Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2013
CiteertitelVerordening begrafenisrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201201-01-2014nieuwe regeling

28-11-2012

Het Kompas, 13 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2013

 

 

 

Versie geldig vanaf 1 januari 2013

Verordening begrafenisrechten 2013

Verantwoordelijke afdeling

Plantsoenen en Reiniging. telefoon (0184) 495927

De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden, onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad van de gemeente Sliedrecht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2013.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats te Sliedrecht;

 • b.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf (voorheen in Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005 geheten familiegraf): een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • i.

  particuliere urnennis (voorheen in Beheersverordening Algemene Begraafplaats Sliedrecht, zoals vastgesteld op 30 mei 1994 en gewijzigd op 12 december 2005 geheten urnengraf): een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • k.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • m.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • n.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • o.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de bij deze verordening

behorende tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd onder I, lid 3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als genoemd onder I van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2.

  De overige rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvraag van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van begrafenisrechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening begrafenisrechten 2012' van 29 november 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening begrafenisrechten 2013”.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Sliedrecht op 28 november 2012

De griffier, De voorzitter,

A.Overbeek drs. A.P.J. van Hemmen

Tarieventabel behorende bij de Verordening begrafenisrechten 2013

De in artikel 4 genoemde rechten bedragen:

A. Algemeen graf

begraven

1.Het recht voor het begraven van een stoffelijk overschot in een

algemeen graf bedraagt € 663,00

onderhoud

2.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een algemeen graf met of zonder grafbedekking, wordt over de uitgiftetermijn

van 20 jaar een éénmalig recht geheven van € 922,00

administratieve kosten/ vergunningen

3.Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken € 82,00

B. Kindergraf (algemeen graf)

begraven

1.Het recht voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon

in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar in een kindergraf bedraagt € 331,50

2.Het recht voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon

in de leeftijd van 0 jaar in een kindergraf bedraagt € 165,75

onderhoud

3.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een algemeen kindergraf, wordt over de uitgiftetermijn van 40 jaar een

éénmalig recht geheven van € 922,00

administratieve kosten/ vergunningen

3.Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken € 82,00

C. Particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats

verkrijgen van rechten

1.Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of

particuliere gedenkplaats op het oudste deel en nieuwste deel (zie plattegrond)

voor een periode van 30 jaar waarin bij nieuwe uitgifte niet meer dan de

stoffelijke resten van één persoon kunnen worden begraven wordt een

éénmalig recht geheven van € 1.626,00

2.Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of

particuliere gedenkplaats voor een periode van 30 jaar waarin niet meer dan de stoffelijke resten van twee personen kunnen worden begraven wordt een éénmalig recht geheven van € 1.832,00

Het begraven van stoffelijke resten van twee personen op het oudste deel en

nieuwste deel (zie plattegrond) is bij nieuwe uitgifte niet mogelijk.

3.Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of

particuliere gedenkplaats op het nieuwste gedeelte (zie plattegrond) voor een

periode van 30 jaar waarin niet meer dan de stoffelijke resten van drie personen

kunnen worden begraven wordt een éénmalig recht geheven van € 2.038,00

Het begraven van stoffelijke resten van drie personen op het oudste deel en

niet opgehoogde nieuwste deel is niet mogelijk.

4.Voor het stichten van een grafkelder in een particulier graf, bovenop de onder

lid 1 tot en met 3 genoemde rechten € 1832,00

5.Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder C, leden 1,

2 en 3 met 10 jaar wordt een recht geheven van € 549,00

begraven en bijzetten stoffelijke overschotten van een persoon in de leeftijd 12 jaar en ouder

6.Het recht voor het begraven of bijzetten van een stoffelijk overschot in een

particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt € 663,00

begraven en bijzetten stoffelijke overschotten van een persoon in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar

7.Het recht voor het begraven of bijzetten van een stoffelijk overschot in een

particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt € 331,50

begraven en bijzetten stoffelijke overschotten van een persoon in de leeftijd van 0 jaar

8.Het recht voor het begraven of bijzetten van een stoffelijk overschot in een

particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt € 165,75

plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn

9.Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn

van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere

gedenkplaats bedraagt € 411,00

onderhoud

10.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de

uitgiftetermijn van 30 jaar een éénmalig recht geheven van € 1.602,00

11.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de

verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder C, lid 5) een éénmalig

recht geheven van € 712,00

administratieve kosten/ vergunningen

 • 14.

  Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken € 82,00

 • 15.

  Voor het verwijderen en het herplaatsen van een gedenkteken indien een

begraving plaatsvindt in een graf waarop reeds een gedenkteken is

aangebracht € 82,00

 • 16.

