geleen 2015

Het college van de gemeente Sittard-Geleen

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1., vierde lid, van de Jeugdwet en de verordening jeugdhulp Sittard-Geleen 2015;

besluit vast te stellen het uitvoeringsbesluit jeugdhulp Sittard-Geleen 2015.

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.

Hulpvraag:

behoefte van een jeugdige en/of zijn ouders aan jeugdhulp in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de wet;

2.

Gesprek:

gesprek als bedoeld in artikel 5;

3.

Melding:

melding van een hulpvraag als bedoeld in artikel 3;

4.

Gebruikelijke zorg:

Gebruikelijke zorg bestaat uit de activiteiten die partners, ouders van kinderen of huisgenoten normaal gesproken geacht worden voor elkaar te doen. Welke zorg mensen elkaar moeten bieden, hangt af van hun sociale relatie. Hoe intiemer de relatie, des te meer zorg ze elkaar horen te geven. Vanuit het oogpunt van de Jeugdwet is het van belang te weten welke activiteiten partners, ouders van kinderen en huisgenoten al geacht worden te doen vanuit andere verplichtingen zoals het uitvoeren van huishoudelijke taken. Dit weegt mee bij de mate waarin zij overbelast zijn of dreigen te raken en bij de vraag in hoeverre van hen verlangd kan worden om bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of begeleiding te bieden aan hun partner, kind of huisgenoot. Hiervoor wordt aangesloten op de regelgeving gebruikelijke zorg zoals bepaald door het Zorginstituut.

5.

Voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar de Jeugdwet en het beleidplan Jeugdhulp 2015-2016.

Artikel 2 Vormen van jeugdhulp (artikel 2 verordening)

 • 1.

  De volgende arrangementen bij de overige (vrij toegankelijke) voorzieningen (zonder verblijf) zijn beschikbaar:

  Soort voorziening

  Type jeugdhulp

  Arrangement

  Overige voorzieningen

  Begeleiden

  Ambulante individuele begeleiding

  (zonder verblijf)

  Behandelen van Basis GGZ jeugd

  Behandeling GGZ

  In de bijlage is opgenomen welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn om deze arrangementen te leveren.

 • 2.

  De volgende arrangementen individuele (niet vrij toegankelijke) voorzieningen (zonder verblijf)zijn beschikbaar:

  Soort voorziening

  Type jeugdhulp

  Arrangement

  Individuele voorzieningen

  Diagnose

  Dyslexie diagnose

  (zonder verblijf)

  Begeleiden

  Ambulante individuele begeleiding

   

  Behandelen

  Ambulante groepsjeugdhulp

   

   

  Ambulante behandeling

   

   

  Dyslexie behandeling

   

   

  Behandeling GGZ

  In de bijlage is opgenomen welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn om deze arrangementen te leveren.

 • 3.

  De volgende arrangementen individuele (niet vrij toegankelijke) voorzieningen (met verblijf)zijn beschikbaar:

  Soort voorziening

  Type jeugdhulp

  Arrangement

  Individuele voorzieningen

  Behandelen

  Logeren

  (met verblijf)

   

  residentiele behandeling

   

   

  Verblijf

   

   

  Begeleid wonen

   

   

  GGZ verblijf zonder overnachting

   

   

  24-uurs verblijf GGZ

   

  Stabilisatie crisisopvang

  Crisisopvang

  In de bijlage is opgenomen welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn om deze arrangementen te leveren.

Artikel 3 Toegang jeugdhulp via de gemeente, melding hulpvraag (artikel 4 verordening)

 • 1.

  Jeugdige en/of zijn ouders kunnen een hulpvraag melden bij het college.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen treft het college zo spoedig mogelijk een passende tijdelijke maatregel of vraagt het college een machtiging voor gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet.

 • 4.

  Jeugdige en/of zijn ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot een overige (vrij toegankelijke) voorziening.

Artikel 4 Vooronderzoek (artikel 4 verordening)

 • 1.

  Het college verzamelt alle voor het onderzoek van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de jeugdige zijn situatie en maakt vervolgens binnen 5 werkdagen met hem en/of zijn ouders een afspraak voor een gesprek. Hierbij brengt het college de jeugdige en/of zijn ouders op de hoogte van de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de wet op te stellen. Als de jeugdige en/of zijn ouders daarom verzoeken, draagt het college zorg voor ondersteuning bij het opstellen van een familiegroepsplan.

 • 2.

  Voor het gesprek verschaffen de jeugdige en/of zijn ouders aan het college alle overige gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen. De jeugdige en/of zijn ouders verstrekken in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage.

 • 3.

  Het college kan in overleg met de jeugdige en/of zijn ouders afzien van een vooronderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid, dit wordt schriftelijk door het college vastgelegd.

Artikel 5 Gesprek (artikel 4 verordening)

 • 1.

  Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en de jeugdige en/of zijn ouders voor zover nodig:

  • a.

   Of de jeugdige en/of zijn ouders een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de wet hebben opgesteld;

  • b.

