Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

mandaatregister Sliedrecht 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingmandaatregister Sliedrecht 2013
CiteertitelMandaatregister Sliedrecht 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandatenbesluit Sliedrecht 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-201324-01-2014Nieuwe regeling

04-06-2013

Het Kompas, 13 juni 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

mandaatregister Sliedrecht 2013

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Mandaatregister Sliedrecht

2013

 

 

No.

Aan Secretaris gemandateerde bevoegdheid

Juridische Grondslag

Bevoegd Orgaan Mandaat aan

Ondermandaat (functie)

Ondermandaat afdelingshoofd aan

Voorwaarden

 

Procedurebevoegdheden m.b.t. het tot stand komen van besluiten en beschikkingen (o.a. externe advisering, volgen openbare voorbereidingsprocedure, bekendmaking en mededeling van besluiten & de aanvraag, horen van de aanvrager/voorbereiding, het geven van informatie over beslistermijnen).

Awb

B&W en Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden en

·projectmanagers A en BTeamcoördinatoren

·BeleidsadviseurBeleidsadviseurs

·Medewerkers Bou en Woning Toezicht

Dit mandaat geldt voor zover dat noodzakelijk is bij de uitoefening van een verleend (onder)mandaat.

 

Het ondertekenen van routinematige correspondentie niet zijnde besluiten en/of beschikkingen en het ondertekenen van correspondentie conform door B&W genomen besluiten.

Gemeentewet

B&W en Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden en

·projectmanagers

· Teamcoördinatoren

·BeleidsadviseurBeleidsadviseurs

·MedewerkersOmgevingstaken

 

 

Handelingen ter voorbereiding van rechtsgedingen, bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

Gemeentewet

B&W en Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden en

·projectmanager A en BBeleidsadviseurBeleidsadviseurs

·BeleidsadviseurBeleidsadviseurMedewerkersOmgevingstaken

·Geldt voor zover het verband houdt met werkterrein dat op grond van de organisatiestructuur van de gemeente Sliedrecht aan de onder de (onder)mandataris ressorterende directie of organisatieonderdeel is opgedragen.

·Het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen en het maken van bezwaar valt niet onder dit mandaat.

 

Vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures hoger beroep en overige juridische procedures

Gemeentewet

Awb

B&W en Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelings-hoofden en

·Teamcoördinatoren

·Projecleiders A en B

·Beleids-medewerkers

·Juridisch controller

BeleidsadviseurBeleidsadviseurs voor zover zij specifiek met de betreffende zaak zijn belast.

 

Het besluiten tot het verstrekken van informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

WOB

B&W en Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

Juridisch controller

Projectleiders A en B

·Voor zover de gevraagde gegevens betrekking hebben op het werkterrein dat op grond van de organisatiestructuur van de gemeente Sliedrecht aan de onder de (onder)mandataris ressorterende directie of organisatieonderdeel zijn toebedeeld.

·Vooraf advies inwinnen bij juridisch controller

 

De besteding van budgetten voor opdrachten tot €100.000,00 (excl. BTW)

Gemeentewet

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

Projectleiders A

coördinatoren Infra en Groen, onderhoud buitenruimte en Reiniging

Conform de begroting

 

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot levering van goederen, of verlening van diensten

Gemeentewet

B&W en Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

Projectleiders A

coördinatoren Infra en Groen, onderhoud buitenruimte en Reiniging

·Geldt niet in geval van een verplichte Europese aanbesteding

·Mandaat is geldig voor zover het aangaan van overeenkomsten verband houdt met het werkterrein dat op grond van de organisatiestructuur van de gemeente Sliedrecht aan de onder de (onder)mandataris ressorterende directie of organisatieonderdeel is opgedragen.

·Aangaan overeenkomsten behoort tot het dagelijks bestuur van de gemeente.

·Uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn voorzien in de begroting.

·Het bepaalde in de regeling aankoop en aanbesteding is van toepassing.

 

Besluiten tot afwijken van het inkoop en aanbestedingsbeleid

Inkoop en Aanbestedingsbeleid

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle Afdelingshoofden

 

·een opdracht met een waarde van maximaal € 300.000

·vooraf advies van SCD Inkoop

·akkoord van FPC bij afwijken van het advies van SCD inkoop

·ondermandaat vanuit de afdelingshoofden is niet mogelijk

 

Besluiten tot afwijken van het inkoop en aanbestedingsbeleid

Inkoop en aanbestedingsbeleid

B&W

Mandaat aan gemeentesecretaris

Niet toegestaan

 

·Opdracht met een waarde van maximaal € 1.000.000

·voorafadvies van SCD Inkoop)

·akkoord van FPC bij afwijken van het advies van SCD inkoop

·akkoord van portefeuillehouder

·ondermandaat is niet mogelijk

 

Het aanvragen van vergunningen

Gemeentewet

B&W en Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

projectleiders A en B

Coördinatoren

Beleidsadviseurs

Voor zover het aanvragen van vergunningen valt binnen het dagelijks bestuur van de gemeente.

