Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Premiebesluit Participatiewet gemeente Sittard-Geleen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPremiebesluit Participatiewet gemeente Sittard-Geleen 2015
CiteertitelPremiebesluit Participatiewet gemeente Sittard-Geleen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwerk en inkomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, artikel 10A, lid 6, en artikel 10b, vierde lid, van de Participatiewet
 2. artikelen 7 en 13 van de Verordening re-integratie participatiewet gemeente Sittard-Geleen 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201501-01-2018n.v.t.

28-04-2015

gemeenteblad 2015 nr. 62335 d.d. 10 juli 2015

reg. nr. 1324315

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels premiebesluit participatiewet Sittard-Geleen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, artikel 10A, lid 6, en artikel 10b, vierde lid, van de Participatiewet;

Gelet op de artikelen 7 en 13 van de Verordening re-integratie participatiewet gemeente Sittard-Geleen 2015;

Overwegende dat het wenselijk is om regels vast te stellen over de doelgroepen en de hoogte van de premie;

Besluit vast te stellen:

 

Het premiebesluit Participatiewet gemeente Sittard-Geleen 2015:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  a. belanghebbende:

  degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken

  b. IOAW:

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

  c. IOAZ:

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige

  d. wet:

  de Participatiewet, IOAW of de IOAZ

  e. uitkering:

  een periodieke uitkering voor levensonderhoud op grond van de wet

  f. uitkeringsgerechtigde:

  degene of diens partner die een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grondvan de wet;

  g. participatieplaats:

  onbeloonde additionele werkzaamheden als bedoeld in en onder voorwaarden van artikel 10a Participatiewet

   

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in dit besluit gebruikt in dezelfde betekenisals in de wet.

   

Artikel 2 Premie deelname participatieplaats

 • 1.

  Aan de uitkeringsgerechtigde die deelneemt aan een participatieplaats wordt een premie toegekend

 • 2.

  De participatieplaats bedoeld in lid 1 dient te zijn vastgelegd in een beschikking/plan van aanpakwaarin tevens is vastgesteld dat er een premie wordt verstrekt.

 • 3.

  De premie participatieplaats bedoeld in lid 1 bedraagt € 80,– per maand.

   

Artikel 3 Beoordeling medewerker gemeente

De beoordeling of een participatieplaats als bedoeld in artikel 2 lid 1 aan de voorwaarden van de Participatiewet en de verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Sittard-Geleen 2015 voldoet, geschiedt door de medewerker van de gemeente die de uitkeringsgerechtigde begeleidt.

 

Artikel 4 Inlichtingenplicht

 • 1.

  De uitkeringsgerechtigde of aanvrager is verplicht onder overlegging van bewijsstukken burgemeester en wethouders onmiddellijk mededeling te doen van de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van dit besluit.

   

 • 2.

  Er bestaat geen recht op een premie als bedoeld in artikel 2 indien niet is voldaan aan de inlichtingenverplichtingen als bedoeld in artikel 17 van de Participatiewet of als bedoeld in artikel 13 van de IOAW of IOAZ.

   

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  De premie genoemd in artikel 2 wordt ambtshalve toegekend na beoordeling door de medewerker van de gemeente die de uitkeringsgerechtigde begeleidt.

 • 2.

  Nadat belanghebbende gedurende zes maanden werkzaam is in een participatie-plaats wordt een premie als bedoeld in artikel 2 toegekend.

 • 3.

  Wanneer belanghebbende korter dan zes maanden actief is in de participatieplaats wordt de premie naar rato toegekend.

Artikel 6 Maximale premie per kalenderjaar

Het totaal dat in een kalenderjaar op grond van dit besluit aan premies wordt verstrekt, bedraagt maximaal het bedrag zoals genoemd in artikel 31, tweede lid, onder j Participatiewet.

 

Artikel 7 Uitbetaling premie

De premie wordt tweemaal per jaar uitbetaald met een maximum van € 960,– per jaar.

 

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen, de uitvoering van dit besluit betreffende, waarin deze niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen ingeval van onbillijkheid of klaarblijkelijke hardheid, afwijken van de in dit uitvoeringsbesluit opgenomen bepalingen.

 

Artikel 10 Overgangsrecht

Voor belanghebbenden die op 30 juni 2015 recht hebben op een premie ingevolge het premiebesluit Wet werk en bijstand behouden het recht op deze premie tot en met 31-12-2015.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

 • 2.

