Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit van het hoofd Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent ondermandaat aan de unitcoördinator administratie Team Zorg Unit administratie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het hoofd Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent ondermandaat aan de unitcoördinator administratie Team Zorg Unit administratie
CiteertitelOndermandaat aan de unitcoördinator administratie Team Zorg Unit administratie
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het ondermandaat van 18-11-2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Sittard-Geleen/CVDR304273/CVDR304273_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019nieuwe regeling

04-12-2019

gmb-2019-309707

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het hoofd Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent ondermandaat aan de unitcoördinator administratie Team Zorg Unit administratie

Het Hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen

 

Gelet op het vigerende Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen;

 

Gezien:

 

 • -

  het vigerende Besturings- en Managementconcept, waarin de besturings- en managementfilosofie van de gemeente Sittard-Geleen is beschreven;

 • -

  het vigerende Organisatiebesluit gemeente Sittard-Geleen,, waarin de structuur van de organisatie, alsmede taken van de organisatiedelen zijn uitgewerkt en vastgelegd;

 • -

  de vigerende Budgetregeling gemeente Sittard-Geleen, waarin budgetten aan taken en functies worden toegekend;

 • -

  het vigerende P&C-besluit gemeente Sittard-Geleen, waarin sturing, beheersing, verantwoording en controle is vastgelegd;

 

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De unitcoördinator administratie heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

   

  • voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

  • beëindigingbesluiten (beëindiging voorziening Wmo 2015);

  • terugvorderingbesluiten PGB (Wmo 2015);

  • besluiten in het kader van de GPK (gehandicaptenparkeerkaart);

  • tekenen van verkoopfacturen (terugvorderingbesluiten PGB (Wmo 2015);

  • maandelijkse betalingsrun opstarten van de facturen (Wmo 2015) na inhoudelijk akkoord van de teammanager Zorg en/of het hoofd Sociale zaken;

    

  • verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof;

  • invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;

  • voor gezien en akkoord tekenen van declaraties reiskosten binnen een straal van 60 km (overeenkomstig de Regeling vergoeding bij gebruik eigen vervoermiddelen bij het vervullen van de functie gemeente Sittard-Geleen);

    

  • verlangen van schriftelijke machtiging (artikel 2:1 lid 2 Awb);

  • doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan, het daarvan mededeling doen aan de afzender en waar nodig terugzenden van geschriften aan de afzender (artikel 2:3 Awb);

  • stellen van een termijn aan een adviseur (artikel 3:6 Awb);

  • besluiten tot het (niet) in behandeling nemen een aanvraag (artikel 3:18 leden 1 en 2 juncto artikel 4:5 Awb);

  • afwijzen van een herhaalde aanvraag (artikel 4:6 Awb);

  • in de gelegenheid stellen van aanvrager en/of belanghebbende zijn zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:7, 4:8, 4:11 en 4:12 Awb);

  • stellen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14 Awb);

  • uitvoering geven aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het vigerend Privacybeleid voor het Sociaal Domein Sittard-Geleen (o.a. het verwerken van persoonsgegevens);

  tenzij bij wet anders is bepaald.

 • 2.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit ondermandaatbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze(n),”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door de teammanager vervangen

Artikel 4. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • Regulier overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris;

 • Ad hoc overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris (bij spoedeisende zaken).

Artikel 5. Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het ondermandaat van 18-11-2014 ingetrokken.

Sittard-Geleen, 04-12-2019

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze(n),

Hoofd Sociale Zaken

J.A.M. Heesen

Goedkeuring:

Voor akkoord

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

Mr. G.J.C. Kusters