 

Het aangaan en ondertekenen van opdrachten ten behoeve van planologische procedures

Gemeentewet

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM

·Geldt niet in geval van een verplichte Europese aanbesteding

·Uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn voorzien in de begroting.

·Het bepaalde in de regeling aankoop en aanbesteding is van toepassing.

·Na afstemming met afdelingshoofd Ruimte

 

Het besluiten tot het verstrekken van informatie t.b.v. de berekening en vaststelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds

Financiële Verhoudingswet

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

Coördinator team FPC

Na afstemming met team FPC

 

Vaststellen en wijzigen van draaiboeken rampenplan

Wet rampen en zware ongevallen

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

ARB-er

 

 

Het afhandelen van aansprakelijkstellingen door derden

Burgerlijk Wetboek

B&W

Mandaat aan:

Gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

 

Voor zover de aansprakelijkheidstelling betrekking heeft op de werkzaamheden van de afdeling

 

Besluiten tot het invorderen van verbeurde dwangsommen

Artikel 5:37 Awb

B&W en Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

 

 

 

Het beschikken op aanvragen (inclusief de afwijzing daarvan) om een enkelvoudige of meervoudige omgevingsvergunning.

Wabo artikel

- 2.1.

- 2.2

- 2.5 (twee fasen)

- 2.10 (weigering)

- 2.11 (weigering)

- 2.12 lid 1 sub c (voorbereidingsbesluit)

- 2.12 lid 1 sub a onder 1 en 2 (binnenplans en buitenplans)

- 2.12 lid 2 (tijdelijke)

-art. 2.13 Wabo (weigering)

-art.2.16 (weigering)

- 2.18 (weigering)

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Omgevingstaken

Coördinator Wabo

·Bij voorgenomen weigering dient dit vooraf gemeld en akkoord bevonden door de verantwoordelijke bestuurder(s)

·Bij toepassing van “binnen- en buitenplanse” en “tijdelijke” ontheffingen vindt vooraf overleg plaats met verantwoordelijke bestuurder

·Uitvoering van artikel 2.12, lid 1a onder 3 (voorheen projectbesluit)

-Na principebesluit van b&w om formele procedure aan te vangen

-Met inachtneming van eventuele nadere voorwaarden in het betreffende principebesluit

-Geen zienswijzen zijn ingediend

-Er hebben geen nieuwe belangrijke feiten of omstandigheden voorgedaan sinds het principebesluit

Het college wordt per kwartaal achteraf geïnformeerd over de besluitvorming in mandaat.

 

Het wijzigen (al dan niet ambtshalve) en intrekken van omgevingsvergunningen

Wabo art.

- 2.31 (wijzigen)

- 2.33 (intrekken)

- 3.23 (intrekken)

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Het besluiten naar aanleiding van de onder 16 genoemde aanvragen zoals het verlengen van proceduretermijnen, het buiten behandeling laten van aanvragen en het niet-ontvankelijk verklaren van aanvragen

Hoofdstuk 3 Wabo,

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Geven van schriftelijke inlichtingen over omgevingsvergunningen

 

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

·Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Verzoeken om een advies van het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen

art. 2.20 Wabo en

art. 9 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen,

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

·Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Verlenen omgevingsvergunning voor een deel van de aangevraagde activiteiten

art. 2.21 Wabo

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

·Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning

Wabo/art. 4:5 Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Besluiten tot het aanhouden van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Wabo art. 3.3, 3.4 en 3.5

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Het bevestigen van de ontvangst van de aanvraag en het mededelen van de bevoegdheid en welke procedure moet worden gevolgd.

Wabo art. 3.1

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Het verrichten van procedurehandelingen met betrekking tot aanvragen waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is

Wabo afdeling 3.2.

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

Indien er geen opmerkingen zijn ingebracht

 

Het verrichten van procedurehandelingen met betrekking tot aanvragen waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is

Wabo afdeling 3.3

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Het ondertekenen van een aanvraag om een verklaring van geen bedenkingen

Wabo art. 2.27

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

Na besluit van dan wel namens B&W om formele procedure voort te zetten met aanvraag verklaring van geen bezwaar.

 

Het onderteken van een aanvraag om een advies inzake de aanvraag van een omgevingsvergunning

Wabo art. 2.26

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Het toekennen van een schadevergoeding op grond van artikel 4.2 Wabo

Wabo art. 4.2

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Het nemen van besluiten of verrichten van overige handelingen ter handhaving van het bij of krachtens de Wabo bepaalde alsmede met betrekking tot de handhaving van het bepaalde bij of krachtens de:

– Kernenergiewet,

– Monumentenwet 1988,

– Ontgrondingenwet,

– Wet bescherming Antarctica,

– Wet bodembescherming,

– Wet geluidhinder,

– Wet inzake de luchtverontreiniging,

– Wet milieubeheer,

– Wet milieugevaarlijke stoffen,

– Wet ruimtelijke ordening,

– Wet verontreiniging oppervlaktewateren,

– Wet verontreiniging zeewater en

– Woningwet,

voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald

art. 5.1 Wabo

Wabo Hoofdstuk 5

Art. 5:20 tot en met 5:39 Algemene wet bestuursrecht.

