Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaat hoofd Ruimtelijke projecten en beheer inzake uitvoeringsbesluiten Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat hoofd Ruimtelijke projecten en beheer inzake uitvoeringsbesluiten Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016
CiteertitelOndermandaat hoofd Ruimtelijke projecten en beheer inzake uitvoeringsbesluiten Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaatbesluit inzake uitvoeringsbesluiten Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2016Nieuwe regeling

11-11-2016

gmb-2016-164288

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat hoofd Ruimtelijke projecten en beheer inzake uitvoeringsbesluiten Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016

De gemeentesecretaris/algemeen directeur (mandaatgever);

Gelet op het Mandaatbesluit inzake uitvoeringsbesluiten Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016 d.d. 12 juli 2016;

Gezien het Besturings- en Managementconcept, het Organisatiebesluit, de Budgetregeling en het Besluit Planning- en Controlcyclus;

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem bij voornoemd besluit van 12 juli 2016 gemandateerde bevoegdheden met betrekking tot de gemeentelijke afvalstoffenregelgeving;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  Het hoofd Ruimtelijke projecten en beheer (mandaatkrijger) heeft ondermandaat ten aanzien van het nemen van uitvoeringsbesluiten zoals bedoeld in:

  • a.

   artikel 1, lid 2 van de Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016 (aanwijzing andere inzamelaars);

  • b.

   artikel 6, lid 2 van de Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016 (plaats en wijze van aanbieden);

  • c.

   artikel 7 van de Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016 (een andere inzameldag vaststellen).

 • 2.

  Mandaatkrijger kan dit aan hem verleende ondermandaat – voor wat betreft alsdan specifiek op te sommen bevoegdheden - opdragen aan anderen. Hiervoor is goedkeuring door de gemeentesecretaris/algemeen directeur vereist.

 • 3.

  De mandaatgever kan ten aanzien van de uitoefening van het ondermandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”,

“namens dezen,”

gevolgd door de functienaam van de mandaatkrijger,

de handtekening van deze mandaatkrijger,

en onder vermelding van de naam van deze mandaatkrijger.

Artikel 3. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de mandaatkrijger wordt dit ondermandaat uitgeoefend door de aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 4. Verantwoording

 • 1.

  De mandaatkrijger legt in algemene zin verantwoording af in managementrapportages en desgevraagd aan de mandaatgever, over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

 • 2.

  Toezicht op de uitvoering van dit besluit vindt plaats overeenkomstig het Interne controlekader.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Ondermandaat hoofd Ruimtelijke projecten en beheer inzake uitvoeringsbesluiten Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016”.

Sittard-Geleen,

11 november 2016.

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

namens dezen,

Interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur,

mr. J.W.C. Aalders MCCC.