Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art 229, lid 1 aanhef en onderdeel a en b Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

29-11-2011

Het Kompas, 8 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

De raad van de gemeente Sliedrecht;                                                            

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dier en bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Voor belastingbedragen van minder dan € 10,- vindt geen invordering plaats.

 • 4.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het derde lid wordt het totaal van de op één gedagtekende schriftelijke kennisgeving verenigde verschuldigde brandweerrechten aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 4 Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening brandweerrechten 2011" van 6 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening brandweerrechten 2012”.

 

 

Vastgesteld in de openbare  vergadering

van de raad van de gemeente Sliedrecht

op 29 november 2011,

 

De griffier,                               De voorzitter,

 

 

A. Overbeek                           A.G.M. van de Vondevoort

 

 

 

Tarieventabel behorende bij de “Verordening Brandweerrechten Sliedrecht 2011”.

 

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is. Gedurende het eerste uur wordt altijd het volle uurtarief in rekening gebracht. Na het eerste uur wordt de inzettijd op halve uren naar boven afgerond.

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten

lid

Onderwerp

eenheid

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.1.1

het verrichten van wacht- en waakdiensten

23,00

per personeelslid, per uur

1.1.2

het verrichten van controlediensten

23,00

per personeelslid, per uur

Hoofdstuk 2 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

lid

Onderwerp

eenheid

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van een:

 

 

2.1.1

brandslang

16,15

per etmaal

2.1.2

handbrandblusapparaat

10,75

per etmaal

2.1.3

opzetstuk

10,75

per etmaal

2.1.4

verdeelstuk

16,15

per etmaal

2.1.5

straalpijp

10,75

per etmaal

Hoofdstuk 3 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

Lid

Onderwerp

eenheid

3.1.

het vullen van een ademluchttoestel:

 

 

3.1.1

het vullen van een ademluchtcilinder van maximaal 6 liter en druk van 200 bar.

8,10

cilinder

3.1.2

het vullen van een ademluchtcilinder van maximaal 6 liter en druk van 300 bar.

9,10

cilinder

Hoofdstuk 4 Verrichten van diensten

Lid

Onderwerp

eenheid

4.1

Voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief ter zake het ter beschikking stellen van personeel met:

 

 

4.1.1

een poederaanhangwagen

135,50

per uur

4.1.2.

Een motorspuitaanhanger

135,50

per uur

4.1.3

een tankautospuit,

met dien verstande dat:

De inzet van tankautospuiten, als bijstand, binnen de Regio Zuid-Holland Zuid voor de gemeenten worden gedurende de eerste vier uur niet verrekend, daarna wordt een bedrag per uur verrekend overeenkomstig 6 maal het uurloon van een hoofdbrandwacht, conform het gestelde in de geldende CAR-UWO.

307,45

per uur

Hoofdstuk 5 Overige diensten

Lid

Onderwerp

eenheid

5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

5.1.1

het verrichten van diensten met een motorzaag

124,00

per uur

5.1.2

het verrichten van diensten met een lichtaggregaat

124,00

per uur

5.1.3

het verrichten van diensten in geval van opheffing van de afsluiting van een perceel

105,25

per uur

5.1.4

het verrichten van verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden (afhankelijk van voertuig, zie ook 4.1.3)

105,25

per uur,

vermeerderd met de kosten van het schoonmaak- en/of absorptiemiddel.

Behoort bij raadsbesluit van 29 november 2011,

De griffier,

A.Overbeek