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Coördinator Omgevingstaken

Coördinator VROM

Primair is de handhaving met betrekking tot de milieugerelateerde uitvoering gemandateerd aan de Gemeenschappelijke Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid / Milieudienst Zuid-Holland Zuid

Het ‘zelfstandig’ opleggen van een last onder dwangsom, waarbij het maximaal te verbeuren bedrag per dwangsom het bedrag van € 25.000,- niet te boven gaat

Alle te treffen maatregelen, te verzenden vooraankondigingen en te verzenden besluiten tot bestuursrechtelijke handhaving dienen vooraf gemeld en akkoord bevonden te worden door de verantwoordelijke bestuurder(s)

Alle verzonden vooraankondigingen en besluiten tot bestuursrechtelijke handhaving worden ter kennisneming in afschrift gezonden aan het college

Jaarlijks wordt aan het college achteraf een overzicht verstrekt van alle in het kader van handhaving en toezicht getroffen maatregelen

 

Het beslissen dat een beschikking terstond na bekendmaking in werking treedt

Wabo art. 6.2

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

Besluiten tot het verlenen van gelijkwaardigheid

Bouwbesluit 2012 artikel 1.3

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Coördinator Omgevingstaken

* Coördinator Wabo

 

 

reageren op klachten en te beschikken op verzoeken om handhaving

hoofdstuk 5 Wabo art 5:12 t/m 5:20 Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM en de Coördinator Omgevingstaken

Alle te treffen maatregelen, te verzenden vooraankondigingen en te verzenden besluiten tot bestuursrechtelijke handhaving worden vooraf gemeld aan en akkoord bevonden door de verantwoordelijke bestuurder(s);

-Alle verzonden vooraankondigingen en besluiten tot bestuursrechtelijke handhaving worden in afschrift ter kennisneming toegezonden aan burgemeester en wethouders;

-Jaarlijks wordt aan burgemeester en wethouders achteraf een overzicht verstrekt van alle in het kader van handhaving en toezicht getroffen maatregelen

 

Opleggen vooraankondiging tot bestuursrechtelijk optreden

hoofdstuk 5 Wabo art 5:12 t/m 5:20 Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM en de Coördinator Omgevingstaken

Gelijk aan mandaat nr 30

 

opleggen van een last onder dwangsom, tot het bedrag van € 25.000,--

hoofdstuk 5 Wabo art 5:12 t/m 5:20 Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM en de Coördinator Omgevingstaken

Gelijk aan mandaat nr 30

 

opschorten van een last onder dwangsom op verzoek van overtreder

hoofdstuk 5 Wabo art 5:12 t/m 5:20 Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM en de Coördinator Omgevingstaken

Gelijk aan mandaat nr 30

 

dwangsombesluit in te trekken na verloop van één jaar zonder overtredingen

hoofdstuk 5 Wabo art 5:12 t/m 5:20 Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM en de Coördinator Omgevingstaken

Gelijk aan mandaat nr 30

 

besluiten tot het toepassen van bestuursdwang

hoofdstuk 5 Wabo art 5:12 t/m 5:20 Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM en de Coördinator Omgevingstaken

Gelijk aan mandaat nr 30

 

besluiten tot het effectueren dan wel opschorten van het toepassen van bestuursdwang

hoofdstuk 5 Wabo art 5:12 t/m 5:20 Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM en de Coördinator Omgevingstaken

Gelijk aan mandaat nr 30

 

spoedshalve toepassen van bestuursdwang

hoofdstuk 5 Wabo art 5:12 t/m 5:20 Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM en de Coördinator Omgevingstaken

Gelijk aan mandaat nr 30

 

De mandaten genoemd onder 32 tot en met 39 met betrekking tot overige bouwregelgeving

Wet Ruimtelijke Ordening en Woningwet jo artikel 5:12 ev Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Coördinator VROM en de Coördinator Omgevingstaken

 

 

besluiten tot het intrekken van een verleende en overtreden omgevingsvergunning

hoofdstuk 5 Wabo art 5:12 t/m 5:20 Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM en de Coördinator Omgevingstaken

Gelijk aan mandaat nr 30

 

besluiten tot het stilleggen van de bouw

hoofdstuk 5 Wabo art 5:12 t/m 5:20 Awb

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM en de Coördinator Omgevingstaken

Gelijk aan mandaat nr 30

 

Het doen van een aanschrijving brandveilig gebruik

brandbeveiligings-verordening en H5 Wabo

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

·Coördinator Omgevingstaken

 

 

Het opleggen van een vooraankondiging bestuursrechtelijke handhaving

Wabo

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

·Coördinator Omgevingstaken

Voor zover het taakgebied betrekking heeft op het werkterrein van de afdeling. (WABO)

 

Goedkeuren programma van eisen voor brandveiligheids-installaties

Bouwbesluit 2012

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator omgevingstaken

 

