Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Mandatenbesluit Sliedrecht 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandatenbesluit Sliedrecht 2011
CiteertitelMandatenbesluit Sliedrecht 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201114-06-2013nieuwe regeling

11-10-2011

Het Kompas, 22 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandatenbesluit Sliedrecht 2011

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sliedrecht, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet, en de Beheersverordening;

besluiten:

vast te stellen het volgende mandaatbesluit en het daarbij behorende mandatenregister:

Mandatenbesluit Sliedrecht 2011

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Gemeente: de gemeente Sliedrecht

 • 2.

  Het bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht (B&W) dan wel de burgemeester van Sliedrecht

 • 3.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen

 • 4.

  Volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten

 • 5.

  Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn

 • 6.

  Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan de door hem genomen besluiten te ondertekenen

 • 7.

  Ondermandaat: de bevoegdheid om namens de gemandateerde besluiten te nemen

 • 8.

  Gemandateerde: de functionaris aan wie de uitoefening van een bevoegdheid wordt gemandateerd door het bevoegde bestuursorgaan

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1.

  Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot het bevoegde bestuursorgaan behorende aangelegenheden.

 • 2.

  De besluiten waarvoor mandaat wordt gegeven, staan vermeld in het bij deze mandaatregeling behorende mandaatregister.

 • 3.

  Het mandaat houdt zowel een beslissings- als een ondertekeningsmandaat in.

 • 4.

  Een gemandateerde is tevens bevoegd tot het afdoen, voeren en ondertekenen van algemene correspondentie ter voorbereiding en afwikkeling van gemandateerde bevoegdheden en ter verkrijging dan wel ter uitwisseling van feitelijke routinematige informatie.

Artikel 3 Mandaatverlening aan niet- ondergeschikten

 • 1.

  De bevoegdheden waarvoor mandaat wordt gegeven aan functionarissen die niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, staan vermeld op de bij deze mandaatregeling behorende mandatenlijst “mandaat aan niet ondergeschikten”.

 • 2.

  Het mandaat houdt zowel een beslissings- als ondertekeningsmandaat in.

Artikel 4 Begrenzing mandaat

Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 en 10:4 Awb, wordt geen mandaat verleend voor:

 • 1.

  het vaststellen van beleidsregels;

 • 2.

  het nemen van een besluit dat leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

 • 3.

  het nemen van een besluit in afwijking van een beleidsregel op grond artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht of met gebruikmaking van een hardheidsclausule in een wettelijke regeling;

 • 4.

  het nemen van een besluit dat leidt tot overschrijding van budgettaire bevoegdheden en begrotingsrichtlijnen;

 • 5.

  het beslissen op een bezwaarschrift, tenzij dit uitdrukkelijk in de mandatenlijst is vermeld;

 • 6.

  het nemen van een besluit waarbij afgeweken wordt van wettelijk verplichte adviezen.

Artikel 5 Noodzakelijke terugkoppeling vooraf

 • 1.

  Terugkoppeling naar de verantwoordelijke portefeuillehouder dient vooraf plaats te vinden:

  • a.

   indien het voorgenomen besluit voorzienbaar belangrijke politieke, beleidsmatige of financiële consequenties heeft of zou kunnen hebben;

  • b.

   bij mogelijke strijdigheid met het beleid, richtlijnen, voorschriften e.d;

  • c.

   bij afwijking van ingewonnen adviezen of indien er tegenstrijdige adviezen voorhanden zijn;

  • d.

   voor wat betreft personele aangelegenheden, indien er rekening mee gehouden moet worden, dat de ambtenaar die het betreft, van zijn of haar bevoegdheid op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht om zijn of haar belangen rechtstreeks bij het tot aanstelling bevoegde orgaan te bepleiten, gebruik zal maken.

 • 2.

  Terugkoppeling naar de naast hogere leidinggevende dient vooraf plaats te vinden indien er bij de uitoefening van een bedrijfsvoeringsmandaat sprake is van (bedrijfsvoerings)risico.

