Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpPlantsoen en Reiniging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-200901-01-2008Nieuwe regeling

29-01-1996

Het Kompas, 10 september 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

De raad der gemeente Sliedrecht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 1996;

gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

besluit

I.De destructieverordening zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 11 augustus 1958, en gewijzigd bij raadsbesluit van 23 maart 1959, 27 april 1964, 31 mei 1965 en 26 mei 1986, in te trekken.

II. De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 17 lid 3 van de Destructiewet te delegeren aan ons college van burgemeester en wethouders

III. Vast te stellen de volgende Destructieverordening.

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Destructiewet (Sbt 784 van 1994)

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaal van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen een of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3
 • 1.

  de aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

 • 2.

  Het gestelde in het eerste lid geldt niet indien de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren afdeling Sliedrecht de kadavers gedurende een periode van maximaal twee weken in haar koelcel bewaart om de eigenaar op te sporen.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikel 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 29 januari 1996

De secretaris De voorzitter