 

Het reageren op een melding brandveilig gebruik en sloopmelding

Bouwbesluit 2012

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Omgevingstaken

Coördinator Wabo

 

 

Het beslissen op een verzoek om ontheffing van het verbod tot roken en open vuur

Bouwbesluit 2012

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Omgevingstaken

 

 

Werving en selectie van Afdelingshoofd

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Directeur

 

 

 

Werving en selectie van een medewerker

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

 

 

 

Aanstelling en ontslag van medewerkers

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

 

Na advies P&O en na overleg met de gemeentesecretaris

 

Aanstellen extra personeel

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle Afdelingshoofden

 

Ten tijde van een ramp

 

Het voordragen van functies voor functiebeschrijving

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

 

Na advies P&O

 

Het vaststellen van een functiebeschrijving

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

 

Na advies P&O

 

Het opstellen van een Persoonlijk OpleidingsPlan (POP)

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

Alle coördinatoren

 

 

Deelname opleiding binnen het afdelingsbudget

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

Alle coördinatoren

 

 

Het toekennen of beëindigen van toelagen en/of vergoedingen

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

 

Na advies P&O

 

Het verlenen van gratificaties binnen het afdelingsbudget

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

 

 

 

Het bevorderen naar functionele schaal

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

 

 

 

Het verlenen van een extra periodiek binnen de functionele schaal

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

 

 

 

Het inschakelen van een outplacementbureau

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Directeur

 

Na advies P&O

 

Het afgeven van een getuigschrift

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Alle afdelingshoofden

 

Na advies P&O

 

Het vaststellen van de Piketregeling

Regionale Piketregeling

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Oproepen extra personeel, aanwijzen van eigen personeel en opdracht geven aan eigen personeel in geval van een ramp

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Directeur

 

Ten tijde van een ramp

 

Het toekennen van bijzonder verlof

CAR/UWO

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

·afdelingshoofden

 

Na advies P&O

 

Het voeren van invorderingsprocedures bij de kantonrechter

 

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

Tot een bedrag van €2000,-, met uitzondering van huurzaken

 

Het beslissen op verzoeken om nadeelscompensatie

Awb

B&W

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Aangifte doen bij de politie

Gemeentewet

B&W

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Doorzenden geschriften, bezwaarschriften of beroepschriften, tot behandeling waarvan kennelijk een ander orgaan bevoegd is

Awb

B&W

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het besluiten tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een evenement, alsmede het intrekken of wijzigen ervan

Art. 2:12 APV

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het beslissen op een verzoek om ontheffing om een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan zeven dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg.

Art. 5:4 APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

BeleidsadviseurBeleidsadviseursteam bestuursondersteuning

 

 

Het beslissen op een verzoek voor een ontheffing voor:

·het te koop aanbieden van voertuigen

·het parkeren van reclamevoertuigen

·het parkeren van grote voertuigen

·het parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

·het parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen

Art. 5:5, 5:6 en 5:7 APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

BeleidsadviseurBeleidsadviseursteam bestuursondersteuning

 

 

Het beslissen op een verzoek om vergunning voor het innemen van een standplaats, alsmede het intrekken of wijzigen ervan

Art. 5:14 ev APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

In overeenstemming met de standplaatsennotitie

 

Het beslissen op een verzoek om ontheffing voor geluid alsmede het intrekken of wijzigen ervan.

Art. 4:4 APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

Overleg met team VROM

 

Het beslissen op een verzoek om ontheffing voor het aanleggen, stoken of hebben van een vuur, alsmede het intrekken of wijzigen ervan.

Art. 5:28 APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het besluiten tot het verlenen van een vergunning voor plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg (bijvoorbeeld aankondigingsborden), alsmede het intrekken of wijzigen ervan.

Art. 2:5 en 2:6 APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

Beleidmedewerkers Team Bestuursondersteuning

Voor zover de aanvraag het plaatsen van driehoeksborden of spandoeken of andere werkzaamheden van het team bestuursondersteuning betreft.

 

Het beslissen op een verzoek om vergunning voor het afleveren van vuurwerk, alsmede de intrekking of de wijziging ervan.

Art. 2:44 APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het aanwijzen van collectieve festiviteiten

Art. 4:2 APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het aanwijzen van incidentele festiviteiten

Art. 4:3 APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het besluiten tot het verlenen van een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen, alsmede het intrekken of wijzigen ervan.

Art. 5:10 APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

Met inachtname van het collecterooster zoals dat jaarlijks door het CBF wordt vastgesteld.

 

Het besluiten tot het verlenen van een vergunning voor een optocht

Art. 2:12 APV

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het beslissen op een verzoek om ontheffing van het verbod om ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op of aan door de burgemeester aangewezen wegen of gedeelten daarvan, alsmede het intrekken of wijzigen van de ontheffing.

Art. 2:4 APV

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het besluiten tot het verlenen van een ontheffing voor het houden van wedstrijden op de weg, alsmede het intrekken of het wijzigen ervan.

