Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en art. 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201030-07-2010Nieuwe regeling

07-12-2009

Het Kompas, 17 december 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

De raad van de gemeente Sliedrecht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

het afgeven van bewijzen van onvermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

van zuiver redactionele aard zijn;

een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel

De artikelen en tarieventabel van de ‘Legesverordening 2009” van 10 november 2008, vervallen met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking..

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2010”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht

op 7 december 2009.

De griffier, De voorzitter,

Overbeek M.C. Boevée

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Bouwgerelateerde leges

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bouwvergunningen

Hoofdstuk 3 Verhogingen/aanvullende leges

Hoofdstuk 4 Slopen

Hoofdstuk 5 Aanlegvergunning

Hoofdstuk 6 Overig/Administratief

Hoofdstuk 7 Gebruiksvergunning brandveiligheid

Hoofdstuk 8 Overig

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

Maandag tot en met vrijdag (inclusief loper)

€ 354,00

1.1.1.2

Op zaterdag en zondag, door het gemeentebestuur aangewezen verplichte ADV dagen of algemeen erkende feestdagen, waaronder worden verstaan de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig genoemde en bij of krachtens dat artikel daarmee gelijkgestelde dagen (inclusief loper)

€ 876,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1

Maandag tot en met vrijdag

€ 354,00

1.1.2.2

Op zaterdag en zondag, door het gemeentebestuur aangewezen verplichte ADV dagen of algemeen erkende feestdagen, waaronder worden verstaan de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig genoemde en bij of krachtens dat artikel daarmee gelijkgestelde dagen

€ 876,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek (voorshands nog geen tarief)

€ 0,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek (voorshands nog geen tarief)

€ 0,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 27,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

1.1.6.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

n.v.t.

1.1.6.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren of geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

n.v.t.

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 1.1.6.1 en 1.1.6.2 bedoeld:

n.v.t.

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,95

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:.

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 11,30

voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 11,30

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 20,40

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 11,30

1.1.10

Voor het gebruik maken van de diensten van gemeenteambtenaren voor het fungeren als getuige bij een huwelijksvoltrekking of partnerregistratie, per ingestelde ambtenaar

€ 15,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,90

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 56,90

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,90

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 8,97

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 20,93

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 8,97

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

€ 8,97

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

€ 42,85

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 41,00

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 19,50

1.2.5

Indien aan de aanvrager van een reisdocument eerder een reisdocument werd verstrekt en dit document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, worden ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 22,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 32,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,25

1.3.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 4,35

1.3.4

Indien aan de aanvrager van een rijbewijs eerder een rijbewijs werd verstrekt en dit document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, worden ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 22,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 4,55

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 247,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 630,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 852,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 2.575,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 3.440,00

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 247,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 4,55

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 247,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 630,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 852,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 2.575,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 3.440,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,27

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 6,90

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

met een maximum per bericht van

€ 4,50

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,50

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een exemplaar van de gemeentebegroting

€ 33,00

1.7.1.2

een exemplaar van de gemeenterekening

€ 33,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering

€ 3,30

1.7.2.1.2

een afschrift van de voorstellen behorende bij een raadsvergadering

€ 6,60

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 33.00

1.7.2.2.2

op de voorstellen behorende bij de raadsvergaderingen

€ 65,00

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

n.v.t.

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

n.v.t.

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

n.v.t.

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

n.v.t.

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.4.1

tot het verstrekken van het gemeenteblad

n.v.t.

1.7.4.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad

n.v.t.

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.5.1

een afschrift van de Bouwverordening

€ 33,00

1.7.5.2

een afschrift van de toelichting op de Bouwverordening

€ 27,50

1.7.5.3

een afschrift van de Algemene Plaatselijke verordening

€ 16,50

1.7.5.4

een afschrift voor een andere verordening

€ 12,15

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

betreffende voorschriften en toelichting bestemmingsplan e.d.:

tot en met 15 pagina’s, per pagina

€ 0,50

van 16 tot en met 30 pagina’s

€ 8,25

van 31 tot en met 70 pagina’s

€ 10,75

vanaf pagina 71, per pagina

€ 0,05

1.8.1.2

betreffende plankaart:

formaat tot A2, per plankaart

€ 7,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 14,50

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 14,50

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

n.v.t.

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

n.v.t.

