Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Mandaatbesluit griffiepersoneel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit griffiepersoneel
CiteertitelMandaatbesluit griffiepersoneel
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3
 2. Verordening werkgeverscommissie, art. 1, derde lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2013Nieuwe regeling

19-03-2013

Breeduit, 28-03-2013

19-03-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit griffiepersoneel

De werkgeverscommissie van de gemeente Smallingerland;

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1, derde lid van de Verordening werkgeverscommissie;

 

B E S L U I T:

I
 • 1.

  de bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier, te mandateren aan de griffier;

 • 2.

  tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van de voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

II
 • 1.

  de in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding;

 • 2.

  indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de gemandateerde, naar voren te brengen.

III

bij afwezigheid van de giffier oefent de plaatsvervangend griffier de in dit mandaatbesluit verleende bevoegdheden uit.

IV
 • 1.

  alle stukken verband houdende met de uitoefening van dit mandaat worden als volgt ondertekend:

  De werkgeverscommissie van de gemeente Smallingerland

  namens deze,

  (handtekening),

  Griffier

 • 2.

  dit besluit kan worden aangehaald als 'Mandaatbesluit griffiepersoneel' en treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

V
 • 1.

  op dit mandaatbesluit zijn de in de bijlage genoemde bijzonderheden van toepassing;

 • 2.

  de in de bijlage genoemde bijzonderheden zijn afgeleid van de door het college van B&W vastgestelde mandaatregeling voor directie en afdelingshoofden en worden automatisch aangepast, voor zover van toepassing op de griffier, nadat aanpassing van de regeling door B&W heeft plaatsgevonden.

Aldus besloten door de werkgeverscommissie in zijn vergadering van 19 maart 2013

de voorzitter,

BIJLAGE

 

Op deze mandaatregeling de volgende bijzonderheden van toepassing te laten zijn:

d.d. 19-03-2013

 

Bevoegdheid

Bijzondere instructie

1.

Uitvoering geven aan Ambtenaren Reglement Smallingerland (ARS)

Na overleg/ advies P&O

T.a.v. griffier door voorzitter werkgeverscommissie

m.u.v. onderstaande uitzonderingen:

2.

Het aanstellen van medewerkers (ARS hoofdstuk 2) m.u.v. de griffier

Na vrijgeven vacature door Werkgeverscommissie

3.

Verlenen van (gedeeltelijk) ontslag (ARS hoofdstuk 8) m.u.v. griffier

M.u.v. 8:3, 8:6, 8:7, 8:13 en 8:15 (schorsing)

4.

Toekennen schadevergoeding (ARS 15:1:23)

Conform schadevergoedingsregeling ambtelijke organisatie Smallingerland

5.

Toekennen gratificaties

Na toetsing werkgeverscommissie

6.

Toekennen (tijdelijke) toelage

Tot maximaal 12% na toetsing werkgeverscommissie

7.

Niet of extra toekennen van periodiek

Op basis van beoordeling en na toetsing werkgeverscommissie

8.

Verlenen/ weigeren toestemming voor nevenactiviteiten

Na overleg met voorzitter werkgeverscommissie

9.

Uitvoering ARS hoofdstuk 10a en 11a (bovenwettelijk ww en suppletie)

Beoordeling recht en uitvoering via Ban PD

de voorzitter,