Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2018
CiteertitelVerordening begrafenisrechten 2018 gemeente Sliedrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 02-01-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2018

De raad van de gemeente Sliedrecht;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2018.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats te Sliedrecht;

 • b.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie of een constructie van kunststof waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een kunststof bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • g.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • h.

  algemeen (kinder)graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken tot een leeftijd van 12 jaar;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • j.

  algemene urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • l.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • m.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of grafkelder;

 • n.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf, algemeen urnengraf of algemene urnennis is verleend;

 • o.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht.

 • p.

  wet: de Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving

 • q.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

 • r.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • s.

  grafbeplanting: winterharde beplanting;

 • t.

  dubbelgraf: twee aan elkaar grenzende graven, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

  • 4.

   het plaatsen van een aaneengesloten grafbedekking.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de bij deze verordeningbehorende tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd onder I, lid 3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als genoemd onder I van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2.

  De overige rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvraag van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  n afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van begrafenisrechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening begrafenisrechten 2017' van 13 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening begrafenisrechten 2018 gemeente Sliedrecht”.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening begrafenisrechten 2017' van 13 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening begrafenisrechten 2018 gemeente Sliedrecht”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 19 december 2017.

De griffier, De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst drs. A.P.J. van Hemmen

Tarieventabel behorende bij de Verordening begrafenisrechten 2018

De in artikel 4 genoemde rechten bedragen:

A. Algemeen graf

Begraven

1.Het recht voor het begraven van een stoffelijk overschot in een

algemeen graf bedraagt € 678,00

Onderhoud

2.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een algemeen graf met of zonder grafbedekking, wordt over de uitgiftetermijn

van 20 jaar een éénmalig recht geheven van € 943,00

3.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een algemeen graf uitgegeven voor 10 jaar voor de uitgiftedatum

1 januari 2011, voor het verlengen van een aansluitende periode van 10 jaren

een éénmalig recht geheven van € 473,00

Administratieve kosten/ vergunningen

 • 4.

  Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken € 84,00

 • 5.

  Wijziging tenaamstelling gebruiksrecht € 26,00

B. Kindergraf (algemeen graf)

Begraven

 • 1.

  Het recht voor het begraven van een lijk in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar in een kindergraf bedraagt € 339,00

 • 2.

  Het recht voor het begraven van een lijk in de leeftijd van 0 jaar in een kindergraf bedraagt € 169,00

Onderhoud

3.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een algemeen kindergraf met of zonder grafbedekking, wordt over de

uitgiftetermijn van 40 jaar een éénmalig recht geheven van € 943,00

Administratieve kosten/ vergunningen

 • 4.

  Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken € 84,00

 • 5.

  Wijziging tenaamstelling gebruiksrecht € 26,00

C. Particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats

Verkrijgen van rechten

1.Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of

particuliere gedenkplaats voor een periode van 30 jaar waarin niet meer dan twee lijken kunnen worden begraven wordt een éénmalig recht geheven van € 1.874,00

In particuliere graven op oude grafvelden kan niet meer dan 1 lijk worden

begraven.

2.Voor het stichten van een grafkelder in een particulier graf, bovenop de onder

lid 1 genoemde rechten € 1.874,00

3.Het beschikbaar stellen van een grafkelder (exclusief gedenkteken of andere

grafbedekking) door de gemeente ten behoeve van een particulier graf bovenop

de onder lid 1 en 2 genoemde rechten, bedraagt € 2.535,00

4.Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder C, leden 1 en 3

met 5 jaar wordt een recht geheven van € 351,00

5.Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder C, leden 1 en 3

met 10 jaar wordt een recht geheven van € 562,00

Begraven en bijzettenvan lijken van een persoon in de leeftijd 12 jaar en ouder

6.Het recht voor het begraven of bijzetten van een lijk in een

particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt € 678,00

Begraven en bijzetten van lijken van een persoon in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar

7.Het recht voor het begraven of bijzetten van een lijk in een particulier graf,

grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt € 339,00

Begraven en bijzetten van lijken van een persoon in de leeftijd van 0 jaar

8.Het recht voor het begraven of bijzetten van een lijk in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt € 169,00

Plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn

9.Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn

van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere

gedenkplaats bedraagt € 421,00

Onderhoud

10.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de

uitgiftetermijn van 30 jaar een éénmalig recht geheven van € 1.639,00

11.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de

verlengingstermijn van 5 jaar (zoals bedoeld onder C, lid 4) een éénmalig

recht geheven van € 455,00

12.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de

verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder C, lid 5) een éénmalig

recht geheven van € 728,00

Administratieve kosten/ vergunningen

 • 13.

  Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken € 84,00

 • 14.

  Voor het verwijderen en het herplaatsen van een gedenkteken indien een

begraving plaatsvindt in een graf waarop reeds een gedenkteken is

aangebracht € 84,00

 • 15.

  Voor een vergunning tot het stichten van een grafkelder (C lid 2) € 84,00

 • 16.

  Wijziging tenaamstelling uitsluitend recht € 26,00

D. Algemene urnennis (enkel of dubbel in de urnenmuur)

Verkrijgen van rechten

1.Voor het verlenen van een gebruiksrecht op een algemene urnennis

voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van € 562,00

2.Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder D, lid 1

met 5 jaar wordt een recht geheven van € 175,00

3.Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder D, lid 1

met 10 jaar wordt een recht geheven van € 280,00

Plaatsen en bijzetten

4.Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn

in een algemene urnennis bedraagt € 421,00

Onderhoud

5.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een algemene urnennis, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een

éénmalig recht geheven van € 943,00

6.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een algemene urnennis, wordt over de verlengingstermijn van 5 jaar

(zoals bedoeld onder D, lid 2) een éénmalig recht geheven van € 296,00

7.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een algemene urnennis, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar

(zoals bedoeld onder D, lid 3) een éénmalig recht geheven van € 473,00

Administratieve kosten

8.Wijziging tenaamstelling gebruiksrecht € 26,00

E. Algemeen urnengraf

Verkrijgen van rechten

1.Voor het verlenen van een gebruiksrecht op een algemeen urnengraf

voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van € 678,00

2.Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder E, lid 1

met 5 jaar wordt een recht geheven van € 212,00

3.Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder E, lid 1

met 10 jaar wordt een recht geheven van € 339,00

Plaatsen en bijzetten

4.Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn

in een algemeen urnengraf bedraagt € 421,00

Onderhoud

5.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een algemeen urnengraf, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een

éénmalig recht geheven van € 943,00

6.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een algemeen urnengraf, wordt over de verlengingstermijn van 5 jaar

(zoals bedoeld onder E, lid 2) een éénmalig recht geheven van € 296,00

7.Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,

een algemeen urnengraf, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar

(zoals bedoeld onder E, lid 3) een éénmalig recht geheven van € 473,00

Administratieve kosten

8.Wijziging tenaamstelling gebruiksrecht € 26,00

F. Verstrooiingsplaats

Verstrooien

1.Het recht voor het verstrooien van as op een algemene verstrooiingsplaats

op de begraafplaats bedraagt € 84,00

Naamplaatje op algemeen gedenkteken

2.Recht plaatsing naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld (20 jaar) en

beschikbaar stellen naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld, inclusief

de eerste 40 lettertekens € 84,00

G. Opgraven en ruimen

1.Het recht voor het opgraven, ruimen, plaatsen van stoffelijke overschotten

in dezelfde grafruimte (schudden) of verwijderen van een stoffelijk overschot,

bedraagt € 678,00

2.Het recht voor het opgraven, ruimen of verwijderen van een asbus of urn,

bedraagt € 421,00

3.In de rechten zoals bedoeld onder G, lid 1 en 2 is het eventueel herbegraven

of plaatsen in een andere grafruimte, in een urnennis of in een urnengraf niet

inbegrepen. Ook het leveren van een grafkist is niet inbegrepen.

 • 4.

  Verlof tot opgraving € 84,00

 • 5.

  Aanschaf van een uitvaartkist klein t.b.v. van een herbegraving € 175,00

 • 6.

