Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 255
 2. Invorderingswet 1990, artikel 26
 3. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-201501-01-201501-01-2019nieuwe regeling

24-03-2015

Gemeenteblad, 17 april 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

 

De raad van de gemeente Sliedrecht;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Artikel 1 Heffingen waarvoor kwijtschelding wordt verleend

Kwijtschelding kan aangevraagd en verleend worden voor:

 • 1.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • 2.

  Afvalstoffenheffing;

 • 3.

  Rioolheffing;

 • 4.

  Hondenbelasting (alleen voor de eerste hond en tot maximaal de helft van het voor de eerste hond verschuldigde bedrag);

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Voor alle overige gemeentelijke heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100%.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100% van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 van 10 december 2013wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 24 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

dr. M.J.E.M. van Dam drs. A.P.J. van Hemmen