Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2010
CiteertitelBesluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art 225 Gemeentewet en art 3 Parkeerverordening 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201001-10-2012nieuwe regeling

12-10-2010

Trompetter, 15 dec 2010

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT UITGIFTE PARKEERVERGUNNINGEN EN PARKEERABONNEMENTEN 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Parkeerverordening 2010;

B E S L U I T E N:

 • 1.

  nadere regels te stellen voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning en/of parkeerabonnement, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende artikelen 1 t/m 22;

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt één dag na publicatie, maar niet eerder dan 8 oktober 2010.

Artikel 1 Bewonersvergunningen

 • 1.

  Het maximum aantal uit te geven bewonersvergunningen per zone bedraagt in 2010:

  Zone

  Gebied

  Maximum uitgifte:

  Stadsdeel Geleen bestaande gebieden

   

   

  Agnes Printhagenstraat – Mauritslaan (tussen Rijksweg en Molenstraat) – Graaf Huynlaan

  A

  35

  Bernhardstraat

  A

  5

  Dr. Poelslaan

  B

  22

  Parkeerterrein Elisabethstraat

  A

  65

  Groenstraat (tussen Rijksweg en H. Hermanslaan)

  A

  15

  Groenstraat (tussen H. Hermanslaan en Dr. Schaepmanstraat)

  B

  22

  Martin Luther King-plein

  A

  65

  Mauritslaan (tussen Annastraat en H. Hermanslaan)

  A

  4

  Parkeerterrein Oude Maastrichterweg

  B

  40

  Stadsdeel Sittard bestaande gebieden

   

   

  Agricolastr (Emmastr-Schuttestr), Emmastr, Jubileumstr (Emmastr-Leyenbroekerwg), Julianapln, Schuttestr (Jubileumstr-Agricolastr)

  D

  82

  Bergstraat

  C

  26

  Parkeerterrein Engelenkampstraat

  C

  20

  Felix Ruttenlaan

  D

  30

  Gats, Kloosterplein

  C

  61

  Gouverneur van Hövellstraat

  C

  19

  Kerkplein

  C

  35*

  Kleine Steeg

  D

  8

  Oude Broeksittarderweg

  C

  8

  Overhovenerstraat (tussen Rijkswg en Walramstr)

  C

  29

  Overhovenerstraat (tussen Walramstraat en Steenweg)

  C

  7

  Plakstraat, Pullestraat

  C

  11

  Putstraat (tussen Agnetenwl en Pres. Kennedysgl)

  C

  13

  Parkeerterrein Putstraat

  C

  10

  Sjiefbaan

  C

  17

  Walramstraat (tussen Parallelwg en Heinsewg)

  C

  7

  Paardenstraat

  C

  3

  Parkeerterrein Paardenstraat

  C

  14

 • 2.

  De toetsing van de aanvraag voor een bewonersvergunning vindt plaats aan de hand van het aanvraagformulier, GBA en de kentekengegevens van het RDW. De aanvrager dient zich bij de aanvraag te legitimeren of een kopie van een geldig legitimatiebewijs met de aanvraag mee te sturen.

 • 3.

  Op één bewonersvergunning kunnen maximaal 3 kentekens worden vermeld. Het eerste kenteken dient geregistreerd te zijn op het opgegeven woonadres én op naam te staan van de aanvrager. Van de overige kentekens mag er maximaal één niet geregistreerd zijn op het opgegeven woonadres.

 • 4.

  In afwijking van het voorgaande lid behoeft het eerste kenteken niet geregistreerd te zijn op het opgegeven woonadres én behoeft ook niet op naam te staan van de aanvrager, indien bij de aanvraag een lease-overeenkomst of een verklaring van de werkgever is gevoegd, waaruit blijkt dat de aanvrager de bestuurder is van het voertuig met het betreffende kenteken.

 • 5.

  Indien het maximum aantal uit te geven bewonersvergunningen voor een zone, als genoemd in het eerste lid, is bereikt, worden aanvragen voor een bewonersvergunning voor deze zone op een wachtlijst geplaatst.

