Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011
CiteertitelVerordening marktgelden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

incl tarieventabel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

15-12-2010

Trompetter, 22 dec. 2010

2010/097

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van van 9 november 2010, gemeenteblad 2010,

nummer 97 ,

Gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet,

b e s l u i t :

Vast te stellen de,

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

(Verordening marktgelden 2011)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   marktterrein: een terrein dat aan de gemeente toebehoort of dat bij de gemeente in beheer of onderhoud is, waarop overeenkomstig de ‘Marktverordening van de gemeenten Sittard-Geleen’ markt wordt gehouden;

  • b.

   standplaats: een gedeelte van het marktterrein;

  • c.

   het innemen van een standplaats: het gebruik overeenkomstig de bestemming van een standplaats;

  • d.

   vaste plaats: een standplaats op de weekmarkt, die tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld;

  • e.

   Sint Jozefmarkt: de jaarmarkt die in Sittard wordt gehouden op 19 maart of, indien 19 maart op een zondag valt, op 20 maart;

  • f.

   Paasmarkt: de jaarmarkt die in Born wordt gehouden op 2e paasdag;

  • g.

   dagplaats: een standplaats op de weekmarkt, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld;

  • h.

   kwartaal: een kalenderkwartaal;

  • i.

   week: een periode van zeven aaneengesloten dagen;

  • j.

   dag: een etmaal;

  • k.

   kennisgeving: een schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Een gedeelten van een dag, een week of een kwartaal wordt gelijkgesteld met een dag, een week of een kwartaal.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven wegens het innemen van een standplaats op een marktterrein.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar de lengte in meters van de voorzijde van de standplaats.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De marktgelden worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid, aangemerkt als een volle eenheid.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de per kwartaal verschuldigde rechten

 • 1

  Het recht genoemd in artikel 5 is verschuldigd bij het begin van het kwartaal of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal aanvangt, is het recht genoemd in artikel 5 verschuldigd voor zoveel dertiende gedeelten van het voor dat kwartaal verschuldigd recht als er in dat kwartaal, na aanvang van de belastingplicht nog weken overblijven.

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal eindigt, wordt op verzoek ontheffing verleend voor het recht genoemd in artikel 5 voor zoveel dertiende gedeelten van het voor dat kwartaal verschuldigd recht als er in dat kwartaal, na het einde van de belastingplicht nog weken overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 6,81.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de overige rechten

De rechten genoemd in artikel 5 zijn verschuldigd bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening marktgelden 2010”, vastgesteld op 12 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2011”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 15 december 2010,

De griffier

drs. J.Vis

De voorzitter

drs. G.J.M.Cox

Tarieventabel per 1 januari 2011 behorende bij de verordening marktgelden van de gemeente Sittard-Geleen 2011:

A Weekmarkten

Het marktgeld bedraagt voor de weekmarkt(en):

1.

In Sittard, Geleen en Born voor een vaste standplaats per m1 per kwartaal

26,55

2.

voor een dagplaats per m1 in de gehele gemeente

2.50

3.

voor een standwerkerplaats in de gehele gemeente

14,85

B St. Joepmarkt en Paasmarkt

Het marktgeld bedraagt voor een

1

grondplaats voor stille kramers algemeen per m1

11,50

2

grondplaats voor stille kramers food per m1

17,25

3

grondplaats voor stille kramers planten per m1

8,60

4

grondplaats voor standwerkers per m1

14,95

5

voor huur van een kraam zonder plaats

18,50

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 15 december 2010, nr. 97.

 

De Griffier

Drs. J.Vis

De voorzitter

Drs. G.J.M.Cox