   De behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie van de jeugdige en het probleem of de hulpvraag;

  • c.

   Het gewenste resultaat van het verzoek om jeugdhulp;

  • d.

   Het vermogen van de jeugdige en/of zijn ouders om zelf of met ondersteuning van de naaste omgeving een oplossing voor de hulpvraag te vinden;

  • e.

   De mogelijkheden om gebruik te maken van een algemene voorziening;

  • f.

   De mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen met gebruikmaking van een overige voorziening;

  • g.

   De wijze waarop een mogelijk toe te kennen individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, of werk en inkomen;

  • h.

   Hoe rekening wordt gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en/of zijn ouders;

  • i.

   De mogelijkheid om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de jeugdige en/of zijn ouders in begrijpelijke bewoordingen worden geïnformeerd over de gevolgen van die keuze.

 • 2.

  In het gesprek worden de onderdelen c tot en met g achtereenvolgens afgewogen, dat wil zeggen dat pas op het moment dat hetgeen benoemd in het onderdeel c niet voorhanden is het volgende onderdeel d wordt ingezet etc. tenzij meteen blijkt dat een zwaardere ondersteuning, zorg of hulp nodig is om de jongere te helpen. Dit is aan de afweging van de deskundige beroepskracht.

 • 3.

  In de gevallen bedoeld in artikel 8.2.1. van de wet informeert het college de ouders dat een ouderbijdrage is verschuldigd en hoe deze bijdrage wordt geïnd.

 • 4.

  Het college informeert de jeugdige en/of zijn ouders over de gang van zaken bij het gesprek, hun rechten en plichten en de vervolgprocedure en vraagt hen schriftelijke toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken.

 • 5.

  Het college kan in overleg met de jeugdige en/of zijn ouders afzien van een gesprek als bedoeld in lid 1 tot en met 4 met schriftelijke toestemming.

Artikel 6 Verslag (artikel 4 verordening)

 • 1.

  Het college zorgt voor een schriftelijke verslaglegging van het onderzoek, bedoeld in artikel 4.

 • 2.

  Binnen 5 werkdagen na het gesprek verstrekt het college aan de jeugdige en/of zijn ouders een verslag van de uitkomsten van het onderzoek, tenzij zij hebben medegedeeld dit niet te wensen.

 • 3.

  Opmerkingen of latere aanvullingen van de jeugdige en/of zijn ouders worden aan het verslag toegevoegd.

 • 4.

  Indien opmerkingen of latere aanvullingen leiden tot een wijzigingen in de in te zetten ondersteuning, zorg of hulp, wordt het verslag opnieuw ondertekend door zowel het college als de jeugdige en/of zijn ouders.

Artikel 7 Aanvraag (artikel 4 verordening)

 • 1.

  Jeugdige en/of zijn ouders kunnen een aanvraag om een individuele voorziening schriftelijk indienen bij het college.

 • 2.

  Het college kan een ondertekend verslag van het gesprek aanmerken als aanvraag als de jeugdige en/of zijn ouders dat op het verslag hebben aangegeven.

Artikel 8 Beschikking (artikel 5 verordening)

 • 1.

  Een beschikking wordt alleen afgegeven als jeugdige en/of ouders daarom verzoeken of indien het een afwijzing betreft.

 • 2.

  De beschikking wordt afgegeven voor de duur van:

  • a.

   het einde van één kalenderjaar(tot 31-12) als het zorg in natura betreft;

  • b.

   maximaal 1 jaar als het een pgb betreft.

Artikel 9 De hoogte tarief PGB (artikel 6 verordening)

Het tarief voor een pgb:

 • 1.

  is gebaseerd op een door de jeugdige en/of zijn ouders opgesteld plan over hoe zij het pgb gaan besteden;

 • 2.

  is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en

 • 3.

  is afgeleid van de maximale kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura en bedraagt:

  • a.

   voor niet-professionele zorgverleners maximaal 90% van het ZINtarief voor nieuwkomers d.d. 1-1-2015.

  • b.

   Voor professionele zorgverleners maximaal 95% van het ZINtarief voor nieuwkomers d.d 1-1-2015.

 • 4.

  De hoogte van een pgb, zoals beschreven in lid 3, is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, zoals salaris, vervanging tijdens vakantie, verzekeringen en reiskosten.

 • 5.

  Indien het tarief van de door de cliënt gewenste aanbieder hoger is dan de kostprijs van de individuele voorziening in natura, blijft de hoogte van het pgb gelijk aan het tarief dat is bepaald op basis van de hierboven genoemde punten. De extra kosten om de maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp te contracteren, dienen dan bijbetaald worden door de aanvrager.