 • 6.

  Indien een bewonersvergunning voor een zone waarvoor een wachtlijst bestaat, niet wordt verlengd, wordt beëindigd of ingetrokken, wordt een bewonersvergunning aangeboden aan de hoogst genoteerde aanvraag op de wachtlijst.

 • 7.

  De bewonersvergunning is alleen geldig in het betreffende gebied zoals vermeld onder lid 1.

 • 8.

  Een bewonersvergunning wordt voor maximaal 1 kalenderjaar verleend, vervolgens vindt een automatische verlenging plaats.

ARTIKEL 2 BEWONERSABONNENEMENT

 • 1.

  Voor toetsing zie artikel 1.

  Zone

  Maximum uitgifte

   

   

  Stadsdeel geleen

   

  Parkeergarage Groenstraat

  200

Artikel 3 KENTEKENVERGUNNINGEN EN BEZOEKERSVERGUNNINGEN

 • 1.

  Het aantal vergunninghoudersparkeerplaatsen per zone bedraagt in 2010:

  Zone

  Gebied

  Maximum uitgifte:

   

   

   

  Stadsdeel Geleen bestaande gebieden

   

   

  Beekhovenstraat, Bollenstraat, Gadestraat, Op de Vey

  B

  153

  Emmastraat, Jubileumplein, Julianastraat, Wilhelminastraat

  B

  88

  Prins de Lignestraat

  B

  32

  Carmelietenstraat, Joannesstraat

  B

  114

   

   

   

  Stadsdeel Sittard bestaande gebieden

   

   

  Lindenhof

  D

  67

 • 2.

  De toetsing van de aanvraag voor een kentekenvergunning vindt plaats aan de hand van het aanvraagformulier, GBA en de kentekengegevens van het RDW. De aanvrager dient zich bij de aanvraag te legitimeren of een kopie van een geldig legitimatiebewijs met de aanvraag mee te sturen.

 • 3.

  De toetsing van de aanvraag voor een bezoekersvergunning vindt plaats aan de hand van het aanvraagformulier en GBA. De aanvrager dient zich bij de aanvraag te legitimeren of een kopie van een geldig legitimatiebewijs met de aanvraag mee te sturen.

 • 4.

  Kentekenvergunningen en bezoekersvergunningen worden uitsluitend verleend aan bewoners en ondernemers uit de in het eerste lid genoemde zones.

 • 5.

  Aan bewoners wordt maximaal 1 bezoekersvergunning per woonadres verleend. Aan ondernemers kunnen meerdere bezoekersvergunningen worden verleend, waarbij voor de tweede en volgende bezoekersvergunningen een tarief in rekening wordt gebracht dat gelijk is aan het tarief van een zakelijke winkelurenvergunning in het centrum van het betreffende stadsdeel.

 • 6.

  Op één kentekenvergunning kunnen maximaal 3 kentekens worden vermeld. Het eerste kenteken dient geregistreerd te zijn op het opgegeven woonadres én op naam te staan van de aanvrager . Van de overige kentekens mag er maximaal één niet geregistreerd zijn op het opgegeven woonadres.

 • 7.

  In afwijking van het voorgaande lid behoeven de betreffende kentekens niet geregistreerd te zijn op het opgegeven woonadres én niet op naam te staan van de aanvrager, indien bij de aanvraag een lease-overeenkomst of een verklaring van de werkgever is gevoegd, waaruit blijkt dat de aanvrager de bestuurder is van het voertuig met het betreffende kenteken.

 • 8.

  Van de bezoekersvergunning mag geen gebruik worden gemaakt door een bewoner of de eigenaar of medewerker van een onderneming uit de zone waarvoor de bezoekersvergunning geldt.

 • 9.