  Aanschaf van een uitvaartkist groot t.b.v. van een herbegraving € 230,00

 • 7.

  Kosten voor het beschikbaar stellen van de as in een asbus na afstand

van de locatie € 84,00

H. Overige

1.Het recht bij een begraving of bijzetting voor het overschrijden van de tijdsduur

van 1 uur, voor elk half uur overschrijding of gedeelte daarvan een recht van € 111,00

2.Het recht voor het op verzoek begraven of bijzetten buiten de genoemde tijden

zoals aangegeven in de 'Nadere regels en voorschriften gemeentelijke

begraafplaats Sliedrecht 2017’ behorende bij de ‘Beheerverordening

gemeentelijke begraafplaats Sliedrecht 2017’, bedraagt € 500,00

3.Het met groene takken camoufleren van de grafkuil tijdens een begraving € 30,00

I. Onderhoudsrecht en afkoop van vóór 1 januari 2011 uitgegeven graven

 • 1.

  Particulier graf, per kalenderjaar € 90,00

 • 2.

  Algemeen graf, per kalenderjaar € 60,00

 • 3.

  Deze rechten kunnen als volgt worden afgekocht door betaling ineens:

  • -

   voor 1 jaar, 1 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 2 jaar, 2 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 3 jaar, 3 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 4 jaar, 4 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 5 jaar, 5 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 6 jaar, 6 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 7 jaar, 7 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 8 jaar, 7 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 9 jaar, 8 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 10 jaar, 8 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 11 jaar, 9 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 12 jaar, 10 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 13 jaar, 11 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 14 jaar, 11 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 15 jaar, 12 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 16 jaar, 12 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 17 jaar, 13 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 18 jaar, 13 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 19 jaar, 14 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 20 jaar, 14 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 21 jaar, 15 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 22 jaar, 15 maal het jaarlijks recht;

  • -

   voor 23 jaar, 15 maal het jaarlijks recht;

met dien verstande, dat de rechten over het lopende jaar verschuldigd blijven.

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2017,

De griffier,

mr. R.P.A. van Aalst

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 19 december 2017.

De griffier, De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst drs. A.P.J. van Hemmen

Tarieventabel behorende bij de Verordening begrafenisrechten 2018

De in artikel 4 genoemde rechten bedragen:

 

A. Algemeen graf

 

Begraven

 

1.

Het recht voor het begraven van een stoffelijk overschot in een algemeen graf bedraagt

 

€ 678,00

 

Onderhoud

 

2.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemeen graf met of zonder grafbedekking, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een éénmalig recht geheven van

   

€ 943,00

3.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemeen graf uitgegeven voor 10 jaar voor de uitgiftedatum 1 januari 2011, voor het verlengen van een aansluitende periode van 10 jaren een éénmalig recht geheven van

    

€ 473,00

 

Administratieve kosten/ vergunningen

 

4.

Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken

€ 84,00

5.

Wijziging tenaamstelling gebruiksrecht

€ 26,00

 

B. Kinder graf (algemeen graf)

 

Begraven

 

1.

Het recht voor het begraven van een lijk in de leeftijd van

1 tot en met 11 jaar in een kindergraf bedraagt

 

€ 339,00

2.

Het recht voor het begraven van een lijk in de leeftijd van

0 jaar in een kindergraf bedraagt

 

€ 169,00

 

Onderhoud

 

3.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemeen kindergraf met of zonder grafbedekking, wordt over de uitgiftetermijn van 40 jaar een éénmalig recht geheven van

   

€ 943,00

 

Administratieve kosten/ vergunningen

 

4.

Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken

€ 84,00

5.

Wijziging tenaamstelling gebruiksrecht

€ 26,00

 

C. Particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats

 

Verkrijgen van rechten

 

1.

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of

particuliere gedenkplaats voor een periode van 30 jaar waarin niet meer dan twee lijken kunnen worden begraven wordt een éénmalig recht geheven van

    

€ 1.874,00

 

In particuliere graven op oude grafvelden kan niet meer dan 1 lijk worden begraven.

