Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Beleidsregels subsidiëring Oranjefeesten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring Oranjefeesten
CiteertitelBeleidsregels subsidiëring Oranjefeesten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

treedt in werking 1-1-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 3 algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2009
 2. hfdst 3, paragraaf 3.1 Uitvoeringsvoorschrift subsidies gemeente Sittard-Geleen
 3. titel 4.2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201008-12-2017nieuwe regeling

28-04-2009

Trompetter, 20 mei 2009

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring Oranjefeesten

BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING ORANJEFEESTEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

gelet op de vastgestelde kaders en doelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting;

overwegende dat het noodzakelijk is aanvullende beleidsregels vast te stellen met betrekking tot subsidieverstrekking op het gebied van de Oranjefeesten;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2009 en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 van het Uitvoeringsvoorschrift subsidies gemeente Sittard-Geleen;

mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels subsidiëring Oranjefeesten.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

1.

Kerkdorp:

Als kerkdorp worden aangemerkt: Buchten, Einighausen, Grevenbicht, Guttecoven, Holtum, Limbricht, Munstergeleen en Obbicht.

 

 

 

2.

Oranjevereniging:

Een organisatie die activiteiten in het kader van de Oranjefeesten bij gelegenheid van Koninginnedag organiseert voor een voormalige gemeente c.q. kerkdorp.

 

 

 

3.

Voormalige gemeente:

Born, Geleen en Sittard.

HOOFDSTUK 2 ALGEMEEN

 • 1.

  Op deze beleidsregels zijn de Algemene Subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2009 en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies gemeente Sittard-Geleen van toepassing.

 • 2.

  De bedragen die genoemd worden in deze beleidsregels zijn de vastgestelde subsidiebedragen 2007. Deze worden jaarlijks geïndexeerd.

HOOFDSTUK 3 CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERSTREKKING

 • 1.

  Aan Oranjeverenigingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 1 lid 2, kan subsidie worden verleend voor het organiseren van activiteiten in het kader van de oranjeviering rondom Koninginnedag in een voormalige gemeente of kerkdorp.

 • 2.

  De Oranjevereniging dient jaarlijks voor 1 maart een aanvraag voor subsidie in met daarbij een activiteitenprogramma en een begroting.

 • 3.

  Een vast subsidiebedrag wordt verleend aan:

a.

Oranjevereniging Geleen

6.317

b.

Oranjevereniging Grevenbicht

635

c.

Oranjevereniging Guttecoven/Einighausen

519

d.

Oranjevereniging Holtum

247

e.

Oranjevereniging Born

1.097

f.

Oranjevereniging Buchten

414

g.

Oranjevereniging Obbicht

396

h.

Oranjevereniging Sittard

7.338

i.

Oranjevereniging Munstergeleen

1.029

j.

Oranjevereniging Limbricht

525

HOOFDSTUK 4 BIJZONDERE GEVALLEN

Van deze beleidsregels mag worden afgeweken indien de toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

HOOFDSTUK 5 SUBSIDIEPLAFOND

Op deze beleidsregels is een subsidieplafond van toepassing. Indien het in de productbegroting opgenomen budget ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen wordt de subsidie van elke aanvrager, die aan de subsidiecriteria voldoet, gekort met een percentage dat gelijk is aan het percentage waarmee het totaal beschikbare subsidiebedrag wordt overschreden.

HOOFDSTUK 6 CITEERTITEL

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

“Beleidsregels subsidiëring Oranjefeesten”.

HOOFDSTUK 7 INWERKINGTREDING EN OVERGANGSRECHT

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van het subsidiejaar 2010. Met ingang van 2010 vervallen de bestaande beleidsregels Oranjefeesten van 6 februari 2007.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2009

Het college voornoemd,

De Burgemeester

Drs. G.J.M.Cox

De Secretaris

Mr. M.E.J.Goldsmits-Brouns