Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent aanlegrechten voor uitwegen Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent aanlegrechten voor uitwegen Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2019
CiteertitelVerordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Sittard-Geleen/CVDR485478/CVDR485478_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201801-01-2020nieuwe regeling

14-11-2018

gmb-2018-259140

2205976

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent aanlegrechten voor uitwegen Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2019

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

 

 

 

Gezien het voorstel van het college van 9 oktober 2018, gemeenteblad 2018, nummer 2205976,

 

 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet en artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen,

 

 

b e s l u i t :

 

 

 

 

 

Vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2019

 

(Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Uitweg (= In- en Uitrit):

  De ontsluiting van een perceel naar de weg ten behoeve van voertuigen.

   

 • 2.

  Voorbereidings- en toezichtkosten:

  De kosten voor het voeren van overleg, het geven van opdracht voor het aanleggen van de uitweg, het houden van toezicht, het controleren en het inspecteren tijdens de uitvoering, het voeren van administratie.

   

 • 3.

  Kennisgeving:

  Een schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “aanlegrechten uitweg” wordt een recht geheven wegens het door of vanwege de gemeente realiseren van een uitweg zoals bedoeld in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen.

Artikel 3 Belastingplicht

De aanlegrechten uitweg worden geheven van degene die het verzoek zoals bedoeld in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De aanlegrechten uitweg worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

De aanlegrechten uitweg worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanlegrechten uitweg worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de aanlegrechten uitweg wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de aanlegrechten uitweg.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2018”, vastgesteld op 9 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2019”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 14 november 2018.

De griffier

drs. J. Vis

De voorzitter

drs. G.J.M. Cox

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2019

 

1.Voorbereidings- en toezichtkosten van een uitweg

 

Het tarief bedraagt per vergunning:

een enkelvoudige uitweg

€ 211,80

voor 2 t/m 5 uitwegen

€ 331,40

 

2.Aanlegkosten van een uitweg

 

De aanlegkosten zijn gesplitst in:

 • a.

  het aanleggen van de uitwegconstructie ter plaatse van de trottoirband langs de weg, bestaande uit betonstraatstenen, verlaagde trottoirbanden of inritelementen;

 • b.

  het aanleggen van de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder a;

 • c.

  de kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie;

 • d.

  de kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder c;

 • e.

  de additionele kosten m.b.t. lichtmasten, bomen of straat- en trottoirkolken.

 

Ad a. het aanleggen van de uitwegconstructie ter plaatse van de trottoirband langs de weg.

 

Een 3-tal in- en uitritconstructies worden onderscheiden, het tarief bedraagt voor:

 

Tarief per 4 m1

(standaard)

Verrekening per m1 extra breedte

Uitweg van betonstraatstenen

€ 173,05

€ 75,75

Uitweg van verlaagde trottoirband

€ 225,25

€ 56,65

Uitweg van inritelementen

€ 771,80

€ 192,95

Het type uitwegconstructie is geheel afhankelijk van de reeds in de straat aanwezige constructies. Indien er nog geen inritconstructie is wordt de “verlaagde trottoirband” toegepast.

 

 

Ad b. het aanleggen van de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder a.

Bij een uitwegconstructie anders dan bedoeld onder a worden de aanlegkosten op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld welke voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager zal worden meegedeeld.

 

 

Ad c. de kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie.

 

Het tarief bedraagt per m2 of gedeelte daarvan voor:

Aanpassen verharding in trottoir

€ 93,05

Aanpassen verharding in vrij liggend voetpad

€ 74,20

Aanleg verharding door plantstrook

€ 94,50

Aanleg verharding door gazon

€ 78,15

Bij bovenstaande kostenbepaling wordt uitgegaan van gebruik betontegels dik 6 cm.

 

 

Ad d. de kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder c.

 

Bij het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorziening ten behoeve van de uitweg anders dan bedoeld onder c. worden de aanlegkosten op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld welke voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager zal worden meegedeeld.

 

Ad e. de additionele kosten m.b.t. lichtmasten, bomen of straat- en trottoirkolken.

 

Het tarief bedraagt per stuk voor:

Boom rooien en afvoeren

€ 376,50

Lichtmast verplaatsen

€ 744,35

Trottoirkolk verplaatsen

€ 282,85

Trottoirkolk vervangen door straatkolk (indien verplaatsen niet mogelijk is)

€ 518,05

 

 

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 14 november 2018, nr. 2205976.

 

 

De Griffier,

Drs. J. Vis

 

De voorzitter,

Drs. G.J.M. Cox