Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaat aan de gebiedscoaches van bureau Jeugdzorg Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat aan de gebiedscoaches van bureau Jeugdzorg Limburg
CiteertitelOndermandaat aan de gebiedscoaches van bureau Jeugdzorg Limburg
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II en de Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regelgeving

22-12-2014

Elektronisch gemeenteblad week 52 - 24 december 2014

22122014

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat Gebiedscoach 2015

Het hoofd van het cluster Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen, de heer J.A.M. Heesen;

gelet op het "Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II” (hierna: Mandaatbesluit)

NEEMT HET VOLGENDE IN AANMERKING:

 • A.

  Per 1 januari 2015 zal het college van de gemeente Sittard-Geleen, hierna te noemen “Gemeente”, voor jeugdigen in de zin van de Jeugdwet en woonachtig op het grondgebied van de Gemeente ("Jeugdigen"):

  • I.

   op grond van de Jeugdwet binnen haar Gemeente onder andere verantwoordelijk zijn voor het treffen van passende voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en zal zij verplicht zijn de deskundige toeleiding naar die hulp te waarborgen door verstrekking van zorg in natura ("Zorg in natura");

  • II.

   verantwoordelijk zijn voor de toeleiding naar spoedzorg binnen haar Gemeente ("Spoedzorg");

  • III.

   digitaal met justitiële partijen communiceren via de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening ("CORV");

 • B.

  De Gemeente heeft naar aanleiding hiervan de Verordening Jeugdhulp Sittard-Geleen 2015 vastgesteld, alsmede het Uitvoeringsbesluit bij de Verordening Jeugdhulp gemeente Sittard-Geleen 2015;

 • C.

  De Gemeente heeft zelf mandaat en volmacht verkregen voor het uitvoeren van de taken genoemd onder I. tot en met III. van de gemeenten Beek, Schinnen en Stein (hierna gezamenlijk te noemen inclusief de Gemeente: "Gemeenten"), met de uitdrukkelijke bevoegdheid voor de Gemeente hiervoor ondermandaat te verlenen conform artikel 10:9 Awb;

 • D.

  De Gemeenten hebben – via een mandaatverlening aan de gemeente Maastricht – overeenkomsten gesloten met verschillende zorgaanbieders voor het verlenen van de Zorg in natura en Spoedzorg;

 • E.

  Die zorgaanbieders zullen beoordelen of Jeugdigen in aanmerking komen voor door de Gemeenten gefinancierde zorg op grond van de Jeugdwet en indien nodig een hulpverleningsplan als bedoeld in de Jeugdwet opstellen en ter goedkeuring aan een gebiedscoach voorleggen;

 • F.

  De Gemeente erop vertrouwt dat de gebiedscoach conform alle wettelijke vereisten voor de Gemeente zal toetsen of de Jeugdige in aanmerking dient te komen voor door de Gemeente gefinancierde uitvoering van het hulpverleningsplan;

 • G.

  De goedkeuring van de gebiedscoach mag in dat geval gelden als besluit van de Gemeenten.

EN GEEFT HIERBIJ MANDAAT EN VOOR HERROEPING VATBARE VOLMACHT AAN:

Mevrouw Yvonne van Klaveren, in haar hoedanigheid van gebiedscoach in dienst bij Bureau Jeugdzorg en werkzaam binnen de Gemeenten, hierna te noemen "Gebiedscoach".

OM:

voor en namens de Gemeenten van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 datgene te doen en na te laten wat de Gebiedscoach ter uitoefening van dit mandaat en volmacht nuttig, nodig of wenselijk acht, en daartoe:

 • ·

  voor en namens de Gemeenten besluiten te nemen inzake de toekenning van de Zorg in natura aan Jeugdigen in de Gemeenten op grond van de Jeugdwet, uitsluitend voor zover de zorg voor een die Jeugdige in 2015 niet een bedrag van EUR 15.000,- overstijgt.

 • ·

  voor en namens de Gemeenten besluiten te nemen inzake de toekenning van Spoedzorg aan Jeugdigen in de Gemeenten op grond van de Jeugdwet.

 • ·

  voor en namens de Gemeenten alle daartoe benodigde werkzaamheden uit te voeren en handelingen te verrichten met het systeem CORV, waaronder in ieder geval begrepen het versturen van berichten en ontvangen van notificaties namens het college van de Gemeenten. Deze volmacht geldt als machtigingsovereenkomst tussen partijen.

ONDER IN IEDER GEVAL DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

De Gemeente is op ieder moment gerechtigd tot intrekking van dit mandaat en deze volmacht in te gaan.

Het is de Gebiedscoach niet toegestaan ondermandaat te verstrekken.

Het mandaat en de volmacht van de Gebiedscoach strekt zich uitdrukkelijk niet uit tot zorg verleend op basis van een persoonsgebonden budget.

De Gemeente er bij verstrekking vanuit gaat dat de Gebiedscoach de taken zal uitvoeren in de uitoefening van zijn normale werkzaamheden, zodat de Gemeenten daarvoor geen vergoeding zijn verschuldigd.

Het is de Gemeente op ieder moment toegestaan nadere instructies aan de Gebiedscoach te verstrekken. De Gebiedscoach zal die instructies volgen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

De Gebiedscoach zal bij gebruikmaking van dit mandaat de Verordening Jeugdhulp Sittard-Geleen 2015, alsmede het Uitvoeringsbesluit bij de Verordening Jeugdhulp gemeente Sittard-Geleen 2015 in acht nemen.

Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1-1-2015.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

namens deze,

Hoofd Sociale Zaken

J.A.M. Heesen

Gezien en ter instemming als bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht,

Gebiedscoach,

Mevrouw Yvonne van Klaveren