  Indien het aantal voor een zone uitgegeven kentekenvergunningen en bezoekersvergunningen een groter beslag legt op parkeerplaatsen dan het fysieke aantal in deze zone aanwezige parkeerplaatsen, worden aanvragen voor kentekenvergunningen en bezoekersvergunningen voor deze zone op een wachtlijst geplaatst. Daarbij worden aanvragen voor een kentekenvergunning boven aanvragen voor een bezoekersvergunning geplaatst, ongeacht de datum van aanvraag.

 • 10.

  Indien een kentekenvergunning voor een zone waarvoor een wachtlijst bestaat, niet wordt verlengd, wordt beëindigd of ingetrokken, wordt een vergunning aangeboden aan de hoogst genoteerde aanvraag op de wachtlijst. Dit proces wordt herhaald totdat de situatie uit het negende lid is bereikt.

 • 11.

  Indien een bezoekersvergunning voor een zone waarvoor een wachtlijst bestaat, niet wordt verlengd, wordt beëindigd of ingetrokken, wordt alleen een vergunning aangeboden aan de hoogst genoteerde aanvraag op de wachtlijst, indien het beslag op parkeerplaatsen is gedaald tot onder het fysieke aantal in de betreffende zone aanwezige parkeerplaatsen.

 • 12.

  De kentekenvergunning is alleen geldig in het betreffende gebied zoals vermeld onder lid 1.

 • 13.

  Een kentekenvergunning en een bezoekersvergunning worden voor maximaal 1 kalenderjaar verleend, vervolgens vindt een automatische verlenging plaats.

Artikel 4 KENTEKENVERGUNNINGEN NIEUWE ZONES (VANAF 1-10-2010)

 • 1.

  In de zones te Geleen en te Sittard volgens de indeling uit bijlage 1 en 2 worden per woonadres maximaal 3 kentekenvergunningen verstrekt voor het parkeren op een vergunninghoudersplaats;

 • 2.

  Verstrekking van de kentekenvergunningen zal plaatsvinden aan de hand van adresgegevens uit de GBA en kentekengegevens van het RDW.

 • 3.

  Op een kentekenvergunning wordt één kenteken vermeld welke geregistreerd dient te zijn op het opgegeven woonadres.

 • 4.

  In afwijking van het voorgaande lid behoeft het kenteken niet geregistreerd te zijn op het opgegeven woonadres én behoeft ook niet op naam te staan van de aanvrager, indien hiertoe een aanvraag wordt ingediend waarbij een leaseovereenkomst of een verklaring van de werkgever is gevoegd, waaruit blijkt dat de aanvrager de bestuurder is van het voertuig met het betreffende kenteken.

 • 5.

  De kentekenvergunning is alleen geldig in het betreffende vergunningengebied.

 • 6.

  Een kentekenvergunning wordt voor maximaal 1 kalenderjaar verleend, vervolgens vindt een automatische verlenging plaats.

ARTIKEL 5 MANTELZORGVERGUNNING

 • 1.

  Op een daartoe strekkend verzoek van een bewoner die mantelzorg behoeft, kan een mantelzorgvergunning worden verleend;

 • 2.

  Een mantelzorgvergunning wordt verleend voor een motorvoertuig van degene die mantelzorg verleent en die volgens de gemeentelijke basisadministratie woonachtig is buiten het vergunninggebied van de bewoner die mantelzorg heeft.

 • 3.

  De noodzaak tot mantelzorg dient hierbij middels een indicatie voor de zorgvraag op objectieve wijze te worden aangetoond.

 • 4.

  De toetsing van de aanvraag voor een mantelzorgvergunning vindt plaats aan de hand van het aanvraagformulier, de daarbij gevoegde kentekenbewijzen, het indicatiebesluit (CIZ of gelijkwaardig) en GBA. De aanvrager dient zich bij de aanvraag te legitimeren of een kopie van een geldig legitimatiebewijs met de aanvraag mee te sturen.

 • 5.

  In gebieden waar vergunningen conform artikel 1 en 3 worden verstrekt kan één van de op de vergunning vermelde kentekens tijdelijk toegewezen worden aan een mantelzorger.

 • 6.