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 9,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 14,50

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 14,50

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 14,50

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 4,60

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 4,60

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek:

10.1.1

doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,70

10.1.2

verlenen van inzage in bescheiden uit het archief betreffende een bestaand bouwwerk, voor elk hieraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 14,70

10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,50

10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 4,50

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

11.1

tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in de huisvestingsverordening

€ 53,70

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 16,25

12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 8,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 16,25

13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 8,00

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

14.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6 van de Marktverordening 2006

Zie de martkgelden

Toelichting: Dit tarief is opgenomen in de Verordening marktgelden 2010

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 16,25

Hoofdstuk 16 Kansspelen

16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

16.1.3

Indien de aanwezigheidsvergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste 4 jaar dan worden genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd.

16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 16,25

16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 16,25

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

17.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

n.v.t.

17.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

n.v.t.

Toelichting: In Sliedrecht worden de inlichtingen door de kinderopvangcentra zelf aan de aanvragers verstrekt.

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

nog niet in gebruik

18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

18.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

18.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Dit onderdeel is in behandeling bij de afdeling W&W.

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 16,40

19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 16,40

19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 5,95

Hoofdstuk 20 Diversen

20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het vissen in de openbare wateren van de gemeente

€ 2,30

20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie betreffende een bestaand bouwwerk op bestandsgrootte:

A4

tot en met 15 pagina’s

per pagina

€ 0,60

van 16 tot en met 30 pagina’s

€ 11,50

van 31 tot en met 70 pagina’s

€ 14,50

van 71 tot en met 110 pagina’s

€ 17,50

vanaf pagina 111

per pagina

€ 0,10

tekening

per kopie

€ 7,50

A3

per pagina

€ 1,00

tekening

per kopie

€ 10,00

A2

prijs tot en met 3 kopieën

per kopie

€ 12,50

prijs kopie 4

per kopie

€ 7,50

prijs kopie 5

per kopie

€ 6,25

prijs kopie 6

per kopie

€ 5,25

prijs kopie 7

per kopie

€ 4,25

prijs kopie 8 en verder

per kopie

€ 3,25

A1

prijs tot en met 3 kopieën

per kopie

€ 13,75

prijs kopie 4

per kopie

€ 8,50

prijs kopie 5

per kopie

€ 7,50

prijs kopie 6

per kopie

€ 6,25

prijs kopie 7

per kopie

€ 5,25

prijs kopie 8 en verder

per kopie

€ 4,25

A0

prijs tot en met 3 kopieën

per kopie

€ 15,75

prijs kopie 4

per kopie

€ 10,50

prijs kopie 5

per kopie

€ 9,50

prijs kopie 6

per kopie

€ 8,50

prijs kopie 7

per kopie

€ 7,50

prijs kopie 8 en verder

per kopie

€ 6,25

20.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 4,50

20.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,50

Titel 2 Bouwgerelateerde leges

Hoofdstuk 1 Algemeen

2.1

Algemeen

De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. De gemeente heeft dit model aangepast aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Het model heeft alleen betrekking op leges in relatie tot bouwen en slopen, opgenomen in de onderdelen 2.2 tot en met 2.6. Dit betreft leges die de gemeente kan heffen voor aanvragen in het kader van de:

Woningwet;

Wet ruimtelijke ordening;

gemeentelijke bouwverordening;

Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke erfgoedverordening.

Voor zover in dit hoofdstuk geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt voor de gehanteerde begrippen hetgeen daaronder wordt verstaan in deze wettelijke bepalingen. De legesheffing in dit hoofdstuk wordt toegepast op de volgende hoofdcategorieën:

legesheffing aanvraag bouwvergunning (zie onderdeel 2.2);

verhogingen/aanvullende leges (zie onderdeel 2.3);

legesheffing slopen (zie onderdeel 2.4);

legesheffing aanlegvergunning (zie onderdeel 2.5);

legesheffing overig en voor administratieve kosten (zie onderdeel 2.6);

legesheffing gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid (zie onderdeel 2.7).

Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen.

Ook is nog een restcategorie opgenomen (zie onderdeel 2.8).

