Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Nadere regels subsidie stimuleren verbeteren winkelpuien Sittard-Geleen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie stimuleren verbeteren winkelpuien Sittard-Geleen 2016
CiteertitelNadere regels subsidie stimuleren verbeteren winkelpuien Sittard-Geleen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-201601-01-201601-04-2017nieuwe regelgeving

10-05-2016

Gemeenteblad, jaargang 2016, nr. 62589 dd 18 mei 2016.

10052016

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie stimuleren van verbeteren winkelpuien Sittard-Geleen 2016

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

overwegende dat het gewenst is het verbeteren van winkelpuien in de stadscentra van Sittard en Geleen te stimuleren;

gelet op artikel 3 en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015;

en het besluit van de gemeenteraad over het Programma integrale centrumaanpak Sittard en Geleen (26 juni 2013, R-2013/33);

 

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Nadere regels subsidie stimuleren van verbeteren winkelpuien Sittard-Geleen 2016.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvrager: eigenaar van het pand of ondernemer die een bedrijf uitoefent in een pand dat ligt in het toepassingsgebied als bedoeld in artikel 4 van deze nadere regels;

  • b.

   ARK: Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit;

  • c.

   ASV: Algemene subsidie verordening Sittard-Geleen 2015;

  • d.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • e.

   bouwkundige: iemand die onderlegd is in de bouwkunde, die deze in de praktijk als beroep beoefent en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel dan wel vergelijkbare instelling;

  • f.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

  • g.

   luifel: uitbouw aan de voorgevel;

  • h.

   pui: gevel (winkel)pand;

  • i.

   rolluik: oprolbare metalen afsluiting die voor een raam of deur wordt neergelaten;

  • j.

   reclame: openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

  • k.

   subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21 van de Awb;.

  • l.

   subsidieplafond: het subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb;

  • m.

   subsidievaststelling: subsidievaststelling zoals bedoeld in afdeling 4.2.5 van de Awb. Het definitieve besluit tot verlening van een subsidie.

Artikel 2 Doel van de subsidie

Het college kan, met inachtneming van het bepaalde in deze nadere regels, subsidie verstrekken aan een eigenaar of ondernemer voor het verbeteren van de (winkel)pui.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de op grond van deze nadere regels te verstrekken subsidies bedraagt maximaal € 100.000 voor de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016.

Artikel 4 Toepassingsgebied

De op grond van deze nadere regels te subsidiëren activiteiten komen alleen voor subsidie in aanmerking voor zover de activiteit betrekking heeft op een pand gelegen in het gebied opgenomen in bijlage 1.

Artikel 5 Reikwijdte

 • 1.

  Het bepaalde in titel 4:2 van de Awb en de ASV is, zover daarvan bij deze nadere regels niet wordt afgeweken, eveneens van toepassing op de op grond van deze nadere regels door het college te verstrekken subsidie.

 • 2.

  Op grond van deze nadere regels kan subsidie worden verleend aan de eigenaar van een pand of aan de ondernemer die in het pand een bedrijf uitoefent.

Artikel 6 Aanvraag om subsidieverlening en voorwaarden

 • 1.

  Het college kan aan de aanvrager subsidie verlenen in de kosten van de navolgende activiteiten:

  • a.

   het aanpassen van de reclame en pui aan het gewenste beeld1;

  • b.

   weghalen van een luifel;

  • c.

   weghalen van een dicht rolluik;

  • d.

   weghalen van een dicht rolluik en deze vervangen door een doorzichtig rolluik aan de binnenzijde;

 • 2.

  De activiteiten, zoals genoemd onder het eerste lid van dit artikel, komen alleen voor subsidie in aanmerking indien:

  • a.

   de te subsidiëren activiteiten betrekking hebben op de voor- en zijgevel van het pand;

  • b.

   de te subsidiëren activiteiten voldoen aan de eisen die hieraan worden gesteld in lid 1 en artikel 15 van deze nadere regels. Onder lid 1 onder a valt in ieder geval verven van de gevel en verbeteren van kozijnen;

  • c.

   de uitvoering van de te subsidiëren activiteiten heeft tot gevolg dat het pand na uitvoering voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Een advies van de ARK is daarin bindend.

 • 3.

  Voor een activiteit genoemd in het eerste lid onder a. tot en met d. kan op grond van deze nadere regels per pand ten hoogste één keer subsidie worden verstrekt. Een combinatie van verschillende activiteiten is mogelijk.

 • 4.

  Het college beslist in volgorde van binnenkomst op de onderscheidenlijke aanvragen om subsidie op grond van deze nadere regels.

Artikel 7 Wijze van aanvragen subsidie/verzoek vaststelling subsidie en in te dienen bescheiden

De aanvrager dient de aanvraag voor subsidieverlening in middels het daartoe door het college vastgestelde formulier.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college kan, naast de in de artikel 4:35 van de Awb en artikel 10 van de ASV genoemde gronden, de subsidie weigeren indien met de nodige werkzaamheden met betrekking tot de te subsidiëren activiteit is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • 2.

  De subsidie wordt in ieder geval door het college geweigerd indien:

  • a.

   de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden en criteria die bij of krachtens deze nadere regels zijn vastgesteld om voor subsidiering in aanmerking te komen;

  • b.

   het budget voor de toepassing van deze nadere regels uitgeput is door het bereiken van het subsidieplafond bedoeld in artikel 3 van deze nadere regels.

Artikel 9 Algemene voorwaarden

 • 1.