  In de gebieden waar vergunningen conform artikel 4 worden verstrekt kunnen maximaal 2 van de 3 kentekenvergunningen tijdelijk aan een mantelzorger worden toegekend.

 • 7.

  Het totaal aantal uit te geven vergunningen conform de artikelen 1, 3 en 4 kunnen bij het toekennen van een mantelzorgvergunning niet worden overschreden, de mantelzorgvergunning vervangt tijdelijk een van de kentekens (artikel 1 en 3) of maximaal 2 van de 3 toegestane kentekenvergunningen (artikel 4).

 • 8.

  De overige voorwaarden uit artikel 1, 3 en 4 blijven te allen tijde gelden.

 • 9.

  De mantelzorgvergunning wordt verstrekt voor de duur zoals vermeld in het indicatiebesluit.

ARTIKEL 6 KRASVERGUNNINGEN

 • 4.

  Het maximum aantal uit te geven krasvergunningen per zone bedraagt in 2010:

  Zone:

  B/G

  Maximum:

  STADSDEEL GELEEN

   

   

  Parkeerterrein Elisabethstraat

  G

  -

   

   

   

  STADSDEEL SITTARD

   

   

  Agricolastr, Emmastr, Jubileumstr, Julianapln, Schuttestr

  B

  50 per kwartaal per huishouden

  Baenjestraat, parkeerterrein Schuttestraat

  G

  -

  Gats, Kloosterplein

  B

  50 per kwartaal per huishouden

  Pullestraat, Plakstraat, Putstraat

  B

  50 per kwartaal per huishouden

 • 5.

  Krasvergunningen voor een zone aangemerkt met B in de onder het eerste lid opgenomen tabel kunnen worden verstrekt aan bewoners van de betreffende zone.

 • 6.

  Krasvergunningen voor een zone aangemerkt met G in de onder het eerste lid opgenomen tabel kunnen worden verstrekt aan afdelingen van de gemeentelijke organisatie.

 • 7.

  Met een krasvergunning kan gedurende een aaneengesloten periode van 2 uur worden geparkeerd op de op de kaart aangegeven zone en parkeerplaatsen. Er mogen maximaal 2 krasvergunningen tegelijkertijd worden gebruikt (dus max. 4h parkeren).

 • 8.

  De krasvergunning dient bij aanvang van het parkeren volledig te worden ingevuld c.q. alle relevante gegevens dienen te worden aangekrast, teneinde als geldig parkeerbewijs te kunnen dienen.

 • 9.

  Op het gebruik van de krasvergunning zijn de op de kaart aangegeven gebruiksregels van toepassing.

ARTIKEL 7 KRASVERGUNNINGEN (NIEUWE GEBIEDEN VANAF 1-10-2010)

 • 1.

  Het maximum aantal uit te geven krasvergunningen per gebied waar vergunningen worden verstrekt zoals omschreven in artikel 3 lid 1 bedraagt in 2010 maximaal 50 per kwartaal per huishouden.

 • 2.

  De krasvergunningen worden verstrekt aan bewoners van de gebieden waar vergunningen conform artikel 3 lid 1 worden verstrekt.

 • 3.

  Met een krasvergunning kan gedurende een aaneengesloten periode van 1 uur worden geparkeerd op het op de kaart aangegeven gebied en de parkeerplaatsen. Er mogen maximaal 2 krasvergunningen tegelijkertijd worden gebruikt (dus max. 4h parkeren).

 • 4.

  De krasvergunning dient bij aanvang van het parkeren volledig te worden ingevuld c.q. alle relevante gegevens dienen te worden aangekrast, teneinde als geldig parkeerbewijs te kunnen dienen.

 • 5.

  Op het gebruik van de krasvergunning zijn de op de kaart aangegeven gebruiksregels van toepassing.

ARTIKEL 8 ZAKELIJKE VERGUNNINGEN (op betaalde plaatsen)

 • 1.

