Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229
 2. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Smallingerland 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201501-01-2017Nieuwe regeling

01-12-2015

Gemeenteblad, 22-12-2015

01-12-2015, volgnr. 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2016

Onderwerp:

LIJKBEZORGINGSRECHTEN

 

De raad van de gemeente Smallingerland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2015;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

gelet op de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de Gemeente Smallingerland;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats : de begraafplaatsen aan de Burgemeester Wuiteweg te Drachten, de begraafplaats "Slingehof" te Drachten, de begraafplaats “De Wâldhof” te Opeinde en begraafplaats “Jezus leeft” te Drachtstercompagnie;

 • b.

  graf : een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  kindergraf : een graf met een lengte van maximaal 200 cm en een breedte van maximaal 125 cm;

 • d.

  grafkelder : een gemetseld of uit beton vervaardigd graf;

 • e.

  urnengraf : een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • f.

  urnennis : een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  urn : een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • h.

  asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  gedenkteken : voorwerp op een graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

Artikel 2

Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3

Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4

Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5

Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6

Wijze van heffing

De in de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7

Ontstaan van de belastingschuld

De in de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8

Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten.

Artikel 10

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2015" van 9 december 2014wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2016".

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 1 december 2015,

griffier, voorzitter,

TARIEVENTABEL 2016

 

behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2016”.

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van recht en onderhoud

 

1.1. Het onderhoud van op graven of bewaarplaatsen geplaatste gedenktekens wordt van gemeentewege verricht tegen betaling.

 

1.2. Voor de huur en het onderhoud worden de volgende bedragen geheven:

 

5 jaar 10 jaar 20 jaar 40 jaar

1.2.1. voor een kindergraf € 420 € 694 € 1.134 € 1.887

1.2.2. voor een urnengraf € 485 € 801 € 1.308 € 2.177

1.2.3. voor een urnennis € 404 € 667 € 1.090 € 1.814

1.2.4. voor een graf van 80 cm € 933 € 1.596 € 2.720 € 4.688

1.2.5. voor een tweediepgraf € 1.222 € 2.151 € 3.730 € 6.700

1.2.6. voor een dubbelgraf € 1.580 € 2.718 € 4.586 € 8.023

 

1.3 De eerste grafhuurtermijn wordt afgesloten voor minimaal 10 jaar. Voor een verlenging van de grafhuurtermijn wordt hetzelfde bedrag als genoemd in lid 2 in rekening gebracht.

1.3.1 Indien een graf in eigendom is bij de nabestaanden wordt 65% van de in lid 2 genoemde leges in rekening gebracht.

1.3.2 Voor een islamitisch graf geldt een tarief gelijk aan het tarief voor een tweediepgraf.

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

2.1 Geheven wordt voor het op werkdagen:

2.1.1 begraven, opgraven of herbegraven van een lijk € 352

2.1.2 plaatsen of het opnemen van een urn of

begraven, opgraven of herbegraven van een lijk in een kindergraf € 176

 

2.2 De in het eerste lid genoemde rechten worden met 50% verhoogd indien het

begraven, plaatsen, enz. geschiedt op een zaterdag, tenzij dit door de

burgemeester is gelast.

 

 

Hoofdstuk 3 Grafmonumenten, gedenktekens en beplanting

 

3.1. Voor het recht tot het plaatsen van een gedenkteken, met uitzondering van een gedenkplaat voor een urnennis wordt geheven:

3.1.1 voor een graf € 67

3.1.2 voor een kindergraf of urnengraf bedraagt het tarief de helft of € 33

3.2 Voor het recht tot het plaatsen van beplanting wordt geheven:

3.2.1 voor een graf € 272

3.2.2 voor een kindergraf € 136

 

 

Hoofdstuk 4 Overig

 

4.1 Voor het overboeken van gebruiksrechten van een grafruimte of

urnengraf € 38

4.2 Voor het stichten van een grafkelder € 216

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 1 december 2015

 

de griffier van de gemeente Smallingerland,