Hoofdstuk 2 Bouwvergunningen

2.2.1

Algemeen

Op grond van onderdeel 2.2 worden leges geheven, die samenhangen met het in behandeling nemen van aanvragen tot beoordeling van een:

schetsplan;

lichte bouwvergunning;

reguliere bouwvergunning;

bouwvergunning eerste fase;

bouwvergunning tweede fase;

wijziging bouwvergunning eerste fase.

Wanneer de gemeente deze aanvragen in behandeling neemt, toetst zij onder meer op criteria die geformuleerd staan in het bestemmingsplan, de beheersverordening bedoeld in artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening, de bouwverordening en het Bouwbesluit. Voor toetsing aan welstandscriteria geldt de verhoging van leges, genoemd in onderdeel 2.3.2.

2.2.2

Begripsbepaling bouwkosten

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.2.2.1

De bouwkosten worden afgerond naar boven op een veelvoud van € 100,00.

2.2.3

Aanvraag beoordeling schetsplan/vooroverleg

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan:

60%

van de bouwkosten zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

2.2.4

Aanvraag lichte bouwvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een lichte bouwvergunning:

2.2.4.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 9.700,-- bedragen

2,91 %

van de bouwkosten met een minimum tarief van

€ 116,--

2.2.4.2

vermeerderd met

2,79 %

2.2.4.3

over de bouwkosten van € 9.701,-- t/m € 37.800,--,

vermeerderd met

2,56 %

over de bouwkosten van € 37.801,-- t/m € 190.800,--,

2.2.4.4

vermeerderd met

2,32 %

over de bouwkosten van € 190.801,-- t/m € 381.500,--,

2.2.4.5

vermeerderd met

2,08 %

over de bouwkosten van € 381.501,-- en hoger.

2.2.5

Aanvraag reguliere bouwvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reguliere bouwvergunning:

2.2.5.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 9.700,-- bedragen

2,91%

van de bouwkosten, met een minimum tarief van

€ 116,--

2.2.5.2

vermeerderd met

2,79 %

over de bouwkosten van € 9.701,-- t/m € 37.800,--,

2.2.5.3

vermeerderd met

2,56 %

over de bouwkosten van € 37.801,-- t/m € 190.800,--,

2.2.5.4

vermeerderd met

2,32 %

over de bouwkosten van € 190.801,-- t/m € 381.500,--,

2.2.5.5

vermeerderd met

2,08 %

over de bouwkosten van € 381.501,-- en hoger.

2.2.6 Aanvraag bouwvergunning eerste fase

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reguliere bouwvergunning eerste fase bedraagt:

2.2.6.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 9.700,-- bedragen

1,75 %

van de bouwkosten met een minimumtarief van

€ 116,--

2.2.6.2

vermeerderd met

1,67 %

over de bouwkosten van € 9.701,-- t/m € 37.800,--,

2.2.6.3

vermeerderd met

1,54 %

over de bouwkosten van € 37.801,-- t/m € 190.800,--,

2.2.6.4

vermeerderd met

1,39 %

over de bouwkosten van € 190.801,-- t/m € 381.500,--,

2.2.6.5

vermeerderd met

1,25 %

over de bouwkosten van € 381.501,-- en hoger.

2.2.7

Aanvraag bouwvergunning tweede fase

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reguliere bouwvergunning tweede fase:

2.2.7.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 9.700,-- bedragen

1,75 %

van de bouwkosten met een minimumtarief van

€ 116,--

2.2.7.2

vermeerderd met

1,67 %

over de bouwkosten van € 9.701,-- t/m € 37.800,--,

2.2.7.3

vermeerderd met

1,54 %

over de bouwkosten van € 37.801,-- t/m € 190.800,--,

2.2.7.4

vermeerderd met

1,39 %

over de bouwkosten van € 190.801,-- t/m € 381.500,--,

2.2.7.5

vermeerderd met

1,25 %

over de bouwkosten van € 381.501,-- en hoger.

2.2.8

Aanvraag wijziging bouwvergunning eerste fase

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een wijziging van een verleende bouwvergunning eerste fase:

2.2.8.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 9.700,-- bedragen

1,75%

van de bouwkosten met een minimumtarief van

€ 116,--

2.2.8.2

vermeerderd met

1,67 %

over de bouwkosten van € 9.701,-- t/m € 37.800,--,

2.2.8.3

vermeerderd met

1,54%

over de bouwkosten van € 37.801,-- t/m € 190.800,--,

2.2.8.4

vermeerderd met

1,39%

over de bouwkosten van € 190.801,-- t/m € 381.500,--,

2.2.8.5

vermeerderd met

1,25%

over de bouwkosten van € 381.501,-- en hoger.