Wegenverkeerswet 1994

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

Voor zover tot het taakveld van de team bestuursondersteuning behoort (bijv. bij evenementen) en in overleg met en na advisering van de afdeling Weg- en Waterbouw.

 

Het opvragen van inlichtingen uit het algemene documentatieregister in verband met een te verlenen Koninklijke Onderscheiding, inclusief het aanvragen van een uittreksel uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging.

Besluit inlichtingen Justitiële Documentatie

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

Voor zover inlichtingen nodig zijn voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

 

Het opvragen van inlichtingen uit het strafregister

Besluit inlichtingen Strafregister

Burgemeester Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

Voor zover inlichtingen nodig zijn voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

 

Het opvragen van gegevens uit het politieregister

Besluit Politieregisters

Burgemeester Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

Voor zover inlichtingen nodig zijn voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

 

Het besluiten tot het verlenen van een vergunning voor het uitoefenen van een horeca of slijtersbedrijf

Art. 3 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het verbinden van nadere voorwaarden aan een reeds verleende Drank- en horecavergunning

Art. 4 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het besluiten tot het verlenen van een ontheffing van het in artikel 35 van de Drank en Horecawet vervatte verbod voor de uitoefening van het horecabedrijf ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard.

Art. 35 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het besluiten tot het verlenen van een exploitatievergunning, alsmede het intrekken of wijzigen ervan.

Art. 2:15 APV

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het beslissen op een verzoek om vergunning voor het houden van loterijen of een bingo, alsmede het intrekken of wijzigen ervan.

Art. 3 Wet op de Kansspelen

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het in ontvangst nemen van een melding klein kansspel en het geven van een reactie daarop.

Wet op de Kansspelen

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het besluiten tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning ten behoeve van speelautomaten, alsmede het intrekken of het wijzigen ervan.

Wet op de Kansspelen

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het aanwijzen van/ verlenen van vrijstelling voor 12 koopzondagen per jaar alsmede het intrekken of het wijzigen ervan.

Artikel 5 Winkeltijdenverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

Conform het bepaalde in de verordening.

Op industrieterrein Nijverwaard en Noord-Oostkwadrant aanwijzen in overleg met winkeliers.

 

Het beslissen op aanvragen om een ontheffing van de Winkeltijdenwet.

Artikel 7 en 9 van de winkeltijdenverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Beleidsmedewers team Bestuursondersteuning

 

 

Het aanwijzen van de secretaris en diens plaatsvervangers van de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften

De Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het wijzigen van het hoofdproces bevolkingszorg van het basis rampenplan

Wet rampen en zware ongevallen

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

BeleidsadviseurBeleidsadviseurARB-er

 

 

Het benoemen en ontslaan van leden van het Bedrijfs Opvang Team (B.O.T.)

Draaiboek “Opvang na traumatische ervaringen”

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

BeleidsadviseurARB-er

 

 

Invoeren, beheren en autoriseren van gemeentelijke gegevens op de provinciale risicokaart

Besluit Registratieplicht Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

ARB-er

 

 

Opleggen van een last onder dwangsom

Artikel 125 gemeentewet juncto artikel 5:21 tm 5:32 Awb

B&W en Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

·vooraf akkoord van portefeuillehouder

·verder ondermandaat niet toegestaan

 

Het beheer van de geldmiddelen en het toezicht op de kleine kassen

 

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Directeur SCD

conform de vastgestelde richtlijnen

 

Het treffen van betalings- en invorderingsmaatregelen, met uitzondering van gemeentelijke belastingen

 

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Directeur SCD

 

 

Het verzenden van raads- en collegebesluiten aan de provincie (GS) en het rijk, zoals de begroting, en de jaarrekening

Gemeentewet

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator FPC

 

 

Het oninbaar verklaren van gemeentelijke belastingen en het niet verder bemoeilijken van belastingschuldigen alsmede het oninbaar verklaren en afschrijven van vorderingen

Gemeentewet, Invorderingswet 1990

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Directeur GBD

 

 

Het aanvragen van een vergunning voor overschrijding van de kasgeldlimiet

Wet financiering lagere overheden

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Directeur SCD

Verder ondermandaat uitsluitend mogelijk aan de Treasurer van het SCD

 

Het legaliseren van een handtekening

-

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het waarmerken van kopieën

-

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het geven van advies over naamswijzging

Burgerlijk Wetboek

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het doen van bekendmakingen

Kieswet

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Verdeling van de gemeente in stemdistricten

Kieswet

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

 

 

 

Nemen van beslissingen in verband met de stemming

Kieswet

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

 

Geldt ten aanzien van hoofdstuk J Kieswet

 

Het nemen van beslissingen omtrent het stemmen bij volmacht

Kieswet

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

 

Geldt ten aanzien van hoofdstuk K van de Kieswet

 

Het vaststellen van de stemlokalen

Kieswet

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het in ontvangst nemen van aanvragen voor, het beslissen op inclusief de afdracht aan het ministerie en verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten en overige reisdocumenten

Paspoortwet/Paspoort-uitvoeringsregeling

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het in ontvangst nemen van en adviseren over verzoeken tot naturalisatie

Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het beslissen op verzoeken om het Nederlanderschap te verkrijgen door optie

Rijkswet voor het Nederlanderschap

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het vaststellen van het rechtmatig verblijf.

