Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Tijdelijke beleidsregel kwaliteitsverbetering kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke beleidsregel kwaliteitsverbetering kinderopvang
CiteertitelTijdelijke beleidsregel kwaliteitsverbetering kinderopvangorganisaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een tijdelijke regeling voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Smallingerland 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-201601-01-201601-01-2018Nieuwe regeling

18-02-2016

Breeduit, 25-02-2016

18-02-2016, nr. 1

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke beleidsregel kwaliteitsverbetering kinderopvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland,

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening Smallingerland 2009;

 

Overwegende dat;

 

- Per 1 januari 2018 de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in werking treedt;

- Eén van de pijlers van de harmonisatie van voorschoolse voorzieningen het versterken van de pedagogische kwaliteit is;

- Het gewenst is dat de kinderopvangorganisaties die in Smallingerland gevestigd zijn, in de gelegenheid worden gesteld hun pedagogische kwaliteit te versterken, zodat zij per 1 januari 2018 peuteropvang kunnen aanbieden;

 

Besluit vast te stellen;

 

De tijdelijke Beleidsregel kwaliteitsverbetering kinderopvangorganisaties

Artikel 1 Doel

 • 1.

  Het versterken van het aanbod van kinderopvangorganisaties in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 gericht op verhoging van de pedagogische kwaliteit;

 • 2.

  Het stimuleren van de gelijkschakeling van aanbieders van kinderopvang en peuteropvang per 1 januari 2018.

Artikel 2 De aanvrager

 • 1.

  Kinderopvangorganisaties (geregistreerd als kinderdagverblijf in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen) die op 1 januari 2016 gevestigd zijn in de gemeente Smallingerland, die vanaf 1 januari 2018 peuteropvang willen gaan aanbieden, met uitzondering van de M.O.S.

 • 2.

  De aanvrager kan per kinderopvanglocatie in Smallingerland, die onder de aanvrager valt, een aanvraag indienen.

Artikel 3 De aanvraag

 • 1.

  De aanvrager kan een aanvraag voor een eenmalige bijdrage doen in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

 • 2.

  Bij de aanvraag is een plan gevoegd waarin staat op welke manier de aanvrager aan de verhoging van de pedagogische kwaliteit gaat werken.

Artikel 4 Voorwaarden

Het plan, zoals bedoeld in artikel 3 bevat tenminste één van de volgende onderwerpen:

 • -

  het bijscholen en/of onderhouden van de kennis van de pedagogisch medewerkers op het gebied van het volgen van de ontwikkeling van kinderen van 0 – 4 jaar;

 • -

  de aanschaf van een kind-volg systeem waarmee de ontwikkeling van een kind in beeld kan worden gebracht, waarna het opvang-aanbod voor de peuter aangepast kan worden en de overgang naar school makkelijker verloopt;

 • -

  het uitvoeren van scholing aangaande het gebruik van het kind-volgsysteem door de pedagogisch medewerkers, mede gericht op de preventieve aanpak en doorverwijzen van de ouders naar hulpverlening /zorginstanties.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

Voor de uitvoering van het plan is eenmalig een bedrag van € 5.000 beschikbaar.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Smallingerland op 18 februari 2016