Artikel 6 Algemene bepalingen t.a.v. uitoefening van bevoegdheden

Bij de uitoefening van de bevoegdheden krachtens mandaatbesluit dienen de regels c.q. voorschriften krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen etc. van rijks- of provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht te worden genomen, interne richtlijnen en voorschriften daaronder begrepen.

Artikel 7 Ondermandaat

 • 1.

  Tenzij anders bepaald, is het de gemandateerde toegestaan om functionarissen werkzaam voor de gemeente ondermandaat te verlenen.

 • 2.

  Tenzij anders bepaald, is ondermandaat alleen toegestaan aan hiërarchisch ondergeschikten.

 • 3.

  Ondermandaat moet in een schriftelijk besluit worden vastgelegd, moet deugdelijk worden geregistreerd en moet op de voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt.

 • 4.

  De bevoegdheden waarvoor aan het afdelingshoofd of een medewerker ondermandaat is verleend, staan vermeld in het bij dit besluit behorende mandatenregister.

 • 5.

  Op ondermandaat is het gestelde in deze algemene regeling eveneens van toepassing.

Artikel 8 Vervangingsregeling

In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie krachtens mandaatbesluiten bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger, tenzij expliciet in het mandaatregister is aangegeven dat dit niet mogelijk is.

Artikel 9 Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  Het college staat de burgemeester toe om de ondertekening van besluiten aan een wethouder of een ambtenaar op te dragen.

 • 2.

  De burgemeester verleent de secretaris en de afdelingsmanagers mandaat om door het college genomen besluiten namens hem te ondertekenen.

 • 3.

  De gemandateerde maakt geen gebruik van de bevoegdheid tot ondertekening van stukken indien:

  • a.

   het college daartoe besluit;

  • b.

   het correspondentie betreft die is gericht aan de gemeenteraad;

  • c.

   het correspondentie betreft waarvan ondertekening uit een oogpunt van representatie van de

   gemeente gewenst is;

  • d.

   zich na beslissing van het bestuursorgaan nieuwe feiten voordoen of bekend worden als gevolg waarvan het besluit heroverweging verdient of aan het besluit alsnog bestuurlijke, politieke of andere zwaarwegende aspecten verbonden raken;

  • e.

   het betreft formele verzending van besluiten van de gemeenteraad.

Artikel 10 Ondertekening bij in mandaat genomen besluiten

1.Ingeval van uitoefening van bevoegdheden namens burgemeester en wethouders (B&W), worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

"Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, namens dezen,"

gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening en naam.

2.Betreft het de uitoefening van een bevoegdheid van de burgemeester, dan worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

"De burgemeester van Sliedrecht, namens deze," gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening en naam.

3.Ingeval van uitoefening van de bevoegdheid om namens burgemeester en wethouders besluiten te ondertekenen, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: Overeenkomstig het besluit van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, van dd/mm/jjjj,

gevolgd door de functieaanduiding van de medewerkers die beschikt over het ondertekeningsmandaat en zijn of haar handtekening en naam.

4.Betreft het de uitoefening van een bevoegdheid van de burgemeester, dan worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Overeenkomstig het besluit van de burgemeester van Sliedrecht, van dd/mm/jjjj,

gevolgd door de functieaanduiding van de medewerkers die beschikt over het ondertekeningsmandaat en zijn of haar handtekening en naam.

Artikel 11 Volmacht en machtiging

Deze mandaatregeling is van overeenkomstige toepassing indien het bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht of machtiging verleent.

Artikel 12 Periodieke rapportage

Minimaal eenmaal per jaar moet aan het bevoegde bestuursorgaan worden gerapporteerd over de uitoefening van de krachtens mandaat genomen besluiten.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking.

 • 2.

  Gelijktijdig met het moment als bedoeld in het eerste lid wordt het Mandatenbesluit 2006, het mandatenregister 2007, en het Mandaatregister Sliedrecht 2010 WABO ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandatenbesluit Sliedrecht 2011".

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,

de secretaris, de waarnemend burgemeester,

J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort