Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Verordening op de heffing en invordering van aanlegrechten uitweg 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van aanlegrechten uitweg 2011
CiteertitelVerordening aanlegrechten uitweg 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

incl tarieventabel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet en de Uitwegverordening 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

15-12-2010

Trompetter, 22 dec. 2010

2010/097

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van aanlegrechten uitweg 2011

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van 9 november 2010, gemeenteblad 2010, nummer 97 ,

Gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet en de Uitwegverordening 2010,

b e s l u i t :

Vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van aanlegrechten uitweg 2011.

(Verordening aanlegrechten uitweg 2011)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1

  Uitweg (= In- en Uitrit):

  Voor voertuigen bestemde toegang tot of uitgang van een gebouw of particulier terrein, voor zover gelegen op openbaar gebied.

 • 2

  Mindervalide inrit:

  Voor een “scootmobiel” bestemde toegang tot of uitgang van een gebouw of particulier terrein, voor zover gelegen op openbaar gebied.

 • 3

  Voorbereidings- en toezichtkosten:

  De kosten voor het voeren van overleg, het geven van opdracht voor het aanleggen van de uitweg, het houden van toezicht, het controleren en het inspecteren tijdens de uitvoering, het voeren van administratie.

 • 4

  Kennisgeving:

  Een schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “aanlegrechten uitweg” wordt een recht geheven wegens het door of vanwege de gemeente realiseren van een uitweg van een gebouw of particulier terrein.

Artikel 3 Belastingplicht

De aanlegrechten uitweg worden geheven van degene die het verzoek zoals bedoeld in artikel 7 van de “uitwegverordening 2010” indient.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De aanlegrechten uitweg worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

De aanlegrechten uitweg worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanlegrechten uitweg worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de aanlegrechten uitweg wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de aanlegrechten uitweg.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De ‘Verordening aanlegrechten uitweg 2010’, vastgesteld 12 november 2009, wordt ingetrokken met ingang de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening aanlegrechten uitweg 2011”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 15 december 2010.

De griffier

drs. J.Vis

De voorzitter

drs. G.J.M.Cox

Tarieventabel per 1 januari 2011 behorende bij de Verordening aanlegrechten uitweg 2011

Over onderstaande tarieven wordt géén b.t.w. geheven!

1. Voorbereidings- en toezichtkosten van een uitweg

Het tarief bedraagt voor:

een enkelvoudige uitweg

€ 184,50

voor 2 t/m 5 uitwegen

€ 288,50

2. Aanlegkosten van een uitweg

De aanlegkosten zijn gesplitst in:

 • a.

  het aanleggen van de uitwegconstructie ter plaatse van de trottoirband langs de weg, bestaande uit betonstraatstenen, verlaagde trottoirbanden of inritelementen;

 • b.

  het aanleggen van de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder a;

 • c.

  de kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie;

 • d.

  de kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder c;

 • e.

  de additionele kosten m.b.t. lichtmasten, bomen of straat- en trottoirkolken.

Ad a. het aanleggen van de uitwegconstructie ter plaatse van de trottoirband langs de weg.

Een 3-tal in- en uitritconstructies worden onderscheiden, het tarief bedraagt

voor:

 

Tarief per 4 m1

(standaard)

Verrekening per m1 extra breedte

Uitweg van betonstraatstenen

€ 151,00

€ 66,10

Uitweg van verlaagde trottoirband

€ 197,00

€ 49,40

Uitweg van inritelementen

€ 672,00

€ 168,00

Het type uitwegconstructie is geheel afhankelijk van de reeds in de straat aanwezige constructies. Indien er nog geen inritconstructie is wordt de “verlaagde trottoirband” toegepast.

Ad b. het aanleggen van de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder a.

Bij een uitwegconstructie anders dan bedoeld onder a worden de aanlegkosten op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld welke voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager zal worden meegedeeld.

Ad c. de kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie.

Het tarief bedraagt per m2 of gedeelte daarvan voor:

Aanpassen verharding in trottoir

€ 81,20

Aanpassen verharding in vrijliggend voetpad

€ 64,75

Aanleg verharding door plantstrook

€ 82,40

Aanleg verharding door gazon

€ 68,25

Bij bovenstaande kostenbepaling wordt uitgegaan van gebruik betontegels dik 6 cm.

Ad d. de kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder c.

Bij het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorziening ten behoeve van de uitweg anders dan bedoeld onder c. worden de aanlegkosten op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld welke voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager zal worden meegedeeld.

Ad e. de additionele kosten m.b.t. lichtmasten, bomen of straat- en trottoirkolken.

Het tarief bedraagt per stuk voor:

Boom rooien en afvoeren

€ 328,00

Lichtmast verplaatsen

€ 649,50

Trottoirkolk verplaatsen

€ 247,00

Trottoirkolk vervangen door straatkolk (indien verplaatsen niet mogelijk is)

€ 452,00

3. Voorbereidings- toezicht- en aanlegkosten van een mindervalide inrit

De totale kosten voor de realisatie van een mindervalide inrit worden op basis van werkelijke kosten bepaald, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De totale werkelijke uitvoeringskosten worden gedekt uit het budget van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 15 december 2010, nr. 97.

 

De Griffier

Drs. J.Vis

De voorzitter

Drs. G.J.M.Cox