Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014
CiteertitelVerordening marktgelden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet
 2. www.overheid.nl
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-201301-01-2015nieuwe regeling

10-12-2013

het kompas, 19 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014

 

 

 

Versie geldig vanaf 1 januari 2014

Verordening marktgelden 2014

Verantwoordelijke afdeling

Plantsoenen en Reiniging. telefoon (0184) 495939

De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden, onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad van de gemeente Sliedrecht;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen een wijziging op de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgelden" wordt een recht geheven voor het:

 • 1.

  gebruik van een standplaats voor het ten verkoop aanbieden of voorradig hebben van goederen op de daarvoor in de "Marktverordening van de gemeente Sliedrecht" aangewezen tijd en plaats;

 • 2.

  het gebruik maken van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten ten behoeve van reclame- en promotieactiviteiten, verder te noemen reclame-/promotiegeld.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven van degene die het gebruik van een standplaats heeft.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar de oppervlakte van de in artikel 1 bedoelde standplaats plus een vast bedrag per markthandelaar. Dit bedrag wordt verhoogd indien gebruik wordt gemaakt van de elektriciteitsvoorziening.

Artikel 4 Belastingtarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een standplaats, ongeacht de wijze waarop, per m² ingenomen oppervlakte of gedeelte daarvan:

  • a.

   per dag of gedeelte daarvan € 1,70

  • b.

   per kalendermaand € 5,90

  • c.

   per kalenderkwartaal € 13,95

  • d.

   per kalenderjaar € 50,00

 • 2.

  Bij gebruik van de gemeentelijke elektriciteitsvoorziening (direct of indirect) worden de onder 1. vermelde tarieven als volgt verhoogd:

  • a.

   kleinverbruik (16 ampère)

   • -

    per marktdag (alleen van toepassing zijnde op meelopers en standwerkers) € 3,05

   • -

    per kalenderkwartaal € 35,45

  • b.

   grootverbruik (krachtstroom)

   • -

    per kalenderkwartaal € 91,15

 • 3.

  Het onder 1. a vermelde tarief wordt per markthandelaar met € 2,35 per dag verhoogd wegens reclame-/promotiegeld. De onder 1. b,c en d vermelde tarieven worden per markthandelaar met € 10,- per maand verhoogd wegens reclame-/promotiegeld.

 • 4.

  De in dit artikel vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 5 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De marktgelden moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  De marktgelden moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt toegezonden binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Teruggaaf

Indien de belastingplichtige het recht op zijn standplaats opzegt, of als gevolg van langdurige ziekte of ingeval van overlijden, geen gebruik meer kan maken van een standplaats, waarvoor de marktgelden voor ten minste een kalenderkwartaal-eenheid zijn betaald, vindt teruggaaf van de marktgelden plaats naar het aantal volle kalendermaanden, dat nog resteert in die eenheid. Deze teruggaaf wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Standplaatsvergunning

1.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning of

het wijzigen van de vergunning € 16,70.

 • 2.

  Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het plaatsen op de wachtlijst per inschrijving € 16,70.

 • 3.

  Het tarief bedraagt voor de handhaving van de inschrijving, per inschrijving per kalenderjaar € 10,30.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgelden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgelden 2013" zoals vastgesteld op 28 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2014".

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Sliedrecht op 10 december 2013

De griffier, De voorzitter,

A.Overbeek drs. A.P.J. van Hemmen