  Het college verleent subsidie op grond van deze nadere regels onder de algemene voorwaarden dat:

  • a.

   voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet op een andere manier subsidie wordt verleend;

  • b.

   de te subsidiëren activiteit(en) binnen 6 maanden na datum beschikking subsidieverlening geheel dient/dienen te zijn verricht.

 • 2.

  Het college kan, naast de voorwaarden genoemd in het eerste lid van dit artikel, aanvullende voorwaarden en/of verplichtingen stellen aan de subsidieverlening.

Artikel 10 Aanvraagdatum subsidieverlening/-vaststelling

 • 1.

  Aanvrager kan tot uiterlijk 31 december 2016 een aanvraag om subsidieverlening indienen bij het college.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk 1 maand na afloop van de termijn genoemd in artikel 9, eerste lid onder b, voor de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in bij het college. Hiertoe overlegt de subsidieontvanger een eindafrekening, voorzien van facturen.

Artikel 11 Beslistermijn

Het college beschikt op aanvragen om subsidieverlening respectievelijk subsidievaststelling binnen acht weken na datum van ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening respectievelijk subsidievaststelling.

Artikel 12 Betaling

Binnen vier weken na de dagtekening van de beschikking tot subsidievaststelling wordt het subsidiebedrag betaald.

Artikel 13 Derdenbeding

 • 1.

  Indien de eigenaar, alsmede de rechthebbende van een pand, waarvoor een subsidie is toegekend binnen de termijn waarin werkzaamheden worden verricht waarvoor de subsidie is verleend, het pand vervreemdt, dient hij in de overeenkomst een derdenbeding op te nemen dat de verplichtingen van de verkoper ten aanzien van de toegekende subsidie doet overgaan op de koper van het pand.

 • 2.

  Indien de rechthebbende, niet zijnde een eigenaar, van een pand waarvoor een subsidie is toegekend, binnen de termijn waarin werkzaamheden worden verricht waarvoor de subsidie is verleend, zijn recht overdraagt aan een ander, dient hij te garanderen dat de verplichtingen ten aanzien van de toegekende subsidie door degene aan wie hij zijn recht overdraagt worden overgenomen.

Artikel 14 Wijzigen of intrekken subsidie

Onverminderd de mogelijkheden tot wijziging of intrekking op grond van de artikelen 4:46, 4:48, 4:49 en 4:50 van de Awb alsmede artikel 10 van de ASV kan de subsidieverlening en subsidievaststelling gewijzigd of ingetrokken indien:

 • a.

  blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarden of verplichtingen bij of krachtens deze nadere regels;

 • b.

  niet binnen 6 maanden na dagtekening van de subsidiebeschikking de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen;

 • c.

  de subsidieontvanger meldt dat de werkzaamheden geen doorgang zullen vinden.

Hoofdstuk 2 Hoogte van de subsidie

Artikel 15 Hoogte subsidie

De subsidie in de kosten bedraagt 75% van de kosten tot een maximumbedrag van € 10.000,- inclusief BTW.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking de dag na de dag van bekendmaking; werken terug tot en met 1 januari 2016 en vervallen op 31 december 2016, met dien verstande dat deze regels van toepassing blijven op de voor die (verval)datum aangevraagde of verstrekte subsidies.

Artikel 17 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels subsidie stimuleren verbeteren winkelpuien Sittard-Geleen 2016´.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders

van Sittard-Geleen op 10 mei 2016.

 

Burgemeester

drs. G.J.MCox

Secretaris

mr. J.H.JHöppener

Bijlage 1 Toepassingsgebied (artikel 4)

Gebiedsafbakening Nadere regels stimuleren verbeteren winkelpuien 2016

Geleen:

Rijksweg-Noord 1 tm 31

Rijksweg-Zuid 2 tm 80 en 1 tm 99

Rijksweg-Centrum

Groenstraat 3 tm 97 en 2 tm 152

Henri Hermanslaan 1 tm 29

Mauritslaan 2 tm 124 en 5 tm 111

Bernhardstraat

Koningsplein

Annapad

Agnes Printhagenstraat

Annastraat

Ansemburgstraat

Elisabethstraat

Graaf Huynlaan

Gravenhof

Gravenstraat

Groenstraat

Markt

Marktpad

Passage

Raadhuisstraat

Salmstraat

Oude Maastrichterweg (gedeelte tussen Passage en Groenstraat)

Martin Luther Kingplein

Sittard:

Stationsplein

Walramstraat

Overhovenstraat

Rijksweg-Noord 1 tm 122

Odasingel

President Kennedysingel

Leyenbroekerweg 1 tm 15, 38 en 40

Engelenkampstraat

Hub Dassenplein

Wilhelminastraat

Rijksweg-Zuid 1 tm 27 en 2 tm 12

’t Getske

Begijnenhofstraat

Brandstraat

Gruizenstraat

Haspelsestraat

Helstraat

Limbrichterstraat

Markt

Misboekstraat

Molenbeekstraat

Nieuwstraat

Paardestraat

Paradijsstraat

Pustraat

Rosmolenstraat

Stationsdwarsstraat

Stationsstraat

Steenweg

Tempelplein

Voorstad

Walstraat

Lindenhof

Heinseweg 1 tm 21

Spoorstraat

Bergstraat

Linde

Deken Thijssenstraat

Kloosterplein

Gats

Kapittelstraat

Kerkplein

Oude Markt

Oude Broeksittarderweg

Sjiefbaan

De Wieer

Parklaan 2 tm 11

Sjteegske

Pullestraat

Plakstraat


1

Nieuwe reclames van nieuwe ondernemers worden niet gesubsidieerd via deze regels.