Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaatbesluit aan de Teammanager Beheer en Ontwerp van het cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit aan de Teammanager Beheer en Ontwerp van het cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer
CiteertitelOndermandaatbesluit aan de Teammanager Beheer en Ontwerp van het cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2015nieuwe regelgeving

28-04-2015

Elektronisch Gemeenteblad week 20 - 13 mei 2015

28042015

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

Het Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer Mr. R.H.J.P. Essers;

Gelet op het “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II” d.d. 17 september 2013, alsmede op het “Mandaatbesluit ten aanzien van het nemen van verkeersbesluiten” d.d. 8 juli 2014;

Gezien:

 • -

  het Besturings- en Managementconcept, waarin de besturings- en managementfilosofie van de gemeente Sittard-Geleen is beschreven;

 • -

  het Organisatiebesluit gemeente Sittard-Geleen 2013, waarin de structuur van de organisatie, alsmede taken van de organisatiedelen zijn uitgewerkt en vastgelegd;

 • -

  de Budgetregeling gemeente Sittard-Geleen, waarin budgetten aan taken en functies worden toegekend;

 • -

  het P&C-besluit gemeente Sittard-Geleen, waarin sturing, beheersing, verantwoording en controle is vastgelegd;

Overwegende:

dat het doelmatig en doeltreffend is dat het Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer, conform het bepaalde in artikel 3 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II, gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

dat bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 juli 2014 voormeld Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II werd aangevuld met het verlenen van mandaat aan het Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer ter zake het nemen van verkeersbesluiten zoals bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

dat het voornoemde gemandateerde conform artikel 2 van laatstbedoeld besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 juli 2014 is toegestaan het verleende mandaat ter zake het nemen van verkeersbesluiten zoals bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) onder te mandateren;

dat het doelmatig en doeltreffend is dat het Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheid tot het nemen van meer bedoelde verkeersbesluiten,

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

De Teammanager Beheer en Ontwerp, zomede diens waarnemer, heeft binnen de door het Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer gegeven instructies, de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, daar onder mede te verstaan het nemen van verkeersbesluiten zoals bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen, alsmede het afdoen van stukken betreffende alle aangelegenheden die behoren tot het taakveld van het team op grond van het Organisatiebesluit, en is uit dien hoofde gerechtigd verplichtingen met –financiële- consequenties aan te gaan en uitgaven goed te keuren, conform de Budgetregeling en in overeenstemming met het gemeentelijke Inkoop- en aanbestedingsbeleid, tenzij bij wet anders is bepaald.

Artikel 2. Beperkingen ondermandaat

Met betrekking tot het in artikel 1 verleende ondermandaat is nader bepaald dat geen ondermandaat wordt verleend:

 • ·

  voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de bepalingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen, m.u.v. het verlenen van (vakantie)verlof, adv, kort buitengewoon verlof, alsmede het accorderen van declaraties m.b.t. reis- en verblijfkosten, autokosten, overuren en studiekosten;

 • ·

  voor het verstrekken van opdrachten dan wel het aangaan van financiële verplichtingen, die het bedrag van € 200.000,-- exclusief BTW te boven gaan.

Artikel 3. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen” “namens dezen”, respectievelijk

“De Burgemeester van Sittard-Geleen”, “namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de ondergemandateerde,

de handtekening van deze ondergemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze ondergemandateerde.

Artikel 4. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de ondergemandateerde wordt dit ondermandaat uitgeoefend door de aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 5. Verantwoording

De teammanager of diens waarnemer legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Voorjaars- en najaarsrapportages;

 • ·

  Clusterrapportages;

 • ·

  Jaarrekening;

 • ·

  (Meerjaren-)Begroting;

 • ·

  Regulier overleg tussen hoofd en teammanager;

 • ·

  Ad hoc overleg tussen hoofd en teammanager (bij spoedeisende zaken);

 • ·

  Managementinformatie.

Artikel 6. Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het navolgende besluit ingetrokken:

  Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Teammanager Beheer en Ontwerp, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer van de gemeente Sittard-Geleen d.d. 29 november 2013.

Sittard-Geleen, 28 april 2015

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen / de Burgemeester van Sittard-Geleen,

namens dezen / namens deze,

Hoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer,

mr. R.H.J.P. Essers

Goedkeuring zijdens de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II juncto artikel 2 van het “Mandaatbesluit hoofd Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer inzake verkeersbesluiten” d.d. 8 juli 2014

Voor akkoord:

mr. J.H.J. Höppener