  Het maximum aantal uit te geven zakelijke vergunningen per zone bedraagt in 2010:

  Zone:

  Maximum:

  STADSDEEL GELEEN

   

   

   

  Markt

  70

   

   

  STADSDEEL SITTARD

   

  Baenjestraat, parkeerterrein Schuttestraat

  125

  Parkeerdek De Wieer

  40

  Parkeerterrein Engelenkampstraat

  87

  Parkeergarage ABC

  ?

  Heinseweg (tussen Walramstr en Steenwg)

  6

  Kleine Steeg

  8

  Parkeerterrein Mgr. Claessenstraat (achter Schouwburg)

  160

  Overhovenerstraat (tussen Walramstr en Rijkswg)

  18

  Parkeerterrein Putstraat

  18

  Rijksweg-Noord

  10

  Rijksweg-Zuid

  16

  Schuttestraat (tussen Kastanjeln en Jubileumstr)

  10

  Stadswegske (parkeerterrein Stadssporthal)

  75

  Parkeerterrein Steenweg

  60

  Swentiboldstraat (parkeerterrein Bibliotheek)

  25

  Walramstraat (tussen Parallelwg en Heinse weg)

  18

  Wilhelminastraat (bij CZ)

  4

  Parkeerterrein Paardestraat

  5

 • 2.

  De toetsing van de aanvraag voor een zakelijke vergunning vindt plaats aan de hand van het aanvraagformulier, de daarbij gevoegde kenteken- en overige bewijzen en GBA. De aanvrager dient zich bij de aanvraag te legitimeren of een kopie van een geldig legitimatiebewijs met de aanvraag mee te sturen.

 • 3.

  Zakelijke vergunningen worden verleend aan zakelijk belanghebbenden die gevestigd zijn of hun beroep uitoefenen in de zones met parkeerregulering en aan bewoners van de zones met parkeerregulering.

 • 4.

  Zakelijke vergunningen kunnen worden verleend met een geldigheid gedurende kantooruren (“kantoorurenvergunning”) dan wel een geldigheid gedurende winkeluren (“winkelurenvergunning”).

 • 5.

  Op één zakelijke vergunning kunnen maximaal 3 kentekens worden vermeld.

 • 6.

  Indien het maximum aantal uit te geven zakelijke vergunningen voor een zone, als genoemd in het eerste lid, is bereikt, worden aanvragen voor een zakelijke vergunning voor deze zone op een wachtlijst geplaatst.

 • 7.

  Indien een zakelijke vergunning voor een zone waarvoor een wachtlijst bestaat, niet wordt verlengd, wordt beëindigd of ingetrokken, wordt de zakelijke vergunning aangeboden aan de hoogst genoteerde aanvraag op de wachtlijst.

ARTIKEL 9 PARKEERABONNEMENTEN

 • 1.

  Het maximum aantal uit te geven parkeerabonnementen per locatie bedraagt in 2010:

  Locatie:

  Maximum:

  STADSDEEL SITTARD

   

   

   

  Parkeergarage Hub Dassenplein

  25

  Parkeergarage Odaparking

  200

  STADSDEEL GELEEN

   

  Parkeergarage Groenstraat

  200

 • 2.

  De toetsing van de aanvraag voor een parkeerabonnement vindt plaats aan de hand van het aanvraagformulier. De aanvrager dient zich bij de aanvraag te legitimeren of een kopie van een legitimatiebewijs met de aanvraag mee te sturen.

 • 3.

  Parkeerabonnementen worden verleend aan zakelijk belanghebbenden die gevestigd zijn of hun beroep uitoefenen in de zones met parkeerregulering en aan bewoners van de zones met parkeerregulering.

 • 4.

  Indien het maximum aantal uit te geven abonnementen voor een locatie, als genoemd in het eerste lid, is bereikt, worden aanvragen voor abonnementen voor deze locatie op een wachtlijst geplaatst.

 • 5.

  Indien een abonnement voor een locatie waarvoor een wachtlijst bestaat, niet wordt verlengd, wordt beëindigd of ingetrokken, wordt een abonnement aangeboden aan de hoogst genoteerde aanvraag op de wachtlijst.