Hoofdstuk 3 Verhogingen/aanvullende leges

2.3.1

Algemeen

Wanneer de gemeente bij de behandeling van de aanvraag bouwvergunning een extra toets moet uitvoeren voordat een besluit over het verlenen van de vergunning kan worden genomen, worden de leges genoemd in onderdeel 2.2 verhoogd, dan wel worden aanvullend leges geheven.

Het gaat om de volgende extra toetsingen:

toetsing welstand (zie onderdeel 2.3.2);

beoordeling bodemrapport (zie onderdeel 2.3.3);

verplicht advies agrarische commissie (zie onderdeel 2.3.4);

achteraf ingediende aanvraag (zie onderdeel 2.3.5);

beoordeling aanvullende gegevens (zie onderdeel 2.3.6);

projectbesluit/buiten toepassingverklaring (zie onderdeel 2.3.7);

wijziging of ontheffing bestemmingsplan (zie onderdeel 2.3.8);

bestemmingsplan in voorbereiding (zie onderdeel 2.3.9);

toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan (onderdeel 2.3.10).

2.3.2

Toetsing welstand

2.3.2.1

Indien in verband met een toetsing aan de welstandscriteria hierover een advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen wordt het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 verhoogd voor:

2.3.2.1.1

reclames met

€ 30,--

2.3.2.1.2

bouwkosten lager dan € 4.000,-- met

€ 30,--

2.3.2.1.3

bouwkosten van € 4.000,-- tot € 25.000,-- met

€ 51,--

te verhogen met

0,2%

van de bouwkosten.

2.3.2.1.4

bouwkosten van € 25.000,-- tot € 120.000,-- met

€ 77,--

te verhogen met

0,11%

van de bouwkosten.

2.3.2.1.5

bouwkosten van € 120.000,-- tot € 230.000,-- met

€ 123,--

te verhogen met

0,11%

van de bouwkosten.

2.3.2.1.6

bouwkosten van € 230.000,-- tot € 455.000,-- met

€ 262,--

te verhogen met

0,06%

van de bouwkosten.

2.3.2.1.7

bouwkosten van € 455.000,-- en hoger met

€ 494,--

te verhogen met

0,025%

van de bouwkosten.

2.3.2.2

De op grond van 2.3.2.1 verschuldigde bedragen worden berekend tot een maximum van € 20.000.000,-- aan bouwkosten

2.3.3

Beoordeling bodemrapport

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer:

2.3.3.1

een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met

€ 333,50

2.3.3.2

een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met de door de gemeente verschuldigde advieskosten van de externe adviseur.

2.3.4

Verplicht advies agrarische commissie

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld, verhoogd met

€ 605,--

2.3.5

Achteraf ingediende aanvraag

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw, verhoogd met

50%.

2.3.6

Beoordeling aanvullende gegevens

n.v.t.

2.3.7

Projectbesluit/buiten toepassingverklaring

2.3.7.1

Projectbesluit/buiten toepassingverklaring zonder exploitatieplan.

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast verhoogd met

€ 4.500,--

2.3.7.2

Projectbesluit/buiten toepassingverklaring in combinatie met exploitatieplan.

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast verhoogd met

€ 5.500,--

2.3.7.3

Ingeval toepassing van de hiervoor genoemde wetsartikelen eerst mogelijk is nadat extern(e) onderzoek(en) c.q. advies/adviezen is/zijn uitgevoerd, worden vóór het in gang zetten van deze procedure extra leges geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager meegedeelde externe onderzoek c.q. advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe onderzoeks- c.q. advieskosten aan aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke onderzoeks- en advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.3.8

Wijziging of ontheffing bestemmingsplan

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

€ 257,50

2.3.8.1

Ingeval toepassing van de onder 2.3.8 genoemde wetsartikelen eerst mogelijk is nadat extern(e) onderzoek(en) c.q. advies/adviezen is/zijn uitgevoerd, worden vóór het in gang zetten van deze procedure extra leges geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager meegedeelde externe onderzoek c.q. advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe onderzoeks- c.q. advieskosten aan aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke onderzoeks- en advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.3.9