Artikel 10 Inzet sociale netwerk bij het PGB (artikel 6 verordening)

De jeugdige en/of zijn ouders aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp onder de volgende voorwaarden betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk:

 • 1.

  dat deze persoon voor zijn diensten maximaal 90% van het ZINtarief voor nieuwkomers d.d. 1-1-2015 ontvangt;

 • 2.

  dat deze persoon heeft aangegeven dat de zorg aan de jeugdige voor hem niet tot overbelasting leidt, en

 • 3.

  dat tussenpersonen of belangbehartigers niet uit het pgb mogen worden betaald;

 • 4.

  dat voor gezinsleden binnen hetzelfde huishouden als de jeugdige Gebruikelijke Zorg geldt zoals dat wordt toegepast door het zorginstituut1;

 • 5.

  in aanmerking komen de volgende soorten jeugdhulp door het sociaal netwerk in verband met het waarborgen van de kwaliteit:

  • a.

   Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdige met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en

  • b.

   Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdige met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van het jeugdstrafrecht.

Er wordt een beroep gedaan op professionele autonomie van de beroepsbeoefenaar om de beoordeling van lid 5 verder in te vullen.

Artikel 11 Werkwijze jongerencliëntenraad (artikel 11 verordening)

 • 1.

  In het kader van de burgerparticipatie Jeugd vragen college en/of gemeenteraad de jongerencliëntenraad tijdig advies over alle voorgenomen besluiten over ambulante jeugdhulp, op een zodanige wijze dat de jongerencliëntenraad minimaal 6 weken heeft om advies uit te brengen. In spoedeisende gevallen wordt de reden van het spoedeisende karakter door het college of de gemeenteraad toegelicht. In spoedeisende gevallen zal het college en/of de gemeenteraad overleg plegen met de voorzitter en/of het bestuur van de jongerencliëntenraad.

 • 2.

  De jongerencliëntenraad is tevens gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college en/of de gemeenteraad.

 • 3.

  Het advies van de jongerencliëntenraad wordt aan het college en de gemeenteraad aangeboden. In het geval dat het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van dit advies, wordt tevens aangegeven op welke gronden van het advies van de jongerencliëntenraad is afgeweken. De jongerencliëntenraad wordt terstond over het ingenomen standpunt geïnformeerd.

 • 4.

  Het college voorziet de jongerencliëntenraad tijdig van alle en begrijpelijke informatie, noodzakelijk om naar behoren te kunnen functioneren. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen én om te kunnen reageren op plannen voor ontwikkelingen en wijzigingen.

 • 5.

  Tussen de gemeente en de jongerencliëntenraad vindt structureel ambtelijk overleg plaats, maximaal 6 maal per jaar, waarvoor beide partijen kunnen agenderen.

 • 6.

  Van overleg en afspraken met de jongerencliëntenraad doet het college binnen 10 werkdagen schriftelijke verslag aan de jongerencliëntenraad.

 • 7.

  Het college wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de jongerencliëntenraad.

 • 8.

  De samenwerking tussen de gemeente en de jongerencliëntenraad wordt jaarlijks geëvalueerd.

 • 9.

  Het college stelt aan de jongerencliëntenraad jaarlijks €7.500,- ter beschikking, zoals deze ook aan andere adviesraden ter beschikking worden gesteld, zodat deze redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening zijn taken naar behoren uit te voeren.

 • 10.

  Het college draagt tevens zorg voor de vergaderlocatie en plaatsing van de betreffende aankondigingen en bepaalde mededelingen op de gemeentelijke infopagina.

 • 11.

  Voor niet-reguliere activiteiten kan de jongerencliëntenraad bij het college een doel- of projectsubsidie aanvragen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jeugdige en/of zijn ouders afwijken van de bepalingen in dit uitvoeringsbesluit, als toepassing van dit uitvoeringsbesluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit jeugdhulp Sittard-Geleen 2015.

Aldus besloten door het college van de gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 2 december 2014

 

De Burgemeester

Drs. G.J.M.Cox

De Secretaris

Mr. J.H.J.Höppener

Bijlage 1 Zorgaanbieders

Zorgaanbieders

 

Active 4 you

Lionarons

Adelante

Lionarons Wijkpraktijk

Amacura

Mondriaan

Atrium MC

Mutsaersstichting

Axnaga

N-joy4kidz/ TRS B.V.

BCO onderwijsadvies

Nova

BVS Schooladvies

Novi Life

Care 4 kidz

Novi Zorg

Cirkel Ouder-kind-coaching

Orbis

Coachster

Parnassiagroep

Combinatie Jeugdzorg

Pluryn/ Stichting De Hoenderloo Groep

Confini

Psychologenpraktijk Parkstad/ Moventis

Daelzicht

Radar

Driestroom

Riagg

ECLG

RID

Ezelstal hans en grietje

Riskcare

Festina Lente

SGJ

Hai 5

Stichting PROV Jeugd en gezin

Het Robertshuis

Talent

Hoeve de Kaolder

Therapoot

Horizon

Uit de steigers

Hulp at home

Ut Boerderieke

Intensoplus Geleen

Virenze

Jojobe

Vooruit en co

Joyfull Care

William Schrikker Groep

Katharina Kasper

Xonar

Kinso

Yes We Can Clinics

Kracht in zorg

Zorgverleningsbureau PGZ

Limburgse zorgboeren

 


1

http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/awbz-kompas/zorgaspecten/gebruikelijke+zorg