 

2.

Voor het stichten van een grafkelder in een particulier graf, bovenop de onder lid 1 genoemde rechten

 

€ 1.874,00

3.

Het beschikbaar stellen van een grafkelder (exclusief gedenkteken of andere grafbedekking) door de gemeente ten behoeve van een particulier graf bovenop de onder lid 1 en 2 genoemde rechten, bedraagt

   

€ 2.535,00

4.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder C, leden 1 en 3 met 5 jaar wordt een recht geheven van

€ 351,00

5.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder C, leden 1 en 3 met 10 jaar wordt een recht geheven van

€ 562,00

 

Begraven en bijzetten van lijken van een persoon in de leeftijd 12 jaar en ouder

 

6.

Het recht voor het begraven of bijzetten van een lijk in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt

  

€ 678,00

 

Begraven en bijzetten van lijken van een persoon in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar

 

7.

Het recht voor het begraven of bijzetten van een lijk in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt

  

€ 339,00

 

Begraven en bijzetten van lijken van een persoon in de leeftijd van 0 jaar

 

8.

Het recht voor het begraven of bijzetten van een lijk in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt

€ 169,00

 

Plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn

 

9.

Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt

€ 421,00

 

Onderhoud

 

10.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de uitgiftetermijn van 30 jaar een éénmalig recht geheven van

   

€ 1.639,00

11.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de verlengingstermijn van 5 jaar (zoals bedoeld onder C, lid 4) een éénmalig recht geheven van

   

€ 455,00

12.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder C, lid 5) een éénmalig recht geheven van

   

€ 728,00

 

Administratieve kosten/ vergunningen

 

13.

Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken

€ 84,00

14.

Voor het verwijderen en het herplaatsen van een gedenkteken indien een begraving plaatsvindt in een graf waarop reeds een gedenkteken is aangebracht

  

€ 84,00

15.

Voor een vergunning tot het stichten van een grafkelder (C lid 2)

€ 84,00

16.

Wijziging tenaamstelling uitsluitend recht

€ 26,00

 

D. Algemene urnennis (enkel of dubbel in de urnenmuur)

 

Verkrijgen van rechten

 

1.

Voor het verlenen van een gebruiksrecht op een algemene urnennis voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van

  

€ 562,00

2.

Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder D, lid 1 met 5 jaar wordt een recht geheven van

 

€ 175,00

3.

Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder D, lid 1 met 10 jaar wordt een recht geheven van

 

€ 280,00

 

Plaatsen en bijzetten

 

4.

Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn in een algemene urnennis bedraagt

€ 421,00

 

Onderhoud

 

5.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemene urnennis, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een éénmalig recht geheven van

  

€ 943,00

6.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemene urnennis, wordt over de verlengingstermijn van 5 jaar (zoals bedoeld onder D, lid 2) een éénmalig recht geheven van

   

€ 296,00

7.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemene urnennis, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder D, lid 3) een éénmalig recht geheven van

   

€ 473,00

 

Administratieve kosten

 

8.

Wijziging tenaamstelling gebruiksrecht

€ 26,00

 

E. Algemene urnengraf

 

Verkrijgen van rechten

 

1.

Voor het verlenen van een gebruiksrecht op een algemeen urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van

  

€ 678,00

2.

Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder E, lid 1 met 5 jaar wordt een recht geheven van

 

€ 212,00

3.

Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder E, lid 1 met 10 jaar wordt een recht geheven van

 

€ 339,00

 

Plaatsen en bijzetten

 

4.

Het recht voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn in een algemeen urnengraf bedraagt

 

€ 421,00

 

Onderhoud

 

5.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemeen urnengraf, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een éénmalig recht geheven van

  

€ 943,00

6.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemeen urnengraf, wordt over de verlengingstermijn van 5 jaar (zoals bedoeld onder E, lid 2) een éénmalig recht geheven van

   

€ 296,00

7.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats, een algemeen urnengraf, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder E, lid 3) een éénmalig recht geheven van

   

€ 473,00

 

Administratieve kosten

 

8.