Vreemdelingenwet 2000

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het in ontvangst nemen van meldingen, aanvragen voor en het uitreiken van verblijfsdocumenten aan die vreemdelingen waarvan het is toegestaan in Nederland te verblijven, alsmede het innen van de hiervoor verschuldigde leges.

Vreemdelingenwet 2000, artikel 8.

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het afgeven van een aanmeldsticker

Vreemdelingenwet 2000, Voorschrift Vreemdelingen 2000

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het beslissen op een aanvraag van een rijbewijs

Wegenverkeerswet

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het beslissen op het afgeven van producten ontleend aan de GBA

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het opnemen van een verklaring onder eed of gelofte t.b.v. gegevens over de burgerlijke staat

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Samenleving en bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het beslissen m.b.t. de opneming van gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerd partner

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Samenleving en bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het beslissen over de verwijdering van gegevens van de persoonslijst

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Samenleving en bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het beslissen om gegevens in de basisadministratie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Samenleving en bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het beslissen om geen of ten dele gevolg te geven aan een aangifte, een burgerlijke staat op te nemen, een gegeven over een nationaliteit niet op te nemen.

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Samenleving en bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het bijhouden van de gemeentelijke basisadministratie

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Zorg voor lijkschouwing en lijkbezorging in niet voorziene gevallen.

Wet op lijkbezorging

Burgemeester

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Samenleving en Bestuur

Coördinator Diensverlening en Medewerker team Diensverlening

 

 

Het aanwijzen van aanbiedplaatsen voor het ophalen van huisvuil

Afvalstoffenverordening gemeente Sliedrecht 2011

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen en beleidsadviseurs

Infra en Groen

 

 

Het aanwijzen van dagen en tijden voor het overdragen of het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst

Afvalstoffenverordening gemeente Sliedrecht 2011

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen en beleidsadviseurs

Infra en Groen

 

 

Beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor het ophalen van diverse categorieën afvalstoffen.

Afvalstoffenverordening gemeente Sliedrecht 2011

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen en beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het beslissen op een verzoek voor een vergunning voor een standplaats op de weekmarkt, alsmede wijzigen, intrekken en schorsen van de vergunning

Marktverordening 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het beslissen op een verzoek voor een ontheffing en het verbinden van voorschriften en beperkingen daaraan, voor het venten op het marktterrein t.b.v vergunninghouders

Marktverordening 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het uitsluiten van meelopers of standwerkers van een dagplaats of standwerkersplaats

Marktverordening 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het onmiddellijk verwijderen van vergunninghouders van de markt

Marktverordening 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het afwijken van de standaardmaten bij de toewijzing van standplaatsen

Marktreglement 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het inschrijven van een houder van een vergunning voor een vaste standplaats op de anciënniteitenlijst, alsmede het doorhalen van de inschrijving

Marktreglement 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het inschrijven van aanvragers op de wachtlijst, alsmede het doorhalen van de inschrijving

Marktreglement 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het verstrekken van een schriftelijk bewijs van inschrijving op de wachtlijst

Marktreglement 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het overschrijven van een vergunning voor een vaste standplaats

Marktreglement 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het toewijzen van een standplaats als vaste plaats, seizoensplaats, dagplaats of standwerkersplaats

Marktreglement 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het beslissen op een verzoek voor een tijdelijke ontheffing van de verplichting tot de persoonlijke inname van een standplaats

Marktreglement 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het beslissen op een verzoek voor een vergunning om zich te laten vervangen

Marktreglement 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het beslissen op een verzoek voor een ontheffing van de verplichting de standplaats tot sluitingstijd in te nemen

Marktreglement 2006

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Marktmeester

beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Beslissen op een aanvraag van een ontheffing voor het veranderen en schade toebrengen aan gemeentelijke havens, dijken en wallen

APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen Infra en Groen

 

 

Beslissen op verzoeken om plaatsing van fietsenrekjes, paaltjes en ander straatmeubilair

APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen en beleidsadviseurs Infra en Groen

Beleidsadviseur

 

 

Het uitvoeren van bevoegdheden o.g.v. de Havenverordening Sliedrecht

Havenverordening Sliedrecht

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

* Havenmeester

* toezichthouder

 

 

Het verlenen van een vergunning voor het leggen van kabels- en leidingen.

APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen beleidsadviseurs en medewerkers

Infra en Groen

Conform het Handboek Kabels en Leidingen

 

Het aansprakelijk stellen van derden bij schade/vernielingen van de weg, straatmeubilair en lichtmasten

Burgerlijk Wetboek

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen beleidsadviseurs

Infra en Groen Beleidsadviseur

Het doen van aangifte wordt in praktijk gedaan door CityTec, doordat wij het herstel hebben afgekocht.

