Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2014
CiteertitelVerordening forensenbelasting 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EEN FORENSENBELASTING 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

16-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 24-12-2014

16 december 2014, volgnr. 9
13-12-201301-01-2015Onbekend

03-12-2013

Breeduit, 05-12-2013

03-12-2013, volgnr. 7
13-12-201313-12-2013Onbekend

03-12-2013

Breeduit, 05-12-2013

03-12-2013, volgnr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EEN FORENSENBELASTING 2014

Onderwerp:

 

De raad der gemeente Smallingerland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2013;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende VERORDENING OP DE HEFFING EN

INVORDERING VAN EEN FORENSENBELASTING 2014

 

Artikel 1

Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2

Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam "forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3

Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend orgaan,, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4

Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaf en het tarief opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5

Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6

Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  Indien voor de inning van de gemeentelijke belastingaanslagen een machtiging wordt afgegeven is betaling van het totaalbedrag van de aanslag in acht gelijke termijnen mogelijk, mits het totaalbedrag van de aanslag meer bedraagt dan € 80. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de overige termijnen steeds een maand later.

 • 3.

  Indien de machtiging wordt ingetrokken, de rekening waarvoor de machtiging is afgegeven onvoldoende saldo bevat, of indien afschrijvingen worden geweigerd of gestorneerd, wordt het restant van de belastingschuld conform de termijnen genoemd onder 1, opeisbaar.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 9

Overgangsrecht

De "Verordening forensenbelasting 2013" wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening forensenbelasting 2014.

   

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

 

in zijn vergadering van 3 december 2013.

 

griffier, voorzitter,

Toelichting

Tarieventabel 2014

 

behorende bij de “Verordening forensenbelasting 2014”

 

Maatstaven en tarieven forensenbelasting

 

De belasting bedraagt per gemeubileerde woning per jaar € 671,00

 

Behoort bij raadsbesluit van 3 december 2013.

 

De griffier van de gemeente Smallingerland,