Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordeningnaamgeving en nummering (adressen) gemeente Sliedrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordeningnaamgeving en nummering (adressen) gemeente Sliedrecht
Citeertitel'Verordening naamgeving en numm ering (adressen)' gemeente  Sliedrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-201723-02-2010Nieuwe regeling

28-10-2014

Gemeenteblad, 7 september 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordeningnaamgeving en nummering (adressen) gemeente Sliedrecht

 

 

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze verordening (en de daarop berustende bepalingen) wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Adres:door het college aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekendebenaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, eennummeraanduiding en de naam van een woonplaats.

 • b.

  Afgebakendterrein:een terrein met een kunstmatige of natuurlijke afbakening, waarop zich geen verblijfsobjecten bevinden en dat betreedbaar en afsluitbaar is.

 • c.

  College:het college van burgemeester en wethouders.

 • d.

  Convenant:het tussen de Minister van Infrastructuur & Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Post NL BV gesloten Kader Convenant en Nader Convenant inzake postcodes.

 • e.

  Ligplaats:door het college als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld meteen op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die is bestemd voor het permanentafmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

 • f.

  Nummeraanduiding: door het college als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject , een standplaats, een ligplaats en een afgebakend terrein dat bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter-en/of cijfercombinatie.

 • g.

  Openbareruimte:door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorzienebuitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.

 • h.

  Pand:kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-con structief zelfstandige eenheiddie direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

 • i.

  Rechthebbende:een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om in die zaak te handelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder.

 • j.

  Standplaats:door het college als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan dat isbestemd voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden envoor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

 • k.

  Uitvoeringsvoorschriften:nadere bepalingen inzake naamgeving en nummering (adressen).

 • l.

  Verblijfsobject:de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt v ia een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, die onderwerpkan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

 • m.

  Wijk-enbuurtindeling:een indeling van de gemeente in wijken en buurten conform de eisen die het CBS aan deze indeling verbindt.

 • n.

  Woonplaats:door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van hetgrondgebied van de gemeente.

 • o.

  DeWet:Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

HOOFDSTUK 2. Naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, toekennen van namen aan de openbare ruimte, het nummeren van verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en afgebakende terreinen

Artikel 2  

 • 1.

  Het college stelt de grens en de naam van de woonplaats( en) vast en kan desgewen st de woonplaats( en), al dan niet op basis van bouwblokken, in wijken en buurten verdelen en aanduiden met namen, zo nodig met letters en nummers .

 • 2.

  Het college kent per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zonodig aangemeentelijke gebouwen en bouwwerken.

 • 3.

  Onder vaststellen, verdelen, aanduiden en toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid en tweede lid,wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan .

Artikel3.

 • 1.

  Het college stelt de ligplaatsen en standplaat sen vast.

 • 2.

  Het college kent binnen het grondgebied van de gemeente nummers toe aan verblijfsobjecten,ligplaatsen en standplaat sen.

 • 3.

  Het college bepaalt de afbakening van panden , verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

 • 4.

  De toekenning of afbakening, zoals bedoeld in het tweede en derde lid, kan ook op voor personen toegankelijke objecten, zijnde niet verblijfsobjecten of op afgebakende terreinen worden toegepast, indien dat naar oordeel van het college noodzakelijk is.

 • 5.

  Onder vaststellen, toekennen en bepalen, zoals bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, word ttevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

Artikel4.

 • 1.

  De door het college toegekende namen , zoals vervat in artikel 2, worden door of in opdracht van de gemeente blijvend zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  Aan objecten, zoals aangegeven in artikel 3, waarvoor een nummer is vastgesteld moet dat nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

 • 3.

  Het is eenieder die daartoe niet is bevoegd is, verboden namen aan de openbare ruimte en woonplaatsen, wijken en buurten toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

 • 4.

  Het is een ieder die daartoe niet is bevoegd, verboden aan een pand of verblij fsobject, stand- of ligplaat s of afgebakend terrein nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

HOOFDSTUK 3. Plaatsen van naam- en nummerborden Artikel 5.Gedoogplicht naamborden

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

 

 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met namen van de openbare ruimte, naamverwij sborden, nummerborde n, nummer verzamelborden en andere (verwijs)aanduidingen aan een bouwwerk, gebouw, muur , paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, draagt de rechthebbende er zorg voor dat de hier bedoelde borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  Indien het college het noodzakelijk acht om een naambord , waarop de vervallen naam isdoorgehaald , tijdelijk naast het naambord met de nieuwe naam te handhaven zal de rechthebbendedit toelaten als daaraan door het college een termijn van niet langer dan een jaar is verbonden.

 • 3.

  De rechthebbende zorgt er voor dat de in het eerste en tweede lid bedoelde borden vanaf deopenbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel6. Verplichting tot aanbrengen van nummerborden

 • 1.

  Tenzij het college anders heeft besloten, zorgt de rechthebbende van een object er voor dat de nummers, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden aangebracht op een wij ze zoals krachtens artikel 7 is bepaald.

 • 2.

  De rechthebbende draagt er zorg voor dat de in het eerste lid genoemde nummers binn en vierweken na kennisgeving van het besluit van het college zijn aangebracht.

 • 3.

  Indien een verblijfsobjecten, ligplaat sen, standplaat sen of afgebakend terrein nog niet is voltooid,wordt het nummer binn en vier weken na voltooiing aangebracht.

 • 4.

  Indien het college heeft besloten om een nummerbord, waarop het vervallen nummer is doorgehaald, naast het nummerbord met het nieuwe nummer te handhaven zal de rechthebb ende dit toelaten of daar uitvoering aan geven als daaraan door het college een termijn van niet langer dan eenjaar is verbonden.

 • 5.

  Het college kan de in het tweede en derde lid genoemde termijn verlengen.

Hoofdstuk 4 nadere voorschriften

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

 • 1.

  Het college kan uitvoering svoorschriften vaststellen betreffende het proces en de wijze van:

  • a.

   naamgeving en van begrenzing van woonplaatsen, wijken, buurten en bouwb lokken;

  • b.

   naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte;

  • c.

   nummering van verb lijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen en afgebakende terreinen;

  • d.

   opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen.

 • 2.
  • De uitvoeringsvoorschriften zijn niet strijdig met het convenant inzake postcode s.

Hoofdstuk 5: Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, artikel 5 en artikel 6, eerste tot en met het v ierde I id, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categor ie.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachten s deze verordening zijn belast de medewerker s van het team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verorden ing treedt daags na bekendmaking in werking - met terugwer kende kracht tot 23 februari

2010.

Artikel 10 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening verva llen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Artikel 11 Overgangsbepaling

 • 1.

  Namen en nummers die op grond van de in artikel I 0 genoemde regels en voorschriften aanobjecten zijn toegekend, blijven na inwerkingtreding van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die vo ldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening naamgeving en numm ering (adressen)' gemeente Sliedrecht.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 28 oktober 2014.

De griffier, De voorzitter,