Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Beleidsregel loopafstand naar ondergrondse inzamelvoorzieninqen en verzamelplaatsen voor huishoudelijk gft- en restafval

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel loopafstand naar ondergrondse inzamelvoorzieninqen en verzamelplaatsen voor huishoudelijk gft- en restafval
CiteertitelBeleidsregel loopafstand naar ondergrondse inzamelvoorzieninqen en verzamelplaatsen voor huishoudelijk gft- en restafval
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.81, lid 1
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.83
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, lid 4
 4. Wet Milieubeheer, art. 10.26
 5. Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2016, art. 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2016Nieuwe regeling

01-11-2016

gmb-2016-154414

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit "Beleidsregel loopafstand naar ondergrondse inzamelvoorzieningen en verzamelplaatsen voor huishoudelijk gtf- en restafval"

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Overwegende dat het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent de maximale loopafstanden naar de ondergrondse inzamelvoorzieningen en naar verzamelplaatsen (gele stippen) voor huishoudelijk gft- en restafval nabij elk perceel als kader bij de plaatsbepaling van de locaties voor deze voorzieningen/verzamelplaatsen;

Gelet op:

BESLUITEN:

Vast te stellen de Beleidsregel loopafstand naar ondergrondse inzamelvoorzieningen en verzamelplaatsen voor huishoudelijk gft- en restafval

Artikel 1

Voor de ondergrondse inzamelvoorzieningen (hierna te noemen: OGI) en de verzamelplaatsen (aangeduid met gele stippen) voor huishoudelijk gft- en restafval nabij elk perceel geldt dat de inzamelvoorziening/verzamelplaats bij voorkeur wordt gesitueerd binnen 75 meter en in bijzondere gevallen binnen maximaal 125 meter van de perceelgrens van de woning(en) waarvoor deze is/zijn bestemd.

Artikel 2

In bijzondere gevallen binnen de stadcentra van Geleen en Sittard kunnen de OGI’s worden gesitueerd op maximaal 200 meter van de perceelgrens van de woning(en) waarvoor de inzamelvoorziening is/zijn bestemd.

Redenen hiervoor kunnen o.a. zijn:

 • -

  de aanwezigheid van kabels en leidingen, bomen en/of parkeerplaatsen;

 • -

  technische onhaalbaarheid:

  • ·

   fysiek geen mogelijkheid tot plaatsen van een OGI

  • ·

   te korte afstand tot woningen

  • ·

   de straten zijn slecht of niet bereikbaar met het inzamelvoertuig

  • ·

   onvoldoende opstelplaats inzamelvoertuig

  • ·

   het regelmatig laden en lossen

  • ·

   bestaande smalle looproutes

  • ·

   historisch onveilige plekken (o.a. milieutechnisch of vanwege bommen)

 • -

  het optreden van onevenredig veel overlast;

 • -

  de inpassing in het straatbeeld op bezwaren stuit;

 • -

  onevenredig hoge kosten in relatie tot het aantal woningaansluitingen.

Artikel 3

Indien ingeval van calamiteiten of bij werkzaamheden aan de weg buiten de centra van Sittard en Geleen het niet mogelijk is een tijdelijke voorziening te realiseren binnen de voorkeursnorm van 75 meter of de voor bijzondere gevallen geldende norm van 125 meter, is een maximale loopafstand van 200 meter toegestaan voor een noodvoorziening voor korte duur.

Artikel 4
 • 1.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: “Beleidsregel loopafstand naar ondergrondse inzamelvoorzieningen en verzamelplaatsen voor huishoudelijk gft- en restafval”.

 

Sittard-Geleen, 1 november 2016

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

drs. G.J.M. Cox,

Burgemeester

mr. J.W.C. Aalders MCCC

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur a.i.