ARTIKEL 10 KENTEKENLOZE VERGUNNING

 • 1.

  Een kentekenloze vergunning kan worden verstrekt aan een zakelijk belanghebbende die is gevestigd op of in de directe nabijheid van een parkeervergunninglocatie.

 • 2.

  De aanvraag voor een kentekenloze vergunning dient schriftelijk, gemotiveerd, plaats te vinden. De toetsing van de aanvraag vindt plaats aan de hand van de motivatie en de parkeersituatie in de betreffende zone.

 • 3.

  Behalve voor de zones als genoemd in artikel 1 en 7, kunnen kentekenloze vergunningen worden verstrekt voor de onderstaande locaties tot de genoemde maximum aantallen:

  Zone:

  Maximum:

  STADSDEEL GELEEN

   

  Annastraat

  5

  Rijksweg Centrum (tussen Beekhoverstr en Mauritsln)

  5

  Rijksweg Noord (tussen Dr. Poelsln en Beekhoverstr)

  5

  Rijksweg Zuid (tussen Mauritsln en Duivenstr)

  5

 • 4.

  Op kentekenloze vergunningen dient het bedrijfsadres van de aanvrager te worden vermeld.

 • 5.

  Per zakelijk belanghebbende worden maximaal 3 kentekenloze vergunningen verstrekt.

ARTIKEL 11 AUTODATEVERGUNNING

 • 1.

  Een autodatevergunning kan worden verstrekt aan een onderneming gericht op de exploitatie van autodate-systemen.

 • 2.

  Een autodatevergunning wordt verstrekt voor de onderstaande locaties:

  Locatie

  Aantal

  Sittard – Stationsplein

  1

 • 3.

  De autodatevergunning is alleen geldig op de daartoe aangewezen autodate-parkeerplaats.

 • 4.

  Per autodate-parkeerplaats wordt maximaal 1 autodeelvergunning afgegeven op het kenteken van de autodate-auto.

 • 5.

  Het tarief voor een autodatevergunning is gelijk aan het tarief voor een winkelurenvergunning.

ARTIKEL 12 DOELGROEPENVERGUNNINGEN

 • 1.

  Ingevolge artikel 3 lid 3 en 4 van de Parkeerverordening 2010 kunnen varianten van de in de Parkeerverordening 2010 genoemde vergunningen ten behoeve van specifieke doelgroepen worden verstrekt.

 • 2.

  Een niet-commerciële calamiteitenvergunning is een variant van een bewonersvergunning, welke kan worden verstrekt aan een school die is gevestigd in een zone waar enkel bewonersparkeervergunningen worden verstrekt.

 • 3.

  Een commerciële calamiteitenvergunning is een variant van een zakelijke vergunning, welke kan worden verstrekt aan een bedrijf, instelling of onderneming die is gevestigd in een zone waar enkel bewonersparkeervergunningen worden verstrekt.

 • 4.

  Een algemene vergunning is een variant van een zakelijke vergunning, welke enkel in vaste combinatie met een RVV-ontheffing, kan worden verstrekt ten behoeve van gemeentelijke voertuigen of aan medewerkers van de gemeentelijke organisatie.

 • 5.

  Een combivergunning is een variant van een zakelijke vergunning, welke kan worden verstrekt aan medewerkers van de gemeentelijke organisatie.

 • 6.

  Een dagdeelkrasvergunning is een variant van een krasvergunning, welke kan worden verstrekt aan medisch verzorgenden of ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden door bedrijven in de betreffende zone.

ARTIKEL 13 NIET COMMERCIELE CALAMITEITENVERGUNNINGEN

 • 1.

  Een niet-commerciële calamiteitenvergunning kan worden verstrekt aan een school die is gevestigd in een zone waar enkel bewonersparkeervergunningen worden verstrekt.

 • 2.

  Per school worden maximaal 2 niet-commerciële calamiteitenvergunningen verstrekt.

 • 3.

