Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de vacature burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de vacature burgemeester
CiteertitelVerordening op de raadscommissie in verband met devervulling van de vacature van burgemeester van de gemeente Sliedrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel in de vergadering van 20 december 2011 is geconcludeerd dat de datum 15 februari 2012, genoemd in artikel 13, gelezen moet worden als:

de dag nadat de Commissaris de profielschets in ontvangst heeft genomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artt. 61, 84 en 86
 2. Archiefwet 1995, artikel 15
 3. Archiefbesluit 1995, artikel 9
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-201215-02-201218-12-2012Onbekend

20-12-2011

Het Kompas, 2012-03-08

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de vacature burgemeester

De raad van de gemeente Sliedrecht;

 

gelet op de artikelen 61, 84 en 86 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 en de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 november 2005, kenmerk 2005-278431;

 

besluit

 

 • I.

  In te stellen een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de vervulling van de vacature burgemeester;

 • II.

  Vast te stellen de verordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de vacature burgemeester.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  de circulaire: de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 november 2005, kenmerk 2005-278431;

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland;

 • c.

  de commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een commissie, die is belast met de voorbereiding van de aanbeveling tot vervulling van de vacature burgemeester.

Artikel 2 Taak en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de door de commissaris geselecteerde kandidaten te beoordelen.

 • 2.

  De commissie brengt over haar bevindingen schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan respectievelijk de raad en de commissaris. Het verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling van twee personen.

 • 3.

  De commissie verschaft zich slechts door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten.

 • 4.

  De commissie brengt haar in lid 2 bedoelde bevindingen uit op basis van de gegevens die de commissaris haar verstrekt en op basis van mondelinge en schriftelijke informatie die de door haar ontvangen kandidaten haar geven, zulks na weging van een en ander.

 • 5.

  Bij haar werkzaamheden neemt de commissie het gestelde in de circulaire in acht.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende raadsleden: de heer T.C.C. den Braanker, de heer M. Sneijder, de heer A. van Gameren, de heer W.J. Dunsbergen, de heer L. van Rekom.

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4.

  De heer J.P. Tanis, zijnde wethouder van de gemeente wordt als adviseur aan de commissie toegevoegd. De adviseur is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 3.

  De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering ten minste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie.

 • 4.

  De commissie vergadert niet indien niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2.

 • 4.

  De commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 5.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 6.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en de adviseur.

Artikel 7 Verslag

 • 1.

  De bevindingen, bedoeld in artikel 2, worden vastgesteld bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 2.

  Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag vermeld.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen.

Artikel 8 Gesprekken met kandidaten

 • 1.

  De secretaris nodigt, in overleg met de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

 • 2.

  De plaats en het tijdstip van een gesprek worden zodanig gekozen dat wordt voorkomen dat de kandidaten hierdoor aan anderen bekend raken of tijdens het bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

Artikel 9 Ontbinding commissie

De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister aan de gemeenteraad is bekend gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

Artikel 10 Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 9, alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 11 Contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 12 Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 februari 2012.

 • 2.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad, met dien verstande dat het bepaald in artikel 6 van kracht blijft.

Artikel 14 Citeerbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de raadscommissie in verband met de vervulling van de vacature van burgemeester van de gemeente Sliedrecht.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 20 december 2011.

De griffier,                                            De voorzitter,

A. Overbeek                                          A.G.M. van de Vondervoort