Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Submandaat aan de teamleider Financiële Juridische Advisering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubmandaat aan de teamleider Financiële Juridische Advisering
CiteertitelSubmandaat aan de teamleider Financiële Juridische Advisering
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaatregeling gemeente Sittard-Geleen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200807-02-2013nieuwe regeling

01-09-2008

Trompetter, 27 aug 2008

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Submandaatbesluit

Gemeente Sittard-Geleen

Domein Bedrijfsvoering

Afdeling Financiële Juridische Bedrijfsvoering

Team Financiële Juridische Advisering

Submandaatbesluit

Het hoofd van de afdeling Financiële Juridische Bedrijfsvoering, S.J.G.L. Roberts

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 en de Eerste wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 (hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de afdeling Financiële Juridische Bedrijfsvoering gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De teamleider Financiële Juridische Advisering heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   besluiten die gebaseerd zijn op de wet- en regelgeving waarmee het team in zijn of haar taken en bevoegdheden is belast;

  • ·

   aanschaffen van goederen en diensten, kantoorartikelen en specifieke software producten en bijbehorende diensten, inclusief het akkoord tot betaling van facturen. De bevoegdheid tot het geven van opdrachten geldt tot een bedrag van € 10.000,- exclusief BTW en dient in overeenstemming te zijn met het gemeentelijk aanbestedings- en inkoopbeleid, de productbudgetten, het werkterrein van het team en afgestemd met het afdelingshoofd Financiële Juridische Bedrijfsvoering;

  • ·

   het op uitnodiging van de voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften vertegenwoordigen van het verwerend orgaan tijdens de hoorzitting en het opstellen van een verweerschrift als bedoeld in de ‘Verordening commissie bezwaarschriften Sittard-Geleen’;

  • ·

   aangifte van bedreiging, mishandeling en vernieling te doen bij de politie;

  • ·

   opleggen van een gebouwverbod;

  • ·

   verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof;

  • ·

   invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties reis- en verblijfkosten (overeenkomstig het Reisbesluit);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties autokosten (overeenkomstig de Regeling autokostenvergoeding Gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties studiekosten voorzover opgenomen in een goedgekeurd opleidingsplan;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van zwangerschaps- bevallingsverlof;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van ouderschapsverlof;

  • ·

   afhandelen van klachten als bedoeld in de gemeentelijke klachtenregeling behalve als de klacht betrekking heeft op een gedraging van het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan (artikel 9 lid 2 Awb);

  • ·

   het doen van openbare bekendmakingen/kennisgevingen ten aanzien van krachtens mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten;

  • ·

   fiatteren van betaal- en inningsopdrachten;

  tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door de teamleider Financiële Informatie dan wel het afdelingshoofd vervangen.

Artikel 4. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Voorjaars- en najaarsrapportages

 • ·

  Afdelingsrapportages

 • ·

  Jaarrekening

 • ·

  (Meerjaren-)Begroting

 • ·

  Regulier overleg tussen afdelingshoofd en teamleider

 • ·

  Ad hoc overleg tussen afdelingshoofd en teamleider (bij spoedeisende zaken)

 • ·

  Managementinformatie (maandelijks)

Artikel 5. Intrekking.

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerder goedgekeurde submandaat van de ‘teamleider Control’ ingetrokken.

Artikel 6. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in “De Trompetter”, op het intranet en de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 01-09-2008

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Het hoofd van de afdeling Financiële Juridische Bedrijfsvoering

S.J.G.L. Roberts

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen, 27-08-2008

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

Mr. M.E.J. Goldsmits-Brouns