Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit tot het aanwijzen van vergunninghouderszones en het stellen van regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot het aanwijzen van vergunninghouderszones en het stellen van regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning
CiteertitelBesluit tot het aanwijzen van vergunninghouderszones en het stellen van regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlagen 1-4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Parkeerverordening 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-201602-05-201601-01-2017Nieuwe regeling

11-04-2016

Gemeenteblad, 3-5-2016

11-04-2016, nr 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot het aanwijzen van vergunninghouderszones en het stellen van regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2016;

 

BESLUIT:

 

De volgende regels vast te stellen voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning.

Artikel 1 Gebiedbepaling

 • 1.

  Op bijlage 1 zijn de secties aangewezen, waarvoor (bezoekers-)vergunningen worden uitgegeven voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Het college kan besluiten secties toe te voegen of te schrappen.

Artikel 2 Soorten vergunningen

Het college onderscheid in deze regeling de volgende soorten vergunningen:

 • a.

  Bewoners- en/bedrijvenvergunning;

 • b.

  bezoekersvergunning bewoners/bedrijven;

 • c.

  vergunning betaald parkeren maaiveld;

 • d.

  vergunning betaald parkeren garage.

Artikel 3 Venstertijden vergunningen

 • 1.

  Op de belanghebbendenplaatsen mag geparkeerd worden met een vergunning op maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur en op de koopavond en de extra koopavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur, met uitzondering van de Houtzaagmolen en Korenmolen, waar maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur met een vergunning geparkeerd mag worden.

 • 2.

  Elke donderdag wordt aangemerkt als koopavond.

 • 3.

  Als extra koopavonden worden aangemerkt de eerste vier werkdagen, niet zijnde een

  zaterdag, voor 5 december en 24 december van elk jaar.

Artikel 4 Vergunningprocedure

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag moet gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier, zoals opgenomen als bijlage 2.

 • 2.

  Lopende vergunningen worden jaarlijks voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar voor één jaar verlengd.

 • 3.

  Aanvragen die worden ingediend voor 1 november van het voorafgaande jaar worden afgehandeld, zoals aangegeven in artikel 6, lid 1.

 • 4.

  Aanvragen die na 1 november worden ingediend worden afgehandeld, zoals aangegeven in artikel 6, lid 3.

Artikel 5 Maximaal aantal uit te geven (bezoekers-)vergunning

 • 1.

  Op bijlage 3 is per sectie het maximaal aantal uit te geven vergunningen aangegeven.

 • 2.

  Op bijlage 4 is per sectie het maximaal aantal uit te geven bezoekersvergunningen aangegeven.

Artikel 6 Prioritering uitgifte vergunningverlening

 • 1.

  Vergunningen worden jaarlijks verleend met in achtneming van het maximaal aantal uit te geven vergunningen op basis van de volgende prioritering: a. 1e vergunning bewoners/bedrijven uit de betreffende sectie; b. 1e vergunning bewoners/bedrijven uit aangrenzende secties indien daar de maximum capaciteit is overschreden; c. 2e vergunning bewoners/bedrijven uit de betreffende sectie; d. 2e vergunning bewoners/bedrijven uit aangrenzen secties indien daar de maximum capaciteit is overschreden; e. 1e vergunning bewoners van het gebied betaald parkeren; f. 3e vergunning bewoners/bedrijven uit de betreffende sectie; g. 3e vergunning bewoners/bedrijven uit aangrenzen secties indien daar de maximum capaciteit is overschreden; h. 2e vergunning bewoners van het gebied betaald parkeren.

 • 2.

  Het college bepaald voor welk sectie een vergunning wordt toegekend aan de bewoners uit het gebied betaald parkeren (lid 1, sub e en h).

 • 3.

  Als na uitgifte op basis van prioritering het maximum nog niet is bereikt kunnen resterende aanvragen van bewoners/bedrijven in behandeling worden genomen;

 • 4.

  Indien de aanvrager de mogelijkheid heeft om op eigen terrein te parkeren komt deze niet in aanmerking voor een 1e vergunning. Onder "eigen terrein" wordt ook begrepen een parkeerplaats behorend bij een woning in een woongebouw en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Artikel 7 Vergunning

 • 1.

  De vergunning wordt op kenteken verleend en geldt voor het plaatsen van één auto.

 • 2.

  Op de vergunning kan maximaal 1 kenteken worden opgenomen.

 • 3.

  Wijziging van kenteken moet worden gemeld.

Artikel 8 Bezoekersvergunning

 • 1.

  Aan een bewoner/bedrijf kan maximaal één bezoekersvergunning worden verleend.

 • 2.

  De bezoekersvergunning wordt verleend voor dezelfde sectie, tenzij binnen die sectie geen capaciteit meer beschikbaar is. In dat geval bepaald het college in welke andere sectie de bezoekersvergunning wordt verleend.

Artikel 9 Vergunning betaald parkeren maaiveld

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een vergunning betaald parkeren maaiveld verlenen voor het parkeren op alle betaald parkeerplaatsen op maaiveld niveau in het centrumgebied van Drachten.

 • 2.

  De bovengrens voor het aantal jaarlijks te verstrekken vergunningen bedraagt 100.

 • 3.

  De vergunning betaald parkeren is alleen geldig voor het op de vergunning geregistreerde kenteken. Maximaal kan op de vergunning betaald parkeren 1 kenteken worden geregistreerd.

Artikel 10 Vergunning betaald parkeren garage

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een vergunning verlenen voor het parkeren in de parkeergarage van Knobelsdorffplein.

 • 2.

  De bovengrens voor het aantal jaarlijks te verstrekken vergunningen bedraagt 200.

 • 3.

  De vergunning is alleen geldig op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur.

 • 4.

  De vergunning betaald parkeren is alleen geldig voor het op de vergunning geregistreerde kenteken. Maximaal kan op de vergunning betaald parkeren 1 kenteken worden geregistreerd.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 2 mei 2016.

Drachten, maart 2015

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

Secretaris, burgemeester,