Bestemmingsplan in voorbereiding

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan of artikel 50, derde lid, onder a, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met

€ 257,50

`

2.3.10

Toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:

2.3.10.1

toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, verhoogd met

€ 116,--

2.3.10.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, verhoogd met

€ 257,50

2.3.10.3

artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met

€ 81,--

2.3.11

Verhoging in verband met toetsing brandveiligheid

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan dat tevens uit een oogpunt van brandveiligheid wordt beoordeeld, wordt het verschuldigde bedrag tarief op grond van onderdeel 2.2 verhoogd, gebaseerd op het te beoordelen oppervlak, één en ander volgens onderstaande tabel:

Oppervlakte

1*

2*

3*

< 100 m²

€ 329,50

€ 511,80

€ 1623,60

< 500 m²

€ 459,10

€ 699,30

€ 2160,80

< 1.000 m²

€ 511,80

€ 772,30

€ 3241,20

< ½ ha

€ 621,30

€ 939,50

€ 3836,10

> ½ ha

€ 679,--

€ 1012,50

€ 4593,20

*) 1. voor bouw en middenstand;

voor bouw ambachtelijke bedrijven en middelgrote industrieën

voor grote industrieën.

Hoofdstuk 4 Slopen

2.4.1

Begripsbepaling sloopkosten

Onder sloopkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom exclusief omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.4.2

Sloopvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een sloopvergunning als bedoeld in:

2.4.2.1

artikel 3.3, aanhef en onder b, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder b, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 163,--

2.4.2.2

artikel 37, eerste lid, van de Monumentenwet 1988:

€ 163,--

2.4.2.3

artikel 8.1.1 van de Bouwverordening:

€ 163,--

2.4.3

Sloopmelding

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 81,--

Hoofdstuk 5 Aanlegvergunning

2.5.1

Begripsbepaling aanlegkosten

Onder aanlegkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom exclusief omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in dit hoofdstuk onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.5.2

Aanvraag aanlegvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlegvergunning):

2.5.2.1

indien de aanlegkosten niet meer dan € 9.700,-- bedragen

2,91%

van de aanlegkosten met een minimumtarief van

€ 116,--

2.5.2.2

vermeerderd met

2,79%

over de aanlegkosten van € 9.701,-- t/m € 37.800,--,

56%

2.5.2.3

vermeerderd met

over de aanlegkosten van € 37.801,-- t/m € 190.800,--,

2.5.2.4

vermeerderd met

2,32%

over de aanlegkosten van € 190.801,-- t/m € 381.500,--,

2.5.2.5

vermeerderd met

2,08%

over de aanlegkosten van € 381.501,-- en hoger.

2.5.3

Verhogingen

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.5.2 wordt, indien de aanvraag van een aanlegvergunning:

2.5.3.1

krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met de door de gemeente verschuldigde advieskosten van de externe adviseur.

2.5.3.2

betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

€ 605,--

2.5.3.3

betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

€ 257,50

2.5.3.4

betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, verhoogd met

€ 257,50

Hoofdstuk 6 Overig/Administratief

2.6.1

Algemeen

Op grond van dit onderdeel worden leges geheven voor dienstverlening die doorgaans een relatie heeft met bouwactiviteiten of gerelateerd is aan (extra) administratieve handelingen. Tot slot komt de teruggaaf van een deel van de leges aan de orde.

2.6.2

Overschrijven vergunningen of ontheffingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning of ontheffing

€ 116,--

2.6.3

Aanvraag wijziging vergunning als gevolg van wijziging bouwplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het bouwplan

€ 116,--

2.6.4

Bestemmingswijzigingen

2.6.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 257,50

2.6.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 1.000,--

2.6.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.500,--

2.6.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.500,--

2.6.4.5

Ingeval toepassing van onder 2.6.4.1 tot en met 2.6.4.4 genoemde wetsartikelen eerst mogelijk is nadat extern(e) onderzoek(en) c.q. advies/adviezen is/zijn uitgevoerd, worden vóór het in gang zetten van deze procedure extra leges geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager meegedeelde externe onderzoek c.q. advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe onderzoeks- c.q. advieskosten aan aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke onderzoeks- en advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.6.5

Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 81,--

2.6.6

Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 81,--

2.6.7

Toetsen bepaalde werken of werkzaamheden aan exploitatieplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag te toetsen of voorgenomen werken of werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen of het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied voldoen aan de eisen en regels van een exploitatieplan

€ 116,--

2.6.8

Monumentenvergunning

n.v.t.