  Op een niet-commerciële calamiteitenvergunning kunnen maximaal 3 kentekens worden vermeld.

 • 4.

  Het tarief voor een niet-commerciële calamiteitenvergunning is gelijk aan het tarief voor een bewonersvergunning, zoals vermeld in de tarieventabel behorende bij de Verordening Parkeerbelasting 2010.

ARTIKEL 14 COMMERCIELE CALAMITEITENVERGUNNINGEN

 • 1.

  Een commerciële calamiteitenvergunning kan worden verstrekt aan een bedrijf, instelling of onderneming die is gevestigd in een zone waar enkel bewonersparkeervergunningen worden verstrekt.

 • 2.

  Per onderneming wordt maximaal 1 commerciële calamiteitenvergunning verstrekt.

 • 3.

  Op een commerciële calamiteitenvergunning kunnen maximaal 3 kentekens worden vermeld.

 • 4.

  Het tarief voor een commerciële calamiteitenvergunning is gelijk aan het tarief voor een winkelurenabonnement, zoals vermeld in de tarieventabel behorende bij de Verordening Parkeerbelasting 2010

ARTIKEL 15 ALGEMENE VERGUNNINGEN

 • 1.

  Algemene vergunningen kunnen worden verstrekt voor gemeentelijke dienstvoertuigen en aan medewerkers van de gemeentelijke organisatie.

 • 2.

  Een algemene vergunning kan alleen worden verstrekt in combinatie met een RVV-ontheffing.

 • 3.

  Algemene vergunningen zijn niet locatiegebonden, maar geldig op alle parkeerapparatuurplaatsen, voor zover niet achter een slagboom gelegen, én (parkeer)vergunninghoudersplaatsen, met uitzondering van de op de algemene voorwaarden vermelde locaties en/of zones.

 • 4.

  Op een algemene vergunning kunnen maximaal 3 kentekens worden vermeld.

 • 5.

  Algemene vergunningen dienen niet te worden meegeteld bij de bepaling van het aantal uitgegeven parkeervergunningen voor een zone.

ARTIKEL 16 COMBIVERGUNNINGEN

 • 1.

  Combivergunningen kunnen alleen worden verstrekt aan medewerkers van de gemeentelijke organisatie.

 • 2.

  Een combivergunning is geldig van maandag tot en met vrijdag vanaf de aanvang van de betaalperiode tot 18.00 uur.

 • 3.

  Combivergunningen kunnen worden verstrekt voor de volgende zones:

  Zone:

  Geleen – parkeerterrein Elisabethstraat

  Sittard – parkeerterrein Mgr. Claessenstraat

  Sittard – Baenjestraat / parkeerterrein Schuttestraat

  Sittard – Parkeerterrein Engelenkampstraat

  Sittard – Overhovenerstraat (tussen Rijksweg en Walramstraat)

  Sittard – Kleine Steeg

  Sittard – parkeerterrein Swentiboldstraat (bibliotheek)

 • 4.

  Op een combivergunning kunnen maximaal 3 kentekens worden vermeld.

ARTIKEL 17 DAGDEELKRASVERGUNNINGEN

 • 1.

  Dagdeelkrasvergunningen kunnen worden verstrekt aan medisch verzorgenden, waaronder wordt begrepen huisartsen, thuiszorg en vrij gevestigde medici.

 • 2.

  Dagdeelkrasvergunningen kunnen worden verstrekt aan aannemers, nutsbedrijven e.d., die werkzaamheden dienen te verrichten op of bij een woonadres gelegen in een zone met vergunninghoudersparkeren.

 • 3.

  Dagdeelkrasvergunningen kunnen worden verstrekt aan bewoners (maximaal 30 per jaar, niet zijnde kalenderjaar) ivm het inhuren van diensten van derden.

 • 4.

  Dagdeelkrasvergunningen worden verstrekt voor de volgende locaties:

  Locatie:

   

  Stadsdeel Geleen

   

  Stadsdeel Sittard

   

 • 5.

  Met een dagdeelkraskaart kan gedurende een aaneengesloten periode van 4 uur worden geparkeerd op alle vergunninghoudersparkeerplaatsen in het op de kaart aangegeven stadsdeel.

 • 6.

  De dagdeelkrasvergunning dient bij aanvang van het parkeren volledig te worden ingevuld c.q. alle relevante gegevens dienen te worden aangekrast, teneinde als geldig parkeerbewijs te kunnen dienen.

 • 7.

  Op het gebruik van de dagdeelkrasvergunning zijn de op de kaart aangegeven gebruiksregels van toepassing.

ARTIKEL 18 HARDHEIDSCLAUSULE

 • 1.

  In die gevallen waarin het consequent toepassen van het bepaalde in artikel 1 tot en met 17 leidt tot naar het oordeel van het college onevenredige gevolgen voor de betrokkene(n), kan het college afwijken van de in dit besluit gestelde voorwaarden.

ARTIKEL 19 UITGIFTE VAN VERGUNNINGEN EN ABONNEMENTEN

 • 1.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen of regels, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een termijn van ten hoogste twee weken, nadat hem dit is meegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

 • 2.

  Indien de aanvrager van de in het vorige lid bedoelde gelegenheid niet of onvoldoende gebruik maakt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Van deze beslissing wordt de aanvrager schriftelijk geïnformeerd.

ARTIKEL 20 VERLENGING VAN VERGUNNINGEN EN ABONNEMENTEN

 • 1.

  Alle parkeervergunningen en parkeerabonnementen worden automatisch verlengd, tenzij de criteria voor de uitgifte van de parkeervergunning of het parkeerabonnement gewijzigd zijn of zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden of criteria die relevant waren voor de verlening van de parkeervergunning of het parkeerabonnement.

 • 2.

  De automatische verlenging van de vergunningen en abonnementen bedoeld in het eerste lid geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de betaling van de verschuldigde kosten ontvangen is binnen de termijn als genoemd in het besluit tot verlenging.

ARTIKEL 21 INTREKKING OF VERVANGING VAN VERGUNNINGEN EN ABONNEMENTEN

 • 1.

  Indien een verleende vergunning of abonnement oneigenlijk wordt gebruikt, kan deze vergunning of dit abonnement worden ingetrokken. Een aanvraag voor een nieuwe vergunning of abonnement van degene van wie een vergunning of abonnement is ingetrokken, wordt pas behandeld na afloop van het kalenderjaar waarvoor de ingetrokken vergunning of het ingetrokken abonnement was verleend.

 • 2.

  Ingeval van diefstal of vermissing van een vergunning of abonnement moet hiervan aangifte worden gedaan en kan een verzoek tot vervanging van de vergunning of het abonnement worden gedaan.

 • 3.

  Een verzoek tot vervanging van een vergunning of abonnement wordt gelijk gesteld aan een aanvraag voor een nieuwe vergunning of abonnement, met dien verstande dat een dergelijk verzoek met absolute voorrang in behandeling wordt genomen. Indien sprake is van aantoonbare overmacht, worden voor het verlenen van een vervangende vergunning of abonnement geen kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 22 INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

 • 1.

  Het “Besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2009” d.d. 18 februari 2009 en “Wijziging I-2009 Besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2009” d.d. 21 juli 2009 in te trekken op de dag van inwerkingtreding van dit besluit, met dien verstande dat de besluiten van 18 februari 2009 en 21 juli 2009 van toepassing blijven op rechtsfeiten die zich voor de in lid 2 genoemde datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie, maar niet eerder dan 8 oktober 2010.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2010”.

  Voor eventuele kosten van de diverse vergunningen of abonnementen verwijzen wij u naar de tarieventabel 2010

Sittard-Geleen, 12 oktober 2010

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

 

burgemeester

drs. G.J.M.Cox.

secretaris

mr. J.H.J.Höppener


*

Bewonersvergunningen voor de zone Kerkplein worden alleen uitgegeven aan bewoners van het Kerkplein en de direct aanliggende straten.