 

Het nemen van besluiten over de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, en onderborden (verkeersbesluiten)

Wegenverkeerswet 1994

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen beleidsadviseurs

Infra en Groen Beleidsadviseur

Akkoord Werkgroep Verkeer

 

Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen alsmede het intrekken of wijzigen ervan

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen beleidsadviseurs

Infra en Groen Beleidsadviseur

Voor zover niet tot het taakveld van de afdelingteam bestuursondersteuning behoort.

 

Het verlenen van ontheffingen

Wegenverkeerswet 1994

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen beleidsadviseurs

Infra en Groen Beleidsadviseur

Voor zover dit niet tot het taakveld van de afdelingteam bestuursondersteuning behoort.

 

Het verlenen van ontheffingen

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen beleidsadviseurs

Infra en Groen Beleidsadviseur

 

 

Het aanzeggen van bestuursdwang wegens het op of aan de weg plaatsen van voorwerpen of stoffen

APV

Gemeentewet

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen beleidsadviseurs

Infra en Groen Beleidsadviseur

Voor zover dit tot het taakgebied van de afdeling behoort

 

Het besluiten tot het verlenen van een vergunning voor plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg alsmede het intrekken of wijzigen ervan.

Art. 2:5 en 2:6 APV

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Infra en Groen beleidsadviseurs Infra en Groen

 

 

Het beslissen tot het starten en indienen van een verzoek tot vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet Geluidhinder bij Gedeputeerde Staten.

Wet Geluidhinder

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

BeleidsadviseurCoördinator VROM beleidsadviseurs team VROM

Indien er geen opmerkingen zijn ingebracht

 

Ondertekenen van meldingsformulieren alsmede het verstrekken van aanvullende informatie

Wet op de Bodembescherming, art. 41

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM beleidsadviseurs team VROM Beleidsadviseur

 

 

Het ondertekenen van brieven aan overleg instanties

WRO, art. 10

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM beleidsadviseurs team VROM Beleidsadviseur

 

 

Het verkopen of verhuren van snippergroen inclusief het weigeren van verzoeken om verkoop of verhuur van snippergroen

Burgerlijk Wetboek

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Vastgoed en beleidsadviseurs team Vastgoed Beleidsadviseur

·Met inachtneming van de door B&W vastgestelde prijzen

·Na positieve adviezen van de betreffende vakafdelingen over in ieder geval de belangen van de grond voor de openbare ruimte en hoofdwaterleiding/ hoofdriool

 

Toestaan doorverkoop percelen op bedrijfsterreinen

Burgerlijk Wetboek

B&W

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Vastgoed en beleidsadviseurs team Vastgoed Beleidsadviseur

Bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met bestemmingsplan

* na positief advies afdeling projecten

 

Vaststellen bouwsom

Legesverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Omgevingstaken

Coördinator VROM

Coördinator Wabo

 

 

Vaststellen leges bouwvergunning aan de hand van de bouwkosten

Legesverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Omgevingstaken

Coördinator Wabo

Coördinator VROM

Medewerkers VROM ?

 

 

Het in beheer geven van gemeentelijke woningen en overige panden.

 

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator Vastgoed en beleidsadviseurs team Vastgoed

Coördinator VROM beleidsadviseurs team VROM Beleidsadviseur

 

 

Het geven van toestemming voor het huren van een woning boven de aftoppingsgrens.

 

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM beleidsadviseurs team VROM Coördinator Vastgoed en beleidsadviseurs team Vastgoed Beleidsadviseur

Voor zover de grens van 4% van verhuizingen boven de aftoppingsgrens niet overschreden wordt.

 

Het verlenen van startersleningen

Verordening Gemeenterekening VROM Starterslening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Ruimte

Coördinator VROM beleidsadviseurs team VROM Coördinator Vastgoed en beleidsadviseurs team Vastgoed Beleidsadviseurbeleidsadviseur

Het ondermandaat voor de beleidsadviseur Grondzaken geldt alleen bij afwezigheid van zowel de afdelingshoofd Ruimte als de beleidsadviseur Volkshuisvesting en monumenten

 

Het jaarlijks vaststellen van het gebruiksrooster van de gemeentelijke overdekte sportaccommodaties

Gemeentewet

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

Coördinator WEZ

Beleidsadviseur WEZ

Binnen de grenzen van het vigerende tarievenbeleid

 

Het in gebruik geven van gemeentelijke overdekte sportaccommodaties, inclusief incidentele verhuur

Gemeentewet

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

Coördinator WEZ

Beleidsadviseur WEZ

Binnen grenzen tarievenbeleid en met toepassing gebruiksrooster

 

Vaststelling schoolvakanties openbare basisscholen op basis van landelijke richtlijnen van het ministerie

Regeling spreiding zomervakantie

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

Coördinator WEZ

 

 

Opgave leerlingen basisonderwijs op de betreffende teldatum aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Wet op het basisonderwijs

