Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 2:65 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING SITTARD-GELEEN M.B.T. BEDELARIJ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 2:65 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING SITTARD-GELEEN M.B.T. BEDELARIJ
CiteertitelAANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 2:65 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING SITTARD-GELEEN M.B.T. BEDELARIJ
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpApv

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

ARTIKEL 2:65 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING SITTARD-GELEEN

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2015nieuwe regelgeving

01-12-2015

Gemeenteblad, jaargang 2015, nr. 119188

01122015

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 2:65 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING SITTARD-GELEEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,

overwegende dat:

door de politie een toename van het aantal bedelaars wordt geconstateerd in het centrum van Sittard en Geleen, waarbij deze bedelaars zich soms agressief en hinderlijk gedragen door passanten aan te klampen, te intimideren, de weg te versperren of te volgen;

dat bedelen dikwijls gepaard gaat met overlast voor ondernemers en bewoners,

in de hierna aan te wijzen gebieden een gerechtvaardigde vrees voor aantasting van de openbare orde bestaat vanwege bedelen;

gelet op het bepaalde in de artikel 2:65 van de Algemene plaatselijke Verordening Sittard-Geleen;

b e s l u i t e n:

het volgende vast te stellen:

AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 2:65 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING SITTARD-GELEEN

Onderhavig besluit heeft betrekking op bedelarij.

In de volgende gebieden van de Gemeente Sittard-Geleen is het op basis van het in artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen gestelde, verboden op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken:

A. voor stadsdeel Sittard:

het winkel- en uitgaansgebied in de binnenstad van Sittard, zijnde het gebied gelegen tussen de Wilhelminastraat (vanaf de Rijksweg Zuid), Engelenkampstraat, Leyenbroekerweg, Pres. Kennedysingel, Odasingel, Elisabeth van Barstraat, Parallelweg Stationsplein, Brugstraat, Mgr. Vranckenstraat, Holleweg en de Rijksweg Zuid (vanaf de Holleweg tot aan de Wilhelminastraat).

B. voor het stadsdeel Geleen:

het winkel- en uitgaansgebied in de binnenstad van Geleen, zijnde het gebied gelegen tussen de Rijksweg Centrum, Prinsenplein, Mauritslaan en de Groenstraat, en alle in dit gebied gelegen wegen.

 

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Sittard-Geleen, 1 december 2015

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen,

 

De burgemeester

drs. G.J.M.Cox

De secretaris

mr. J.H.J.Höppener