Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit van de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het verlenen van ondermandaat aan de adjunct secretaris/directeur bedrijfsvoering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het verlenen van ondermandaat aan de adjunct secretaris/directeur bedrijfsvoering
CiteertitelBesluit van de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het verlenen van ondermandaat aan de adjunct secretaris/directeur bedrijfsvoering
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Sittard-Geleen/CVDR304273/CVDR304273_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201915-10-2019nieuwe regeling

25-11-2019

gmb-2019-308205

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het verlenen van ondermandaat aan de adjunct secretaris/directeur bedrijfsvoering

De gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Sittard-Geleen (hierna: mandaatgever);

 

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II (hierna: het Mandaatbesluit);

 

gelezen het Besturings- en Managementconcept, het Organisatiebesluit, de Budgetregeling en het Besluit Planning- en Controlcyclus;

 

Overwegende dat:

 

vooruitlopend op de uitkomst van de heroriëntatie op de organisatorische positie van de aandachtsvelden “Vastgoed” en “Markten”, nu gepositioneerd bij het Team Beheer en Ontwerp als onderdeel van de Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer, het wenselijk is de aansturing van genoemde aandachtsvelden vooralsnog tijdelijk toe te wijzen aan de adjunct secretaris/directeur bedrijfsvoering;

 

het daartoe doelmatig en doeltreffend is dat de mandaatgever gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat conform artikel 3 van het Mandaatbesluit;

 

b e s l u i t :

Artikel 1. Ondermandaat

De adjunct secretaris/directeur bedrijfsvoering (ondergemandateerde) wordt gemandateerd voor wat betreft het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 2 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken voor zover het betreft de aandachtsvelden vastgoed en markten.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal als volgt luiden:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens dezen,” respectievelijk “namens deze”

gevolgd door de functienaam, de handtekening van de ondergemandateerde

en onder vermelding van de naam van de ondergemandateerde.

Artikel 3. Bekendmaking en inwerkingtreding

  • 1.

    Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad .

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad en werkt terug tot 15 oktober 2019.

Sittard-Geleen, 25 november 2019

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/De Burgemeester van Sittard-Geleen,

namens dezen/ namens deze,

De gemeentesecretaris/algemeen directeur,

mr. G.J.C. Kusters,