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

Directeur Basisschool

 

 

Akkoordverklaring t.b.v. de accountantscontrole basis- en speciaal onderwijs

Wet op het basisonderwijs

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

Coördinator WEZ

Beleidsadviseur WEZ

 

 

Het beslissen op een verzoek om toekenning leerlingenvervoer bijzonder en speciaal onderwijs, inclusief hantering van de hardheids-clausule

Verordening Leerlingenvervoer

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

Coördinator WEZ

Beleidsmedewerker WEZ

o.g.v. de verordening en de hiermee samenhangende gunningen aan vervoersbedrijven en budgetvoorschriften

 

Jaarlijkse opgave aan het ministerie van de omvang en behandeling van het schoolverzuim

Leerplichtwet

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

Leerplicht-ambtenaar

 

 

verlenen, weigeren en vaststellen van activiteitsubsidies

Artikel 9 Subsidieverordening

Artikel 4:25 en 4:35 Awb en art. 26 Hoofdstuk 7

Subsidieverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

·o.g.v. subsidieverordeningen en gevoteerde budgetten

·bij bedragen boven de 100.000 euro is vooraf akkoord van portefeuillehouder noodzakelijk

 

verlenen, weigeren en vaststellen van budgetsubsidies

Artikel 10 Subsidieverordening Artikel 4:25 en 4:35 Awb en art. 26 Hoofdstuk 7 Subsidieverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

·o.g.v. subsidieverordeningen en gevoteerde budgetten

·bij bedragen boven de 100.000 euro is vooraf akkoord van portefeuillehouder noodzakelijk

 

verlenen, weigeren en vaststellen van waarderingsubsidies

Artikel 11

Subsidieverordening Artikel 4:25 en 4:35 Awb en art. 26 Hoofdstuk 7 Subsidieverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

·o.g.v. subsidieverordeningen en gevoteerde budgetten

·bij bedragen boven de 100.000 euro is vooraf akkoord van portefeuillehouder noodzakelijk

 

verlenen, weigeren en vaststellen van exploitatiesubsidies

Artikel 12 Subsidieverordening Artikel 4:25 en 4:35 Awb en art. 26 Hoofdstuk 7 Subsidieverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

·o.g.v. subsidieverordeningen en gevoteerde budgetten

·bij bedragen boven de 100.000 euro is vooraf akkoord van portefeuillehouder noodzakelijk

 

Verrichten van handelingen in het kader van de procedurevoorschriften

Hoofdstuk 4 Subsidieverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Verrichten van handelingen in het kader van de verplichtingen van de subsidieontvanger

Hoofdstuk 6 Subsidieverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

 

 

Het verlenen van instemming voor het vormen en aanhouden van één of meer reserves en voorzieningen.

Artikel 22 tot en met 26 Subsidieverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

* na positief advies FPC

 

Het intrekken of wijzigen van een subsidie

Artikel 46 Subsidieverordening

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Samenleving en bestuur

 

Na akkoord portefeuillehouder

181.h

Het besluiten over de opname van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouder(bureau)s en peuterspeelzalen in het LRKP en het voeren van routinematige correspondentie met hierover

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

B&W

Afdelingshoofd Samenleving en Bestuur

Coördinator WEZ

Alle medewerkers WEZ

Met inachtname van het GGD advies bij het besluiten over de opname in het LKR

Mandaat aan niet-ondergeschikten

No.

Aan Secretaris gemandateerde bevoegdheid

Juridische Grondslag

Bevoegd Orgaan

Ondermandaat (functie)

Ondermandaat afdelingshoofd aan

Voorwaarden

182

Het wijzigen en aanvullen van het hoofdproces Coördinatie en Commandovoering

Wet rampen en zware ongevallen

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Regionale commandant van de Brandweer

 

 

183

Het wijzigen en aanvullen van het hoofdproces Bron- en Effectbestrijding

Wet rampen en zware ongevallen

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Regionale commandant van de Brandweer

 

Met uitzondering van de operationele ondersteuning

184

Het wijzigen en aanvullen van het hoofdproces Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

Wet rampen en zware ongevallen

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Regionaal Geneeskundig Functionaris

 

 

185

Het wijzigen en aanvullen van het hoofdproces Openbare orde, Verkeer en Strafrechtelijk onderzoek

Wet rampen en zware ongevallen

B&W

Mandaat aan:

gemeentesecretaris

Korpschef Zuid-Holland Zuid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Bevoegd orgaan

Volmacht aan

 

Het vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten rechte.

Art 171 Gemeentewet

Burgemeester

Afdelingshoofden

Coördinatoren

Beleidsadviseurs

Juridisch controller

Uitsluitend indien en voor zover het college of de burgemeester mandaat heeft verleend te besluiten de betreffende

rechtshandeling te verrichten, of indien en voor zover het college heeft besloten die rechtshandeling te verrichten.

Ondermandaat/ volmacht aan niet-ondergeschikten alleen mogelijk aan advocaten of notarissen