2.6.9

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag bouw-, sloop- of aanlegvergunning

Wanneer een aanvrager zijn aanvraag bouw-, sloop- of aanlegvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 2.2.4 tot en met 2.2.8, onderscheidenlijk 2.4.2 of 2.5.2, met dien verstande dat een bedrag minder dan

€ 200,-- niet wordt teruggegeven.

2.6.10

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning

Wanneer de gemeente een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de leges teruggegeven, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 2.2.4 tot en met 2.2.8, onderscheidenlijk 2.4.2 of 2.5.2, met dien verstande dat een bedrag minder dan

€ 200,-- niet wordt teruggegeven.

2.6.11

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning

Wanneer de gemeente een bouw-, sloop- of aanlegvergunning weigert, wordt een deel van de verschuldigde leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 2.2.4 tot en met 2.2.8, onderscheidenlijk 2.4.2 of 2.5.2, met dien verstande dat een bedrag minder dan

€ 200,-- niet wordt teruggegeven.

Hoofdstuk 7 Gebruiksvergunning brandveiligheid

2.7

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

2.7.1

een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

€ 223,--

vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven.

Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

Categorie

Aantal m²

Toeslag (euro’s)

1

0 t/m 100

€ 223,--

2

101 t/m 500

€ 92,-- + € 1,35 per m²

3

501 t/m 2.000

€ 506,-- + € 0,53 per m²

4

001 t/m 5.000

€ 1.258,-- + € 0,12 per m²

5

001 t/m 50.000

€ 1.731,-- + € 0,03 per m²

6

meer dan 50.001

€ 2.755,-- + € 0,01 per m²

2.7.2

Indien de aanvraag om vergunning als bedoeld in 2.7.1. betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:

2.7.2.1

uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat het legestarief vermeld in 2.7.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

2.7.2.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat

50%

van het legestarief vermeld onder 2.7.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik

2.7.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid van de brandbeveiligingsverordening

€ 223,--

vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven.

Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

Categorie

Aantal m²

Toeslag (euro’s)

1

0 t/m 100

€ 223,--

2

101 t/m 500

€ 92,-- + € 1,35 per m²

3

501 t/m 2.000

€ 506,-- + € 0,53 per m²

4

001 t/m 5.000

€ 1.258,-- + € 0,12 per m²

5

001 t/m 50.000

€ 1.731,-- + € 0,03 per m²

6

meer dan 50.001

€ 2.755,-- + € 0,01 per m²

Hoofdstuk 8 Overig

2.8

Overig

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 116,--

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 113,50

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 56,75

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 21,30

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het in de gemeente venten:

3.2.1.1

voor één dag

€ 4,70

3.2.1.2

voor één week

€ 9,90

3.2.1.3

voor één maand

€ 20,30

3.2.1.4

voor één jaar

€ 46,45

3.2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor reclametekens

€ 20,85

3.2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het houden van een filmvertoning, bazaars, fancy-fairs en dergelijke gelegenheden

€ 16,20

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een dansvergunning:

3.2.4.1

geldig voor één dag of gedeelte daarvan

€ 16,20

3.2.4.2

geldig voor één week of gedeelte daarvan

€ 19,70

3.2.4.3

geldig voor één maand of gedeelte daarvan

€ 26,60

3.2.4.4

geldig voor één jaar of gedeelte daarvan

€ 40,50

3.2.4.5

geldig langer dan één jaar dan wel tot wederopzegging

€ 78,40

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur voor café's, restaurants, bars en dergelijke gelegenheden, bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening per ontheffing

€ 16,40

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf

€ 111,50

3.3.2

Voor de werkzaamheden verbonden aan de beoordeling van een keuringsrapport, behorende bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, genoemd in 3.3.1, worden de leges verhoogd met

€ 605,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 16,40

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing of vergunning als bedoeld in de Leefmilieuverordening

n.v.t.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in <artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening>

€ 16,40

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 16,40

Behorende bij raadsbesluit van 7 december 2009

De griffier van de gemeente Sliedrecht,

Overbeek