  Het premiebesluit Wet werk en bijstand wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit kan worden gehaald als het ‘Premiebesluit Participatiewet gemeente Sittard-Geleen 2015’.

 

 

Aldus besloten door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen d.d. 28 april 2015.

G.J.M. Cox,

burgemeester

J.H.J. Höppener,

secretaris

 

Toelichting  

Algemeen

Bij raadsbesluit van 12 november 2014 is de ‘Verordeningen re-integratie Participatiewet gemeente Sittard-Geleen 2015’ vastgesteld. In deze verordening is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders in een uitvoeringsbesluit nadere regels kan stellen omtrent het verlenen van premies en de doelgroepen waaraan een premie wordt verstrekt. Met het onderhavige uitvoeringsbesluit wordt de verstrekking van een premie in het kader van de participatieplaats mogelijk gemaakt, zoals ook bepaald is in de wet.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijving

Uitkeringsgerechtigde:

In geval er sprake is van gehuwden/samenwonenden worden beide partners samen beschouwd als ‘de uitkeringsgerechtigde’. Door echter de toevoeging ‘en diens partner’ wordt geregeld dat beide partners, indien zij aan de voorwaarden voldoen recht hebben op de premies.

Participatieplaats:

In artikel 10a Participatiewet staat beschreven dat een participatieplaats onbeloonde additionele werkzaamheden zijn. In dit artikel staat verder beschreven waar een dergelijke plaats aan moet voldoen. De maximale duur voor een participatieplaats is twee jaar. In artikel 10a sub 9 staat vermeld wanneer deze periode met een jaar verlengd mag worden mits de belanghebbende in een andere omgeving andere additionele werkzaamheden verricht.

 

Artikel 2 Premie deelname participatieplaats

In de participatiewet bestaat de mogelijkheid tot het verstrekken van een premie aan personen die deelnemen aan de participatieplaatsen. Voorwaarde is dat de voorziening is opgenomen in een beschikking/plan van aanpak. De hoogte van de premie is vastgesteld op € 80,– per maand.

 

Artikel 3 Beoordeling medewerker gemeente

De medewerker van de gemeente die de uitkeringsgerechtigde begeleidt, legt de participatieplaats vast middels een beschikking/plan van aanpak en beoordeelt of aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Artikel 4 Inlichtingenplicht

Om te vermijden dat in geval van geconstateerde fraude alsnog premie kan worden verstrekt, wordt in dit artikel aan premieverstrekking de voorwaarde verbonden dat tijdig en volledige informatie is verstrekt. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, bestaat er geen recht op de premie.

 

Artikel 5 De aanvraag

De premie bedoeld in artikel 2 wordt ambtshalve toegekend maar alvorens tot verstrekking wordt overgegaan beoordeelt de medewerker of aan de voorwaarden is voldaan. Een half jaar nadat de belanghebbende gestart is met de participatieplaats dient de premie voor het eerst beoordeeld te worden. Wanneer belanghebbende korter dan zes maanden actief is in de voorziening, wordt de premie over die kortere periode naar rato toegekend.

 

Artikel 6 Maximale premie per kalenderjaar

Artikel 31, lid 2 onder j van de wet regelt dat een premie in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling tot ten hoogste € 2.305,– per kalenderjaar (prijspeil 2014) in het kader van de middelentoets niet tot de middelen van de uitkeringsgerechtigde wordt gerekend. Qua maximering dient in dit besluit daarbij te worden aangesloten. Voor samenwonenden/gehuwden geldt het maximum voor de gezamenlijke premies.

 

Artikel 7 Uitbetaling premies

De premie wordt twee maal per jaar uitbetaald met een maximum van € 960,– per jaar. Hierbij is aansluiting gezocht bij de regeling voor de participatieplaatsen op grond van artikel 10a Participatiewet.

 

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

Indien zich in de praktijk situaties voordoen welke niet gelijk zijn doch naar aard en strekking vergelijkbaar zijn aan de beschreven situaties in dit besluit, dan kan B&W hierover een besluit nemen.

Artikel 9 Hardheidsclausule

 

Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om af te wijken van hetgeen in het besluit is vastgelegd indien er sprake is van klaarblijkelijke hardheid of onbillijkheid. B&W nemen hier op individuele basis een afzonderlijk gemotiveerd besluit.