Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening op de rekenkamercommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamercommissie
CiteertitelVerordening gemeentelijke rekenkamercommissie.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81o

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2012Nieuwe regeling

03-04-2012

Breeduit, 19-04-2012

03-04-2012, volgnr. 9

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE

De raad van de gemeente Smallingerland;

gelet op artikel 81o van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

de wet

:

Gemeentewet;

b.

commissie

:

Rekenkamercommissie;

c.

voorzitter

:

Voorzitter van de rekenkamercommissie;

d.

rekenkamercommissie

:

de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland.

Artikel 2

Rekenkamercommissie

  • 1.

    Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

  • 2.

    De rekenkamercommissie bestaat uit zeven leden.

Artikel 3

Benoeming leden

 

1.De raad benoemt drie leden van de rekenkamercommissie uit zijn midden, drie externe leden en een externe voorzitter.

2. De leden van de rekenkamercommissie die tevens raadsleden zijn, worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad aangewezen.

De leden die geen deel uitmaken van de raad worden eveneens voor een periode van vier jaar benoemd. Deze externe leden kunnen maximaal eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. Bij het door de rekenkamercommissie vastgestelde Reglement van Orde wordt als bijlage een rooster van aftreden van de externe leden gevoegd.

De rekenkamercommissie doet een voordracht aan de raad voor de herbenoeming van de externe leden.

3.De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met onderzoekers en met de ambtelijke ondersteuning. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende externe lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste externe lid in jaren.

4.Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de rekenkamercommissie pleegt de raad overleg met de rekenkamercommissie, met uitzondering van de eerste maal dat benoeming plaatsvindt.

Artikel 4

Eed

Ten aanzien van de externe leden is artikel 81g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

Ontslag en non-activiteit

1.De raad ontslaat de leden en plaatsvervangende leden of stelt hen op non-activiteit.

2.Het lidmaatschap van een raadslid eindigt:

a.op eigen verzoek;

b.indien het lid aftreedt als lid van de raad;

c.indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van de rekenkamercommissie te vervullen;

3.Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

a.op eigen verzoek;

b.bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie.

c.wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

d.indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

4.De externe leden van de rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 6

Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden

van de rekenkamercommissie

1.De externe leden ontvangen een vaste vergoeding per maand van € 350. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast op basis van de bij de opstelling van de gemeentebegroting gehanteerde prijsontwikkeling.

2.De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Artikel 7

Ambtelijk secretaris

1.De raad benoemt de ambtelijk secretaris na overleg met de rekenkamercommissie.

2.De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

3.De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

4.De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 8

Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 9

Onderwerpselectie en opdrachtverlening

1.De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

2.De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

3.De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 10

Werkwijze

1.De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

2.De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

3.De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

Deze bevoegdheid komt de rekenkamercommissie ook toe ten aanzien van de rechts-personen als omschreven in art. 184, lid 1 van de Gemeentewet. Artikel 184, 2e en 3e lid zijn hierin ook van toepassing.

Voor het rechtstreeks door ambtenaren verstrekken van inlichtingen aan de rekenkamercommissie gelden de uitgangspunten zoals deze voor het verkeer tussen raad en ambtenaren zijn vastgelegd in de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

4.De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

5. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

6.De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

7.Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

8.De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het concept-onderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

9.Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11

Budget

1.De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een bij de begroting beschikbaar gesteld en aan haar door de gemeenteraad toegekend budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

2.Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

a.de vergoedingen aan de externe leden;

b.de ambtelijk secretaris;

c.externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

d.eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

3.De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 12

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Artikel 13

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 3 april 2012,

griffier, voorzitter,