Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regeling overgang medewerkers naar RUD Zuid Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regeling overgang medewerkers naar RUD Zuid Limburg
CiteertitelRegeling overgang medewerkers naar RUD-Zuid-Limburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is op 1-1-2020 vervallen door inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201801-01-2020nieuwe regeling

21-12-2018

gmb-2018-275245

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regeling overgang medewerkers naar RUD Zuid Limburg

Het college van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen d.d. 21 december 2018

Besluit tot vaststelling van de “Regeling overgang medewerkers naar RUD-Zuid-Limburg”.

Voor de medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen die zijn aangewezen voor een overgang naar de RUD-ZL geldt, in aanvulling op wat voor hen is geregeld in het sociaal plan van de RUD-ZL, de volgende overgangsregeling:

  • 1.

    een inkomensgarantie die erin voorziet dat na de overgang naar de RUD-ZL het uitzicht behouden blijft voor wat betreft het perspectief van de huidige uitloopschaal resp. het maximum daarvan voor zover dat op de datum van overgang niet bereikt is;

  • 2.

    een werkgelegenheidsgarantie die erin voorziet dat in een situatie waarin de gemeente Sittard-Geleen taken terugneemt van de RUD-ZL, de op dat moment met die taken belaste medewerker deze taken volgt en daardoor (dus) in dienst van de gemeente komt, ook als hij daar oorspronkelijk niet vandaan komt;

  • 3.

    een voor de jaren 2019 t/m 2022 te berekenen afkoopsom ter compensatie van de vermindering van het aantal verlof- en dienstvrije uren. Bij het berekenen van die afkoopsom wordt uitgegaan van het aantal uren waarmee de som van verlofrechten en dienstvrije uren bij de gemeente Sittard-Geleen hoger is (zal zijn) dan bij de RUD-ZL, vermenigvuldigd met het uurloon.

De regeling overgang medewerkers naar RUD Zuid-Limburg treedt in werking op de dag van publicatie.

De burgemeester

Drs. G.J.M. Cox

De secretaris

Mr. G.J.C. Kusters