Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaat aan de Adviseur Parkeren en de Vakspecialist Parkeren van het team Vergunningen van het cluster dienstverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat aan de Adviseur Parkeren en de Vakspecialist Parkeren van het team Vergunningen van het cluster dienstverlening
CiteertitelOndermandaat aan de Adviseur Parkeren en de Vakspecialist Parkeren van het team Vergunningen van het cluster dienstverlening
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2015nieuwe regelgeving

05-10-2015

Elektronisch gemeenteblad, Jaargang 2015, Nr. 100334.

05102015

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

Het hoofd Dienstverlening, A.J.S. Daemen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

(hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan haar gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De Adviseur Parkeren en de Vakspecialist Parkeren hebben mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties reiskosten van de parkinghosten, parkeermonteurs, parkeercontroleurs en meewerkend voorman (overeenkomstig de Regeling vergoeding bij gebruik eigen vervoermiddelen bij het vervullen van de functie gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties overuren van de parkinghosten, parkeermonteurs, parkeercontroleurs en meewerkend voorman (overeenkomstig de vigerende Arbeidsvoorwaardenregeling en vigerende Bezoldigingsreglement van de gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties onregelmatigheidstoelage van de parkinghosten, parkeermonteurs, parkeercontroleurs en meewerkend voorman (overeenkomstig de vigerende Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   beslissen (toekennen, weigeren) op een aanvraag voor een vergunning of abonnement als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening en het vigerende Besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen;

  • ·

   intrekken of wijzigen van een vergunning of abonnement als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening en het vigerende Besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen;

  • ·

   beslissen (toekennen, weigeren) op een aanvraag voor een ontheffing van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;

  • ·

   intrekken of wijzigen van een ontheffing van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;

  • ·

   op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) het buiten behandeling laten van een aanvraag voor een vergunning of abonnement als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening;

  • ·

   op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) het buiten behandeling laten van een aanvraag voor een ontheffing van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;

  • ·

   voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

  tenzij bij wet anders is bepaald.

 • 2.

  De Adviseur Parkeren en de Vakspecialist Parkeren hebben mandaat ten aanzien van de volgende aangelegenheden:

  • ·

   aanschaffen van goederen (waaronder ook wisselgeld is begrepen) en diensten. De bevoegdheid tot het geven van opdrachten geldt tot een bedrag van € 2.500,- exclusief BTW en dient in overeenstemming te zijn met het gemeentelijk aanbestedings –en inkoopbeleid, de productbudgetten en binnen het werkterrein van operationeel parkeerbeleid en parkeerbeheer. Onder het begrip ‘diensten’ is het inhuren van derden uitgezonderd. Het akkoord tot betaling is een bevoegdheid van de Teammanager.

   tenzij bij wet anders is bepaald

 • 3.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”,

“namens dezen,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Regulier overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionarissen;

 • ·

  Ad hoc overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionarissen.

  (bij spoedeisende zaken).

Artikel 4. Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het ondermandaat van 11-11-2013 ingetrokken.

Sittard-Geleen, 05-10-2015

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen / de Burgemeester van Sittard-Geleen,

namens dezen / namens deze,

Hoofd Dienstverlening,

A.J.S. Daemen

Goedkeuring door de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II.

Voor akkoord:

Sittard-Geleen,

Mr. J.H.J. Höppener