  Voor een vergunning tot het plaatsen van een grafkelder € 82,00

 • 17.

  Wijziging tenaamstelling uitsluitend recht € 25,50

D. Particuliere urnennis (enkel of dubbel in de urnenmuur)

verkrijgen van rechten

1.Voor het verlenen van een gebruiksrecht op een particuliere urnennis

voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van € 549,00

2.Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder D, lid 1

met 10 jaar wordt een recht geheven van € 274,00

plaatsen en bijzetten

3.Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn

in een particuliere urnennis bedraagt € 411,00

onderhoud

4.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een particuliere urnennis, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een

éénmalig recht geheven van € 922,00

5.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een particuliere urnennis, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar

(zoals bedoeld onder D, lid 2) een éénmalig recht geheven van € 462,00

administratieve kosten

6.Wijziging tenaamstelling gebruiksrecht € 25,50

E. Particulier urnengraf

verkrijgen van rechten

1.Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particuliere urnengraf

voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van € 663,00

2.Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder E, lid 1

met 10 jaar wordt een recht geheven van € 331,50

plaatsen en bijzetten

3.Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn

in een particuliere urnengraf bedraagt € 411,00

onderhoud

4.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een particuliere urnengraf, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een

éénmalig recht geheven van € 922,00

5.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een particuliere urnengraf, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar

(zoals bedoeld onder E, lid 2) een éénmalig recht geheven van € 462,00

administratieve kosten

6.Wijziging tenaamstelling uitsluitend recht € 25,50

F. Verstrooiingsplaats

verstrooiien

1.Het recht voor het verstrooien van as op een algemene verstrooiingsplaats

op de begraafplaats bedraagt € 82,00

naamplaatje op algemeen gedenkteken

2.Recht plaatsing naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld (20 jaar) en

beschikbaar stellen naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld, inclusief

de eerste 40 lettertekens € 227,00

G. Opgraven en ruimen

1.Het recht voor het opgraven, ruimen, plaatsen van stoffelijke overschotten

in dezelfde grafruimte (schudden) of verwijderen van een stoffelijk overschot,

anders dan na beëindiging van de uitgiftetermijn, bedraagt € 663,00

2.Het recht voor het opgraven, ruimen of verwijderen van een asbus of urn,

anders dan na beëindiging van de uitgiftetermijn, bedraagt € 411,00

3.In de rechten zoals bedoeld onder G, lid 1 en 2 is het eventueel herbegraven

of plaatsen in een andere grafruimte of in een particuliere urnennis niet

inbegrepen.

4.Voor herbegraven of opnieuw bijzetten of plaatsen in dezelfde grafruimte of in

een urnennis worden niet opnieuw rechten geheven.

H. Overige

1.Het recht bij een begraving of bijzetting voor het overschrijden van de tijdsduur

van 1 uur, voor elk half uur overschrijding of gedeelte daarvan een recht van € 108,00

2.Het recht voor het op verzoek van de rechthebbende of gebruiker begraven

of bijzetten buiten de genoemde tijden in de beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011, artikel 9, lid 1 genoemde tijden bedraagt € 332,00

I. Onderhoudsrecht en afkoop van vóór 1 januari 2011 uitgegeven graven

 • 1.

  Particulier graf (voorheen familiegraf), per kalenderjaar € 88,00

 • 2.

  Algemeen graf, per kalenderjaar € 58,00

 • 3.

  Deze rechten kunnen als volgt worden afgekocht door betaling ineens:

  • -

   voor 1 jaar, 1 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 2 jaar, 2 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 3 jaar, 3 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 4 jaar, 4 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 5 jaar, 5 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 6 jaar, 6 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 7 jaar, 7 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 8 jaar, 7 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 9 jaar, 8 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 10 jaar, 8 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 11 jaar, 9 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 12 jaar, 10 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 13 jaar, 11 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 14 jaar, 11 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 15 jaar, 12 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 16 jaar, 12 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 17 jaar, 13 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 18 jaar, 13 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 19 jaar, 14 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 20 jaar, 14 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 21 jaar, 15 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 22 jaar, 15 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 23 jaar, 15 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 24 jaar, 16 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 25 jaar, 16 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 26 jaar, 16 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 27 jaar, 17 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 28 jaar, 17 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 29 jaar, 17 maal het jaarlijks recht,

met dien verstande, dat de rechten over het lopende jaar verschuldigd blijven.

Behoort bij raadsbesluit van 27 november 2012,

De griffier,

A.Overbeek