Wijziging tenaamstelling gebruiksrecht

€ 26,00

 

F. Verstrooiiingsplaats

 

Verstrooien

 

1.

Het recht voor het verstrooien van as op een algemene verstrooiingsplaats op de begraafplaats bedraagt

 

€ 84,00

 

Naamplaatje op algemeen gedenkteken

 

2.

Recht plaatsing naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld (20 jaar) en beschikbaar stellen naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld, inclusief de eerste 40 lettertekens

   

€ 84,00

 

G. Opgraven en ruimen

1.

Het recht voor het opgraven, ruimen, plaatsen van stoffelijke overschotten in dezelfde grafruimte (schudden) of verwijderen van een stoffelijk overschot, bedraagt

   

€ 678,00

2.

Het recht voor het opgraven, ruimen of verwijderen van een asbus of urn, bedraagt

 

€ 421,00

3.

In de rechten zoals bedoeld onder G, lid 1 en 2 is het eventueel herbegraven of plaatsen in een andere grafruimte, in een urnennis of in een urnengraf niet inbegrepen. Ook het leveren van een grafkist is niet inbegrepen.

 

4.

Verlof tot opgraving

€ 84,00

5.

Aanschaf van een uitvaartkist klein t.b.v. van een herbegraving

€ 175,00

6.

Aanschaf van een uitvaartkist groot t.b.v. van een herbegraving

€ 230,00

7.

Kosten voor het beschikbaar stellen van de as in een asbus na afstand van de locatie

€ 84,00

 

H. Overige

1.

Het recht bij een begraving of bijzetting voor het overschrijden van de tijdsduur van 1 uur, voor elk half uur overschrijding of gedeelte daarvan een recht van

   

€ 111,00

2.

Het recht voor het op verzoek begraven of bijzetten buiten de genoemde tijden zoals aangegeven in de 'Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaats Sliedrecht 2017’ behorende bij de ‘Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Sliedrecht 2017’, bedraagt

       

€ 500,00

3.

Het met groene takken camoufleren van de grafkuil tijdens een begraving

 

€ 30,00

 

I. Onderhoudsrecht en afkoop vóór 1 januari 2011 uitgegeven graven

1.

Particulier graf, per kalenderjaar

€ 90,00

2.

Algemeen graf, per kalenderjaar

€ 60,00

3.

Deze rechten kunnen als volgt worden afgekocht door betaling ineens:

- voor 1 jaar, 1 maal het jaarlijks recht;

- voor 2 jaar, 2 maal het jaarlijks recht;

- voor 3 jaar, 3 maal het jaarlijks recht;

- voor 4 jaar, 4 maal het jaarlijks recht;

- voor 5 jaar, 5 maal het jaarlijks recht;

- voor 6 jaar, 6 maal het jaarlijks recht;

- voor 7 jaar, 7 maal het jaarlijks recht;

- voor 8 jaar, 7 maal het jaarlijks recht;

- voor 9 jaar, 8 maal het jaarlijks recht;

- voor 10 jaar, 8 maal het jaarlijks recht;

- voor 11 jaar, 9 maal het jaarlijks recht;

- voor 12 jaar, 10 maal het jaarlijks recht;

- voor 13 jaar, 11 maal het jaarlijks recht;

- voor 14 jaar, 11 maal het jaarlijks recht;

- voor 15 jaar, 12 maal het jaarlijks recht;

- voor 16 jaar, 12 maal het jaarlijks recht;

- voor 17 jaar, 13 maal het jaarlijks recht;

- voor 18 jaar, 13 maal het jaarlijks recht;

- voor 19 jaar, 14 maal het jaarlijks recht;

- voor 20 jaar, 14 maal het jaarlijks recht;

- voor 21 jaar, 15 maal het jaarlijks recht;

- voor 22 jaar, 15 maal het jaarlijks recht;

- voor 23 jaar, 15 maal het jaarlijks recht;

met dien verstande, dat de rechten over het lopende jaar verschuldigd blijven.

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2017,

 

De griffier,

 

 

mr. R.P.A. van Aalst